Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Correccions temporànies negatives amb origen a l'exercici

En el cas que el contribuent haja de realitzar una correcció al resultat del Compte de Pèrdues i Guanys que supose una correcció temporània negativa amb origen a l'exercici al resultat comptable, en complimentar la casella que corresponga de les pàgines 12 i 13, es mostrarà simultàniament al formulari Sociedades WEB el quadre de desglossament «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Sociedades)» de la pàgina 19 del model 200.Esta informació, una vegada complimentada, s'agruparà en el quadre de detall contingut a les pàgines 26 bis a 26 sexies del model 200.

En este cas, s'haurà d'emplenar la casella corresponent a Disminucions de «Correccions temporànies amb origen a l'exercici» de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici». Així mateix, s'haurà d'emplenar la casella de Augments futurs de Correccions temporànies de la columna corresponent a «Saldo pendent a fi d'exercici». La raó és que, encara que es tracta d'un ajustament negatiu en origen, revertirà mitjançant ajustaments extracomptables positius, vol açò dir que esta correcció temporània negativa amb origen a l'exercici suposarà augments futurs de la base imposable, per tant, a la columna «Saldo pendent a fi d'exercici», s'haurà de complimentar la columna de Augments futurs, de tal manera que any a any el saldo s'incremente si l'ajustament continua sent en origen o disminuint, si eixe ajustament ha començat a revertir, però sempre en la columna d'Augments futurs.Una vegada transcorregut el primer període impositiu en què es realitza l'ajustament, en les següents liquidacions s'haurà de complimentar la casella d'augments futurs de la columna «Saldo pendent a fi d'exercici» pel mateix import que es va consignar a la casella d'Augment futur de la columna de «Saldo pendent a fi d'exercici» de la liquidació del període impositiu anterior.

Per tot l'anterior, durant els períodes impositius en què la Correcció tinga origen al mateix exercici, a la part del quadre corresponent al «Saldo pendent a fi d'exercici» la casella de Augments futurs de Correccions temporànies anirà incrementat el seu valor respecte al Saldo de l'exercici anterior en l'import de la correcció positiva d'este exercici.Amb tot això, el «Saldo pendent a fi d'exercici» reflectirà el import total pendent de revertir en exercicis següents mitjançant ajustaments extracomptables positius.

Exemple:

La Societat Anònima «D», que el 2021 complix els requisits per a l'aplicació dels incentius fiscals per a les empreses de reduïda dimensió, adquirix un ordinador, posant-se a la seua disposició i entrant en funcionament l'1 de juliol de 2021, tot això per un import de 6.000 euros.S'estima que el valor residual de l'element és poc significatiu, per la qual cosa el valor amortitzable coincidix amb el preu d'adquisició.

La societat decidix realitzar l'amortització comptable de l'ordinador segons la depreciació tècnica que estima del mateix, que és la que resulta d'aplicar un coeficient del 25 per cent.L'entitat decidix també realitzar l'amortització fiscalment deduïble de l'ordinador aplicant el coeficient multiplicador del 2 a què es referix l'article 103 de la LIS.

L'exercici econòmic de l'entitat coincidix amb l'any natural.L'amortització fiscalment deduïble a l'exercici 2021 serà la següent:

  • Coeficient màxim aplicable a l'ordinador segons les taules d'amortització oficialment aprovades:25%.

  • Aplicació del coeficient multiplicador:2 x 25% = 50%.

  • Amortització accelerada practicada:6.000 x 6/12 (1) x 50% = 1.500 euros.

    Nota (1) L'amortització es practica des de la data d'entrada en funcionament de l'element amortitzable, en este cas, l'1 de juliol de 2021.Per tant, en este exercici, l'esmentada amortització s'ha de referir a la realitzada en sis mesos de l'any 2021 del LIS.(Tornar)

L'amortització comptable practicada per la Societat «D» a l'exercici 2021 serà la següent:

6.000 x 6/12 (2) x 25% = 750 euros

Nota (2) L'amortització es practica des de la data d'entrada en funcionament de l'element amortitzable, en este cas, l'1 de juliol de 2021.Per tant, en este exercici, l'esmentada amortització s'ha de referir a la realitzada en sis mesos de l'any 2021 del LIS. (Tornar)

Disminució del resultat del compte de pèrdues i guanys a consignar a la casella [00314]:1.500 - 750 = 750 euros

Per tant, en el exercici 2021 i següents, les correccions a realitzar en les caselles [00313] i [00314] «Diferències entre amortització comptable i fiscal (art. 12.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200 seran:

ExerciciAmortització fiscalAmortització comptableCorreccionsModel 200Saldo a fi d'exercici
+-
2021 6.000 x 0,5 x 50% = 1.500 6.000 x 0,5 x 25% = 750 --- 750 [00314] 750
2022 6.000 x 50% = 3.000 6.000 x 25% = 1.500 --- 1.500 [00314] 2.250
2023 Resta valor activa = 1.500 6.000 x 25% = 1.500 --- --- --- 2.250
2024 --- 6.000 x 25% = 1.500 1.500 --- [00313] 750
2025 --- Resta valor activa = 750 750 --- [00313] 0

Total amortització fiscal = 1.500 + 3.000 + 1.500 = 6.000

Total amortització comptable = 750 + 1.500 + 1.500 + 1.500 + 750 = 6.000

Al formulari Sociedades WEB, en el exercici 2021 quan vaja a complimentar-se la casella [00314] es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200 i s'haurà de complimentar la casella de Disminucions de «Correccions temporànies amb origen a l'exercici» de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici» per import de 750 euros.El formulari traslladarà la informació complimentada a la casella [03197] «Temporarias (amb origen a l'exercici)» de la pàgina 26 quinquies del model 200.Així mateix, en el quadre desplegat de la pàgina 19 s'haurà de complimentar la part corresponent a «Saldo pendent a fi d'exercici», com estem davant d'un ajustament negatiu en origen, s'haurà de complimentar la casella de Augments futurs de Correccions temporànies per valor de 750 euros, perquè esta diferència temporània negativa en origen revertirà mitjançant ajustaments extracomptables positius i suposarà augments futurs de la base imposable. El formulari traslladarà la informació complimentada a la casella [03195] «Saldo pendent a fi d'exercici» de la pàgina 26 quinquies del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 19 del model 200)

Total --- --- --- 750 750 ---
Exercici 2021
correccions fiscals
Saldo pendent a
principi d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent final
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
a l'exercici
--- --- --- 750 750 ---
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
--- ---

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
a fi d'exercici
PermanentTemporànies
(origen a l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis
anteriors)
Empreses de reduïda dimensió:amortització
accelerada (art. 103 LIS i DT 28é LIS)
AUGMENT --- --- --- --- [03195] 750
Empreses de reduïda dimensió:amortització
accelerada (art. 103 LIS i DT 28é LIS)
DISMINUCIÓ --- --- [03197] 750 --- ---

En el exercici 2022:

  • Amortització accelerada practicada:6.000 x 50% = 3.000 euros.
  • L'amortització comptable practicada per la Societat «D» a l'exercici 2022 serà la següent:6.000 x 25% = 1.500 euros

Disminució del resultat del compte de pèrdues i guanys a consignar a la casella [00314]:3.000 – 1.500 = 1.500 euros

Al formulari de Societats WEB, en el exercici 2022, este ajustament continuarà sent una correcció temporània amb origen a l'exercici, per tant, de la mateixa forma que el 2021, quan vaja a complimentar-se la casella [00314] es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200 i s'haurà d'emplenar la casella de Disminucions de «Correccions temporànies amb origen a l'exercici» de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici» per import de 1.500 euros.El formulari traslladarà lainformación a la casella [03197] «Temporànies (amb origen en el ejercicio(» de la pàgina 26 quinquies del model 200.

Així mateix, en el quadre desplegat de la pàgina 19 s'haurà de complimentar la part corresponent a «Saldo pendent a inici d'exercici». Com estem davant d'un ajustament negatiu en origen, s'haurà de complimentar la casella de Augments futurs de Correccions temporànies per import de 750 euros ja que este és el valor de la casella d'augment futur de la columna de «Saldo pendent a fi d'exercici» de l'exercici 2021.

Quant a la part corresponent a «Saldo pendent a fi d'exercici», en tractar-se d'un ajustament negatiu en origen, s'haurà d'emplenar la casella de Augments futurs de Correccions temporànies perquè esta diferència temporània negativa en origen revertirà mitjançant ajustaments extracomptables positius i suposarà augments futurs de la base imposable. L'import de l'esmentada casella serà de 2.250 euros (750 + 1.500), que és el saldo acumulat de 2021 i 2022.El formulari traslladarà la informació a la casella [03195] «Saldo pendent a fi d'exercici» de la pàgina 26 quinquies del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'IS) (pàgina 19 del model 200)

Total 750 --- --- 1.500 2.250 ---
Exercici 2022
correccions fiscals
Saldo pendent a
principi d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent final
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
a l'exercici
750 --- --- 1.500 2.250 ---
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
--- ---

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
a fi d'exercici
PermanentTemporànies
(origen a l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis
anteriors)
Empreses de reduïda dimensió:amortització
accelerada (art. 103 LIS i DT 28é LIS)
AUGMENT [03194] 750 --- --- --- [03195] 2.250
Empreses de reduïda dimensió:amortització
accelerada (art. 103 LIS i DT 28é LIS)
DISMINUCIÓ --- --- [03197] 1.500 --- ---