Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Eliminacions pendents d'incorporar de societats que deixen de pertànyer a un grup

L'article 64 de la LIS establix que les eliminacions es realitzaran d'acord amb els criteris establits en les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats, aprovades pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre, sempre que afecten a les bases imposables individuals i amb les especificitats previstes en esta Llei.

No obstant això, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, no serà objecte d'eliminació el 5 per cent dels dividends distribuïts entre societats integrants d'un grup o de la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat del grup, en els termes establits en l'article 21.10 de la LIS.

Així mateix, l'article 65.1 de la LIS establix que els resultats eliminats s'incorporaran a la base imposable del grup fiscal quan així s'establisca en les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats, aprovades pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre (modificat pel Reial decret  1/2021, de 12 de gener).

No obstant això, els resultats eliminats s'integraran a la base imposable individual de l'entitat que haguera generat aquells resultats i deix de formar part del grup fiscal segons el que preveu la lletra a) de l'article 74.1 de la LIS, durant el període impositiu en què es produïsca esta exclusió.

Emplenament del model 200

A estos efectes, en les caselles [01027] i [01028] «Eliminacions pendents d'incorporar de societats que deixen de pertànyer a un grup» de la pàgina 13 del model 200, es recolliran els imports corresponents a la incorporació dels resultats eliminats pendents d'incorporar a la base imposable individual de l'entitat que va generar estos resultats i haja deixat de formar part del grup fiscal. Esta incorporació es realitzarà durant el període impositiu en què s'haja produït l'exclusió.