Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Correccions permanents positives

En el cas que el contribuent haja de realitzar una correcció al resultat del Compte de Pèrdues i Guanys que supose una correcció permanent positiva al resultat comptable, en complimentar la casella que corresponga de les pàgines 12 i 13, es mostrarà simultàniament al formulari Sociedades WEB el quadre de desglossament «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Sociedades)» de la pàgina 19 del model 200.Esta informació, una vegada complimentada, s'agruparà en el quadre de detall contingut a les pàgines 26 bis a 26 sexies del model 200.

En este cas, únicament estarà habilitada per al seu emplenament la casella corresponent a «Augments de correccions permanents» de la part del quadre de la pàgina 19 del model 200 dedicada a «Correccions de l'exercici». No podrà complimentar-se la columna que recull els saldos pendents a principi i a fi d'exercici ja que en tractar-se d'un ajustament extracomptable permanent no existix saldo pendent ja que l'ajustament no podrà ser objecte de reversió en exercicis següents.

Exemple:

L'entitat «A» el període impositiu de la qual coincidix amb l'any natural, va presentar i va ingressar el model 202 corresponent al primer pagament fraccionat de l'Impost sobre Societats de 2021 anara de termini (1 mes més tard) sense requeriment previ de l'Administració tributària, l'import ingressat va ascendir a 6.000 euros.Amb data 10 de juny de 2021, esta entitat va rebre liquidació del recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ regulat a l'article 27 de la LGT, per import de 300 euros (5 per cent), si bé, va procedir a pagar el 13 de juliol de 2021 l'import de 225 euros per aplicació de la reducció del 25 per cent continguda a l'article 27.5 de la LGT, com s'indicava en la mateixa liquidació del recàrrec, per tindre de dret al mateix en ingressar l'import restant del recàrrec en el termini establit a l'article 62.2 LGT (fins i tot el 20 de juliol de 2021) i ja haver ingressat el deute derivat de l'autoliquidació en el moment de la presentació de la mateixa.

En este exemple, l'entitat «A» té un despesa no deduïble per import de 225 euros per raó del article 15 c) de la LIS que establix que no seran fiscalment deduïbles les multes i sancions penals i administratives, els recàrrecs del període executiu i el recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ.Es tracta d'una correcció permanent perquè esta despesa en cap moment no podrà ser deduïble.

Esta entitat n'haurà de realitzar en el model 200 del període 2021, un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [01815] «Multes, sancions i altres (article 15 c) LIS)» de la pàgina 12 del model 200 per import de 225 euros.

ExerciciComptablementFiscalmentCorrecció fiscalModel 200
2021 - 225 0 + 225 Casella [01815]

Al formulari Sociedades WEB, quan vaja a emplenar-se la casella [01815] de la pàgina 12 del model 200, es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200.En este quadre, únicament estarà habilitada per al seu emplenament la casella corresponent a «Augments de correccions permanents» de la part del quadre dedicat a «Correccions de l'exercici». El formulari col·locarà la informació complimentada en el quadre de la pàgina 19 en la casella [02771] de la pàgina 26 ter del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 19 del model 200)

Total --- --- 225 --- --- ---
Exercici 2021
correccions fiscals
Saldo pendent a
principi d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent final
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- 225 --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
a l'exercici
--- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
--- ---

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
a fi d'exercici
PermanentTemporànies
(origen a l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis anteriors)
Multes, sancions i altres (art. 15 c) LIS) AUGMENT --- [02771] 225 --- --- ---