Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Correccions permanents positives

En cas que el contribuent haja de realitzar una correcció al resultat del Compte de Pèrdues i Guanys que supose una correcció permanent positiva al resultat comptable, al complimentar la casella que corresponga de les pàgines 12 i 13, es mostrarà simultàniament en el formulari Societats  WEB el quadre de desglosse «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Societats)» de la pàgina 19 del model 200. Esta informació, una vegada complimentada, s'agruparà en el quadre de detall contingut en les pàgines 26 bis a 26 sexies del model 200.

En este cas, únicament estarà habilitada per al seu emplenament la casella corresponent a «Augments de correccions permanents» de la part del quadre de la pàgina 19 del model 200 dedicada a «Correccions de l'exercici». No podrà complimentar-se la columna que recull els saldos pendents a comence i per tal d'exercici ja que al tractar-se d'un ajustament extracomptable permanent no existix saldo pendent doncs l'ajustament no podrà ser objecte de reversió en exercicis següents.

Exemple:

L'entitat «A» període impositiu del qual coincidix amb l'any natural, va presentar e va ingressar el model 202 corresponent al primer pagament fraccionat de l'impost sobre societats de 2021 fora de termini (1 mes més tard) sense requeriment previ de l'Administració tributària, l'import ingressat va ascendir a 6.000 euros. Amb data 10 de juny de 2021, esta entitat va rebre liquidació del recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ regulat en l'article 27 de la LGT, per un import de 300 euros (5 per cent), si bé, va procedir a pagar el 13 de juliol de 2021 l'import de 225 euros per aplicació de la reducció del 25 per cent continguda en l'article 27.5 de la LGT, com s'indicava en la pròpia liquidació del recàrrec, per tindre dret al mateix a l'ingressar l'import restant del recàrrec en el termini establit en l'article 62.2 LGT (fins el 20 de juliol de 2021) i ja haver ingressat el deute derivada de l'autoliquidació en el moment de la presentació de la mateixa.

En este exemple, l'entitat «A» té una despesa no deduïble per un import de 225 euros per raó de l'article 15 c) de la LIS que establix que no seran fiscalment deduïbles les multes i sanciones penals i administratives, els recàrrecs del període executiu i el recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ. Es tracta d'una correcció permanent perquè esta despesa en cap moment podrà ser deduïble.

Esta entitat haurà de realitzar en el model 200 del període 2021, un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [01815] «Multes, sanciones i d'altres (article 15 c) LIS)» de la pàgina 12 del model 200 per un import de 225 euros.

ExerciciComptablementFiscalmentCorrecció fiscalModel 200
2021 - 225 0 + 225 Casella [01815]

En el formulari Societats WEB, quan complimente la casella [01815] de la pàgina 12 del model 200, es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200. En este quadre, únicament estarà habilitada per al seu emplenament la casella corresponent a «Augments de correccions permanents» de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici». El formulari col·locarà la informació complimentada en el quadre de la pàgina 19 en la casella [02771] de la pàgina 26 ter del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 19 del model 200)

Total --- --- 225 --- --- ---
Exercici 2021
correccions fiscals
Saldo pendent a
comence d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent fi
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- 225 --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
en l'exercici
--- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
--- ---

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
per tal d'exercici
PermanentTemporànies
(origen en l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis anteriors)
Multes, sanciones i d'altres (art. 15 c) LIS) AUGMENT --- [02771] 225 --- --- ---