Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Correccions temporànies negatives amb origen en l'exercici

En cas que el contribuent haja de realitzar una correcció al resultat del Compte de Pèrdues i Guanys que supose una correcció temporània negativa amb origen en l'exercici al resultat comptable, al complimentar la casella que corresponga de les pàgines 12 i 13, es mostrarà simultàniament en el formulari Societats WEB el quadre de desglosse «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Societats)» de la pàgina 19 del model 200. Esta informació, una vegada complimentada, s'agruparà en el quadre  de detall contingut en les pàgines 26 bis a 26 sexies del model 200.

En este cas, s'haurà de complimentar la casella corresponent a Disminucions de «Correccions temporànies amb origen en l'exercici »de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici». Així mateix, deurà complimentar-se la casella d'Augments futurs de Correccions temporànies de la columna corresponent a «Saldo pendent per tal d'exercici». La raó és que, encara que es tracta d'un ajustament negatiu en origen, revertirà mitjançant ajustaments extracomptables positius, vol açò dir que esta correcció temporània negativa amb origen en l'exercici suposarà augments futurs de la base imposable, per tant, en la columna «Saldo pendent per tal d'exercici», haurà de complimentar-se la columna d'Augments futurs, de tal manera que any a any el saldo s'incremente si l'ajustament continua sent en origen o disminuint, si aquell ajustament ha començat a revertir, però sempre en la columna d'Augments futurs. Una vegada transcorregut el primer període impositiu en el que es realitza l'ajustament, en les següents liquidacions haurà de complimentar-se la casella d'augments futurs de la columna «Saldo pendent per tal d'exercici» pel mateix import que es va consignar en la casella d'Augment futur de la columna de «Saldo pendent per tal d'exercici» de la liquidació del període impositiu anterior.

Per tot això, durant els períodes impositius en què la Correcció tinga origen en el propi exercici, en la part del quadre corresponent al «Saldo pendent per tal d'exercici» la casella d'Augments futurs de Correccions temporànies anirà incrementat el seu valor respecte al Saldo de l'exercici anterior en l'import de la correcció positiva d'este exercici. Amb tot això, el «Saldo pendent per tal d'exercici » reflectirà l'import total pendent de revertir en exercicis següents mitjançant ajustaments extracomptables positius.

Exemple:

La societat anònima «D», que el 2021 complix els requisits per a l'aplicació dels incentius fiscals per a les petites empreses, adquirix un ordinador, posant-se a la seua disposició i entrant en funcionament l'1 de juliol de 2021, tot això per un import de 6.000 euros. S'estima que el valor residual de l'element és poc significatiu, pel que el valor amortitzable coincidix amb el preu d'adquisició.

La societat decidix realitzar l'amortització comptable de l'ordinador segons la depreciació tècnica que estima del mateix, que és la que resulta d'aplicar un coeficient del 25 per cent. L'entitat decidix també realitzar l'amortització fiscalment deduïble de l'ordinador aplicant el coeficient multiplicador del 2 a què es referix l'article 103 de la LIS.

L'exercici econòmic de l'entitat coincidix amb l'any natural. L'amortització fiscalment deduïble en l'exercici 2021 serà la següent:

  • Coeficient màxim aplicable a l'ordinador segons les taules d'amortització oficialment aprovades: 25%.

  • Aplicació del coeficient multiplicador: 2 x 25% = 50%.

  • Amortització accelerada practicada: 6.000 x 6/12 (1) x 50% = 1.500 euros.

    Nota (1) L'amortització es practica des de la data d'entrada en funcionament de l'element amortitzable, en este cas, l'1 de juliol de 2021. Per tant, en este exercici, esta amortització ha de referir-se a la realitzada en sis mesos de l'any 2021 de la LIS. (Tornar)

L'amortització comptable practicada per la Societat «D» en l'exercici 2021 serà la següent:

6.000 x 6/12 (2) x 25% = 750 euros

Nota (2) L'amortització es practica des de la data d'entrada en funcionament de l'element amortitzable, en este cas, l'1 de juliol de 2021. Per tant, en este exercici, esta amortització ha de referir-se a la realitzada en sis mesos de l'any 2021 de la LIS. (Tornar)

Disminució del resultat del compte de pèrdues i guanys a consignar en la casella [00314]: 1.500 - 750 = 750 euros

Per tant, en l'exercici 2021 i següents, les correccions a realitzar en les caselles [00313] i [00314] «Diferències entre amortització comptable i fiscal (art. 12.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200 seran:

ExerciciAmortització fiscalAmortització comptableCorreccionsModel 200Saldo per tal d'exercici
+-
2021 6.000 x 0,5 x 50% = 1.500 6.000 x 0,5 x 25% = 750 --- 750 [00314] 750
2022 6.000 x 50% = 3.000 6.000 x 25% = 1.500 --- 1.500 [00314] 2.250
2023 Reste valor actiu = 1.500 6.000 x 25% = 1.500 --- --- --- 2.250
2024 --- 6.000 x 25% = 1.500 1.500 --- [00313] 750
2025 --- Reste valor actiu = 750 750 --- [00313] 0

Total amortització fiscal = 1.500 + 3.000 + 1.500 = 6.000

Total amortització comptable = 750 + 1.500 + 1.500 + 1.500 + 750 = 6.000

En el formulari Societats WEB, en l'exercici 2021 quan complimente la casella [00314] es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200 i s'haurà de complimentar la casella de Disminucions de «Correccions temporànies amb origen en l'exercici »de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici »per un import de 750 euros. El formulari traslladarà la informació complimentada a la casella [03197] «Temporànies (amb origen en l'exercici)» de la pàgina 26 quinquies del model 200. Així mateix, en el quadre desplegat de la pàgina 19 haurà de complimentar-se la part corresponent a «Saldo pendent per tal d'exercici», com estem davant un ajustament negatiu en origen, haurà de complimentar-se la casella d'Augments futurs de Correccions temporànies per valor de 750 euros, perquè esta diferència temporània negativa en origen revertirà mitjançant ajustaments extracomptables positius i suposarà augments futurs de la base imposable. El formulari traslladarà la informació complimentada a la casella [03195] «Saldo pendent per tal d'exercici »de la pàgina 26 quinquies del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 19 del model 200)

Total --- --- --- 750 750 ---
Exercici 2021
correccions fiscals
Saldo pendent a
comence d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent fi
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
en l'exercici
--- --- --- 750 750 ---
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
--- ---

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
per tal d'exercici
PermanentTemporànies
(origen en l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis
anteriors)
Petites empreses: amortització
accelerada (art. 103 LIS i DT 28a LIS)
AUGMENT --- --- --- --- [03195] 750
Petites empreses: amortització
accelerada (art. 103 LIS i DT 28a LIS)
DISMINUCIÓ --- --- [03197] 750 --- ---

En l'exercici 2022 :

  • Amortització accelerada practicada: 6.000 x 50% = 3.000 euros.
  • L'amortització comptable practicada per la Societat «D» en l'exercici 2022 serà la següent: 6.000 x 25% = 1.500 euros

Disminució del resultat del compte de pèrdues i guanys a consignar en la casella [00314]: 3.000 – 1.500 = 1.500 euros

En el formulari de Societats WEB, en l'exercici 2022, este ajustament continuarà sent una correcció temporània amb origen en l'exercici, per tant, de la mateixa forma que el 2021, quan complimente la casella [00314] es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200 i s'haurà de complimentar la casella de Disminucions de «Correccions temporànies amb origen en l'exercici »de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici »per un import de 1.500 euros. El formulari traslladarà lainformación a la casella [03197] «Temporànies (amb origen en l'exercici (» de la pàgina 26 quinquies del model 200.

Així mateix, en el quadre desplegat de la pàgina 19 haurà de complimentar-se la part corresponent a «Saldo pendent a inici d'exercici». Com estem davant un ajustament negatiu en origen, haurà de complimentar-se la casella d'Augments futurs de Correccions temporànies per un import de 750 euros ja que este és el valor de la casella d'augment futur de la columna de «Saldo pendent per tal d'exercici »de l'exercici 2021.

Quant a la part corresponent a «Saldo pendent per tal d'exercici», al tractar-se d'un ajustament negatiu en origen, haurà de complimentar-se la casella d'Augments futurs de Correccions temporànies perquè esta diferència temporània negativa en origen revertirà mitjançant ajustaments extracomptables positius i suposarà augments futurs de la base imposable. L'import de l'esmentada casella serà de 2.250 euros (750 + 1.500), que és el saldo acumulat de 2021 i 2022. El formulari traslladarà la informació a la casella [03195] «Saldo pendent per tal d'exercici »de la pàgina 26 quinquies del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 19 del model 200)

Total 750 --- --- 1.500 2.250 ---
Exercici 2022
correccions fiscals
Saldo pendent a
comence d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent fi
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
en l'exercici
750 --- --- 1.500 2.250 ---
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
--- ---

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
per tal d'exercici
PermanentTemporànies
(origen en l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis
anteriors)
Petites empreses: amortització
accelerada (art. 103 LIS i DT 28a LIS)
AUGMENT [03194] 750 --- --- --- [03195] 2.250
Petites empreses: amortització
accelerada (art. 103 LIS i DT 28a LIS)
DISMINUCIÓ --- --- [03197] 1.500 --- ---