Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Correccions temporànies positives amb origen en l'exercici

En cas que el contribuent haja de realitzar una correcció al resultat del Compte de Pèrdues i Guanys que supose una correcció temporània positiva amb origen en l'exercici al resultat comptable, al complimentar la casella que corresponga de les pàgines 12 i 13, es mostrarà simultàniament en el formulari Societats WEB  el quadre de desglosse «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Societats)» de la pàgina 19 del model 200. Esta informació, una vegada complimentada, s'agruparà en el quadre de detall  contingut en les pàgines 26 bis a 26 sexies del model 200.

En este cas, s'haurà de complimentar la casella corresponent a «Augments de correccions temporànies amb origen en l'exercici» de la part del quadre de la pàgina 19 del model 200 dedicada a «Correccions de l'exercici». Així mateix, haurà de complimentar-se la casella de disminucions futures de correccions temporànies de la fila corresponent a «Saldo pendent per tal d'exercici». La raó és que, encara que es tracta d'un ajustament positiu en origen, revertirà mitjançant ajustaments extracomptables negatius, vol açò dir que esta correcció temporània positiva amb origen en l'exercici suposarà disminucions futures de la base imposable, per tant, en la columna «Saldo pendent per tal d'exercici», haurà de complimentar-se la casella de disminucions, de tal manera que any a any el saldo s'incremente si l'ajustament continua sent en origen o disminuint, si aquell ajustament ha començat a revertir, però sempre en la columna de «Disminucions futures». Una vegada transcorregut el primer període impositiu en el que es realitza l'ajustament, en les següents liquidacions haurà de complimentar-se la casella de disminucions futures de la columna «Saldo pendent a inici d'exercici» pel mateix import que es va consignar en la casella de disminució futura de la columna de «Saldo pendent per tal d'exercici» de la liquidació del període impositiu anterior.

Per tot això, durant els períodes impositius en què la Correcció tinga origen en el propi exercici, en la part del quadre corresponent al «Saldo pendent per tal d'exercici», la casella de disminucions futures de correccions temporànies anirà incrementant el seu valor respecte al Saldo de l'exercici anterior en l'import de la correcció positiva d'este exercici. Amb tot això, el «Saldo pendent per tal d'exercici »reflectirà l'import total pendent de revertir en exercicis següents mitjançant ajustaments extracomptables negatius.

Exemple:

La Societat «C», ha adquirit una maquinària nova per un import de 200.000 euros. L'adquisició es realitza l'1 de gener de 2021, data esta en la que tals elements són llocs a disposició de la Societat «C» i entren en funcionament. L'exercici econòmic de la Societat «C» coincidix amb l'any natural. S'estima que el valor residual dels elements és poc significatiu, pel que el valor amortitzable coincidix amb el preu d'adquisició.

La dotació comptable a l'amortització es realitza mitjançant l'aplicació d'un coeficient del 50 per cent, que estima l'empresa com depreciació efectiva de tals elements. La Societat «C» amortitza fiscalment la maquinària d'acord amb la taula continguda en l'art.12.1.a) de la LIS, és a dir, aplicarà un coeficient del 12 per cent.

En aplicació del que disposa l'art.12.1 de la LIS, caldrà realitzar els següents ajustaments en les caselles [00303] i [00304] «Diferències entre amortització comptable i fiscal (art. 12.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200 dels exercicis 2021 a 2029.

ExerciciAmortització comptableAmortització fiscalCorreccióModel 200Saldo per tal d'exercici
2021 200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000 [00303] -76.000,00
2022 200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000 [00303] -152.000,00
2023 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -128.000,00
2024 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -104.000,00
2025 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -80.000,00
2026 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -56.000,00
2027 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -32.000,00
2028 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -8.000,00
2029 --- 8.000 -8.000 [00304] 0,00

Total amortització comptable = 24.000 x 8 + 8.000 = 200.000

Total amortització fiscal = 100.000 + 100.000 = 200.000

La correcció fiscal que realitzarà la Societat «C» per a determinar la base imposable de l'impost sobre societats corresponent a 2021 (casella [00303]) serà la següent:

Amortització comptableAmortització fiscalAugment del resultat
del compte de pèrdues i guanys
200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000

En l'exercici 2021, com l'amortització comptable practicada en l'exercici pel contribuent és superior a l'amortització fiscalment admesa segons el que estableix l'article 12.1 de la LIS, haurà de consignar-se l'import d'aquella diferència per excés en la casella [00303] «Diferències entre amortització comptable i fiscal (art. 12.1 LIS)» d'augments, en concret, el 2021 haurà de realitzar-se un ajustament extracomptable positiu per un import de 76.000 euros. S'ha generat una Correcció temporània positiva amb origen en l'exercici.

Així mateix, quan la maquinària en períodes impositius posteriors estiga amortitzada comptablement, haurà de consignar-se l'import de l'ajustament negatiu extracomptable amb origen en exercicis anteriors en la casella [00304] «Diferències entre amortització comptable i fiscal (art. 12.1 LIS)» de disminucions, com a conseqüència de la reversió de l'ajustament positiu. El valor a incloure en aquella casella serà l'import de l'amortització fiscal.

En el formulari de Societats WEB, durant el període 2021 quan complimente la casella [00303] es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200 i s'haurà de complimentar la casella d'Augments de «Correccions temporànies amb origen en exercici» de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici »per un import de 76.000 euros. El formulari col·locarà la informació complimentada en la casella [02562] «Correccions de l'exercici temporànies (amb origen en l'exercici)» de la pàgina 26 bis del model 200. Així mateix, en el quadre desplegat de la pàgina 19 del model 200 haurà de complimentar-se la part corresponent a «Saldo pendent per tal d'exercici». A més, com estem davant un ajustament positiu en origen, haurà de complimentar-se la casella de disminucions futures de Correccions temporànies per valor de 76.000 euros, ja que esta diferència temporània positiva en origen revertirà mitjançant ajustaments extracomptables negatius i suposarà disminucions futures de la base imposable. Per poder complimentar la casella de disminucions futures de la fila corresponent a «Saldo pendent de correccions per tal d'exercici», haurà d'acudir a la casella [00304] de la pàgina 12 del model 200 perquè es desplegue la part del quadre relativa a disminucions. El formulari traslladarà l'import a la casella [02570] «Saldo pendent per tal d'exercici »de la pàgina 26 bis del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 19 del model 200)

Total --- --- 76.000 --- --- 76.000
Exercici 2021
correccions fiscals
Saldo pendent a
comence d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent fi
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
en l'exercici
--- --- 76.000 --- --- 76.000
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
--- ---

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
per tal d'exercici
PermanentTemporànies
(origen en l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis
anteriors)
Diferències entre amortització comptable
i fiscal (art. 12.1 LIS)
AUGMENT --- --- [02562] 76.000 --- ---
Diferències entre amortització comptable
i fiscal (art. 12.1 LIS)
DISMINUCIÓ --- --- --- --- [02570] 76.000

En l'exercici 2022, la correcció fiscal que realitzarà la Societat «C» per a determinar la base imposable de l'impost sobre societats (casella [00303]) serà el següent:

Amortització comptableAmortització fiscalAugment del resultat
del compte de pèrdues i guanys
200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000

En el formulari Societats WEB, durant el període 2022, este ajustament continuarà sent una correcció temporània positiva amb origen en l'exercici, per tant, de la mateixa forma que el 2021, quan complimente la casella [00303] se li desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200 i haurà de procedir-se a complimentar la casella d'augments de «Correccions temporànies amb origen en l'exercici »de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici »per un import de 76.000 euros. El formulari traslladarà l'import a la casella [02562] de la pàgina 26 bis del model 200. Així mateix, en el quadre desplegat de la pàgina 19 haurà de complimentar-se la part corresponent a «Saldo pendent a inici d'exercici», com estem davant un ajustament positiu en origen, haurà de complimentar-se la casella de disminucions futures de Correccions temporànies per un import de 76.000 euros ja que este és el valor de la casella de disminució futura de la columna de Saldo pendent per tal d'exercici de l'exercici 2021.

Quant a la part corresponent a «Saldo pendent per tal d'exercici», al tractar-se d'un ajustament positiu en origen, haurà de complimentar-se la casella de disminucions futures de Correccions temporànies perquè esta diferència temporània positiva en origen revertirà mitjançant ajustaments extracomptables negatius i suposarà disminucions futures de la base imposable. L'import de l'esmentada casella serà de 152.000 euros (76.000 + 76.000), que és el saldo acumulat de 2021 i 2022. El formulari traslladarà l'import a la casella [02570] «Saldo pendent per tal d'exercici »de la pàgina 26 bis del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 19 del model 200)

Total --- 76.000 76.000 --- --- 152.000
Exercici 2022
correccions fiscals
Saldo pendent a
comence d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent fi
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
en l'exercici
--- 76.000 76.000 --- --- 152.000
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
--- ---

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
per tal d'exercici
PermanentTemporànies
(origen en l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis
anteriors)
Diferències entre amortització comptable
i fiscal (art. 12.1 LIS)
AUGMENT --- --- [02562] 76.000 --- ---
Diferències entre amortització comptable
i fiscal (art. 12.1 LIS)
DISMINUCIÓ [02569] 76.000 --- --- --- [02570] 152.000