Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Obra beneficosocial de caixes d'estalvi i fundacions bancàries

En aplicació del disposat en el article 24 de la LIS, les caixes d'estalvi i fundacions bancàries hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00373] i [00374] «Obra beneficosocial de les caixes d'estalvi i fundacions bancàries (art. 24 LIS)»:

1.Articles 24.1 i 24.2 del LIS

Segons el disposat en el article 24.1 del LIS seran deduïbles fiscalment les quantitats que les caixes d'estalvi i les fundacions bancàries destinen dels seus resultats al finançament d'obres beneficosocials, de conformitat amb les normes per les quals es regixen.

En aquest sentit, el article 24.2 del LIS establix que les quantitats assignades a l'obra beneficosocial de les caixes d'estalvi i de les fundacions bancàries s'hauran d'aplicar, almenys, en un 50 per cent, en el mateix període impositiu a què corresponga l'assignació, o en l'immediat següent, a la realització de les inversions afectes, o a sufragar despeses de sosteniment de les institucions o establiments acollides a aquella.

Emplenament del model 200

En conseqüència, les caixes d'estalvi i fundacions bancàries hauran d'incloure en la casella [00374] de disminucions, les quantitats que destinen del resultat de l'exercici corresponent al període impositiu objecte de declaració al finançament de les obres beneficosocials.

2.Article 24.3 del LIS

No s'integraran a la base imposable:

  1. Les despeses de manteniment de l'obra beneficosocial que es realitzen amb càrrec al fons d'obra social, encara que excediren de les assignacions efectuades, sense perjudici que tinguen la consideració d'aplicació de futures assignacions.No obstant això, les esmentades despeses seran fiscalment deduïbles quan, de conformitat amb la normativa comptable que resulte aplicable, es registren amb càrrec al compte de pèrdues i guanys.

  2. Les rendes derivades de la transmissió d'inversions afectes a l'obra beneficosocial.

Emplenament del model 200

Les caixes d'estalvi i fundacions bancàries hauran d'incloure en la casella [00373] d'augments, l'import dels despeses de manteniment de l'obra beneficosocial en el període impositiu de la seua meritació, i en la casella [00374] de disminucions, l'import de les rendes derivades de la transmissió d'inversions afectes a l'obra beneficosocial en el període impositiu de la meritació de les esmentades rendes.

3.Article 24.4 del LIS

La dotació a l'obra beneficosocial realitzada per les fundacions bancàries o, en el seu cas, les despeses de manteniment de l'obra beneficosocial que, d'acord amb la normativa comptable que resulte aplicable, es registren amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, podran reduir la base imposable de les entitats de crèdit en les quals participen, en la proporció que els dividends percebuts de les esmentades entitats representen respecte dels ingressos totals de les fundacions bancàries, fins al límit màxim dels esmentats dividends.

A tindre en compte:

Per a poder aplicar-se l'esmentada reducció, la fundació bancària haurà de comunicar a l'entitat de crèdit que haguera satisfet els dividends l'import de la reducció així calculada i la no-aplicació de l'esmentada quantitat com a partida fiscalment deduïble en la seua declaració d'este Impost.

Emplenament del model 200

Sempre que es complisca el disposat a l'article 24.4 del LIS, les fundacions bancàries hauran d'incloure en la casella [00373] d'augments, l'import de la dotació a l'obra beneficosocial, o en el seu cas, el dels seus despeses de manteniment, en la proporció que els dividends percebuts de les entitats de crèdit representen respecte dels ingressos totals de les fundacions bancàries i fins al límit màxim dels esmentats dividends.Per a això, la fundació bancària haurà de comunicar a l'entitat de crèdit que haguera satisfet els dividends l'import de la reducció així calculada i la no-aplicació de l'esmentada quantitat com a partida fiscalment deduïble en la seua declaració d'este Impost.