Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Eliminacions pendents d'incorporar de societats que deixen de pertànyer a un grup

El article 64 de la LIS establix que les eliminacions es realitzaran d'acord amb els criteris establits en les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats, aprovades pel Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, sempre que afecten les bases imposables individuals i amb les especificitats previstes en esta Llei.

No obstant això, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, no serà objecte d'eliminació el 5 per cent dels dividends distribuïts entre societats integrants d'un grup o de la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat del grup, en els termes establits a l'article 21.10 del LIS.

Així mateix, el article 65.1 del LIS establix que els resultats eliminats s'incorporaran a la base imposable del grup fiscal quan així s'establisca en les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats, aprovats pel Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre (modificat pel Reial Decret 1/2021, de 12 de gener).

No obstant això, els resultats eliminats s'integraran a la base imposable individual de l'entitat que haguera generat eixos resultats i deixe de formar part del grup fiscal segons el previst en la lletra a) de l'article 74.1 del LIS, en el període impositiu en què es produïsca l'esmentada exclusió.

Emplenament del model 200

A estos efectes, en les caselles [01027] i [01028] «Eliminacions pendents d'incorporar de societats que deixen de pertànyer a un grup» de la pàgina 13 del model 200, es recolliran els imports corresponents a la incorporació dels resultats eliminats pendents d'incorporar a la base imposable individual de l'entitat que va generar els esmentats resultats i haja deixat de formar part del grup fiscal.L'esmentada incorporació es realitzarà en el període impositiu en què s'haja produït l'exclusió.