Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Obra benèfic-social de caixes d'estalvis i fundacions bancàries

En aplicació del que disposa l'article 24 de la LIS, les caixes d'estalvis i fundacions bancàries hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00373] i [00374] «Obra benèfic-social de les caixes d'estalvis i fundacions bancàries (art. 24 LIS) »:

1. Articles 24.1 i 24.2 de la LIS

Segons el que disposa l'article 24.1 de la LIS seran deduïbles fiscalment les quantitats que les caixes d'estalvis i les fundacions bancàries destinen de seus resultats al finançament d'obres benèfic-socials, de conformitat amb les normes per les quals es regixen.

En este sentit, l'article 24.2 de la LIS establix que les quantitats assignades a l'obra benèfic-social de les caixes d'estalvis i de les fundacions bancàries hauran d'aplicar-se, com a mínim, en un 50 per cent, en el mateix període impositiu al que corresponga l'assignació, o en l'immediat següent, a la realització de les inversions afectes, o a sufragar despeses de sosteniment de les institucions o establiments acollides a aquella.

Emplenament del model 200

En conseqüència, les caixes d'estalvis i fundacions bancàries hauran d'incloure en la casella [00374] de disminucions, les quantitats que destinen del resultat de l'exercici corresponent al període impositiu objecte de declaració al finançament de les obres benèfic-socials.

2. Article 24.3 de la LIS

No s'integraran en la base imposable:

  1. Les despeses de manteniment de l'obra benèfic-social que es realitzen amb càrrec al fons d'obra social, encara que excediren les assignacions efectuades, sense perjudici que tinguen la consideració d'aplicació de futures assignacions. No obstant això, les esmentades despeses seran fiscalment deduïbles quan, de conformitat amb la normativa comptable que resulte aplicable, es registren amb càrrec al compte de pèrdues i guanys.

  2. Les rendes derivades de la transmissió d'inversions afectes a l'obra benèfic-social.

Emplenament del model 200

Les caixes d'estalvis i fundacions bancàries hauran d'incloure en la casella [00373] d'augments, l'import de les despeses de manteniment de l'obra benèfic-social durant el període impositiu de seu merite, i en la casella [00374] de disminucions, l'import de les rendes derivades de la transmissió d'inversions afectes a l'obra benèfic-social durant el període impositiva de la meritació d'estes rendes.

3. Article 24.4 de la LIS

La dotació a l'obra benèfic-social realitzada per les fundacions bancàries o, si escau, les despeses de manteniment de l'obra benèfic-social que, d'acord amb la normativa comptable que resulte aplicable, es registren amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, podran reduir la base imposable de les entitats de crèdit en les que participen, en la proporció que els dividends percebuts de les citades entitats representen respecte dels ingressos totals de les fundacions bancàries, fins el límit màxim dels citats dividends.

A tindre en compte:

Per poder aplicar-se esta reducció, la fundació bancària haurà de comunicar a l'entitat de crèdit que haguera satisfet els dividends l'import de la reducció així calculada i la no-aplicació d'esta quantitat com partida fiscalment deduïble en la seua declaració d'este Impost.

Emplenament del model 200

Sempre que es complisca el que disposa l'article 24.4 de la LIS, les fundacions bancàries hauran d'incloure en la casella [00373] d'augments, l'import de la dotació a l'obra benèfic-social, o si escau, el de les seues despeses de manteniment, en la proporció que els dividends percebuts de les entitats de crèdit representen respecte dels ingressos totals de les fundacions bancàries i fins el límit màxim dels citats dividends. Per fer-ho, la fundació bancària haurà de comunicar a l'entitat de crèdit que haguera satisfet els dividends l'import de la reducció així calculada i la no-aplicació d'esta quantitat com partida fiscalment deduïble en la seua declaració d'este Impost.