Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Reinversió de beneficis extraordinaris

L'apartat 6 de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS establix que les rendes acollides a la reinversió de beneficis extraordinaris prevista en l'article 21 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, segons redacció vigent fins l'1 de gener de 2002, que no hagueren aplicat la deducció establida en l'article 36 ter de la Llei 43/1995 per aplicació de l'apartat dos de la disposició transitòria tercera de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, es regularan pel que estableix el referit article 21 i en les seues normes de desenvolupament (Capítol VII del Títol I del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial decret 537/1997, de 14 d'abril).

Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2002, l'article 21 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, va anar derogat per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l'orde social.

No obstant això, i en virtut del que disposa la citada disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, l'article 21 de la Llei 43/1995 seguix sent aplicable després de l'1 de gener de 2002 per a aquelles rendes que s'acolliren al que disposa el mateix (i les seues normes de desenvolupament) durant la seua vigència, i encara que la reinversió i altres requisits es produïsquen en períodes impositius iniciats a partir d'aquella data.

Donada esta vigència transitòria de l'article 21 de la Llei 43/1995, es recullen a continuació les característiques principals d'este benefici d'ajornament per reinversió. El contingut que es detalla a continuació serà vàlid mentres siga aplicable amb caràcter transitori este article 21 de la Llei 43/1995.

Per a acollir-se a l'ajornament de les rendes obtingudes en la transmissió onerosa d'elements patrimonials, estos han de pertànyer a algun d'aquests grups:

  • Els pertanyents a l'immobilitzat material.

  • Els pertanyents a l'immobilitzat immaterial.

  • Els valors representatius de la participació en el capital o en fons propis de qualsevol classe d'entitats que atorguen una participació no inferior al 5 per cent sobre el capital social de les mateixes i que s'hagueren posseït, com a mínim, amb un any d'antelació a la data de transmissió, sense que es troben compresos en esta categoria d'elements patrimonials els valors representatius de la participació en fons d'inversió ni aquells altres que no atorguen una participació sobre el capital social. A l'efecte de calcular el temps de possessió s'entén que els valors transmesos han sigut els més antics.

No formaran part de les rendes acollides al benefici l'import de les provisions relatives als elements patrimonials o valors, quan les dotacions a les mateixes hagueren sigut fiscalment deduïbles, ni les quantitats aplicables a la llibertat d'amortització que hagen d'integrar-se en la base imposable amb motiu de la transmissió dels elements patrimonials que van disfrutar de la mateixa.

La condició perquè resulte d'aplicació la reinversió de beneficis extraordinaris residix en què l'import de les citades transmissions es reinvertisca en qualsevol dels elements patrimonials abans relacionats, dins del termini comprés entre l'any anterior a la data d'entrega o posada a disposició de l'element patrimonial transmés i els tres anys posteriors i, excepcionalment, d'acord amb un pla especial de reinversió aprovat per l'Administració tributària.

La reinversió s'entendrà efectuada en la data en què es produïsca la posada a disposició dels elements patrimonials en què es materialitze. Tractant-se d'elements patrimonials que siguen objecte dels contractes a què es referix l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit (contractes d'arrendament financer), es considerarà realitzada la reinversió en la data de celebració del contracte, per un import igual al valor de comptat de l'element patrimonial. Els efectes de la reinversió es troben condicionats, amb caràcter resolutori, a l'exercici de l'opció de compra.

En el cas de no realitzar-se la reinversió dins del termini assenyalat anteriorment, la part de quota íntegra corresponent a la renda obtinguda, a més dels interessos de demora, s'ingressarà conjuntament amb la quota corresponent del període impositiu en què va véncer aquell o conjuntament amb la quota corresponent a un període impositiu anterior, a elecció del contribuent.

La reinversió d'una quantitat inferior a l'import de la transmissió dóna dret a la no integració en la base imposable de la part de renda que proporcionalment corresponga a la quantitat reinvertida. En este cas, la part de quota íntegra corresponent a la renda que ha d'integrar-se en la base imposable, a més dels interessos de demora, s'ingressarà conjuntament amb la quota corresponent al període impositiu en el que va véncer el termini per a efectuar la reinversió, o conjuntament amb la quota corresponent a un període impositiu anterior, a elecció del contribuent.

L'import de la renda no integrada en la base imposable ha d'incorporar-se a la mateixa per algun dels següents mètodes, a elecció del contribuent:

  1. Durant els períodes impositius que concloguen durant els set anys següents al tancament del període impositiu en què va véncer el termini dels tres anys posteriors a la data d'entrega o posada a disposició de l'element patrimonial de la qual transmissió va originar el benefici extraordinari.

    En este cas s'integrarà en la base imposable de cada període impositiu la renda que proporcionalment corresponga a la durada del mateix en relació amb els referits set anys.

  2. Durant els períodes impositius en els que s'amortitzen els elements patrimonials en els que es materialitze la reinversió, tractant-se d'elements patrimonials amortitzables.

    En este cas s'integrarà en la base imposable de cada període impositiu la renda que proporcionalment corresponga al valor de l'amortització dels elements patrimonials en relació amb el seu preu d'adquisició o cost de producció.

El valor de l'amortització serà l'import que haja de tindre la consideració de fiscalment deduïble, no podent ser inferior al resultant d'aplicar el coeficient lineal derivat del període màxim d'amortització establit en les taules d'amortització oficialment aprovades.

Tractant-se d'elements patrimonials que siguen objecte dels contractes d'arrendament financer als que es referix l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit, es prendran les quantitats que hagueren resultat fiscalment deduïbles d'acord amb el que preveu l'apartat 6 de l'article 128 de la Llei 43/1995.

En cas de transmissió de l'element patrimonial abans del seu total amortització s'entendrà per valor de l'amortització l'import pendent d'amortitzar en el moment d'efectuar-se aquella.

Quan l'element patrimonial objecte de la reinversió siga una edificació, la part de valor atribuïble a terra haurà d'afectar-se al mètode previst en la lletra a) anterior. Quan no es conega el valor atribuït a terra, este valor es calcularà prorratejant el preu d'adquisició entre els valors cadastrals del sòl i de la construcció l'any d'adquisició. No obstant això, el contribuent podrà utilitzar un criteri de distribució del preu d'adquisició diferent, quan es prove que este criteri es fonamenta en el valor normal de mercat del sòl i de la construcció l'any d'adquisició.

L'elecció de qualsevol dels mètodes d'incorporació a la base imposable de la renda no integrada en la mateixa per aplicació de la reinversió de beneficis extraordinaris haurà d'efectuar-se durant el primer període impositiu en el que procedisca la incorporació de la renda, manifestant-se conjuntament amb la declaració corresponent a este període impositiu. Una vegada realitzada l'elecció, no podrà modificar-se. En cas de no realitzar-se l'elecció s'aplicarà el mètode previst en la lletra a) anterior.

En cap cas podrà quedar renda sense integrar en la base imposable, havent d'efectuar-se esta integració d'acord amb el mètode que resulte aplicable.

Els elements patrimonials objecte de la reinversió hauran de romandre en el patrimoni del contribuent, excepte pèrdua justificada, fins que es complisca el termini de set anys citat anteriorment, excepte que la seua vida útil conforme al mètode d'amortització dels admesos en l'apartat 1 de l'article 11 de la Llei de l'impost, que s'aplique, anara inferior. La transmissió d'estos elements abans de la finalització de l'esmentat termini determinarà la integració en la base imposable, del període impositiu en el que es produïx la transmissió, de la part de renda pendent d'integració, excepte si l'import obtingut és objecte de reinversió en els termes que s'estan exposant. En este cas, la part de renda pendent d'integració haurà d'integrar-se en la base imposable conforme al mètode que el contribuent va triar. Quan este mètode haguera sigut l'establit en la lletra b) anterior, en tant no es realitze la nova reinversió, s'integrarà en la base imposable el resultat d'aplicar a la quantia de la renda acollida a la reinversió de beneficis extraordinaris el coeficient lineal màxim d'amortització segons taules d'amortització oficialment aprovades que corresponia a l'element transmés. Igual criteri d'integració continuarà aplicant-se en cas que la reinversió es materialitze en elements no amortitzables. Tractant-se d'elements amortitzables, la renda pendent s'integrarà durant els períodes impositius en els que s'amortitzen els elements patrimonials en els que s'haguera materialitzat esta reinversió.

Una vegada superat el termini de set anys al que es referix la lletra a) anterior, o la vida útil si anara inferior, la transmissió dels elements patrimonials en els que es va materialitzar la reinversió determinarà que la renda pendent d'integració en aquell moment s'integre en la base imposable dels períodes impositius que concloguen amb posterioritat a esta transmissió, en l'import que resulte d'aplicar a cada un d'ells el coeficient lineal màxim d'amortització que corresponia a l'element transmés a la quantia de la renda obtinguda a la reinversió de beneficis extraordinaris, o a la part d'aquell import que proporcionalment corresponga, quan la durada del període impositiu siga inferior a dotze mesos.

Emplenament del model 200

La casella [00365] «Reinversió de beneficis extraordinaris (DT 24a LIS)» de la pàgina 13 del model 200, s'utilitzarà per a integrar en la base imposable del període, la part que corresponga d'aquelles rendes de la qual tributació s'haguera diferit al seu moment per aplicació del que disposa l'hui derogat article 21 de la Llei 43/1995, de l'impost sobre societats.