Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Total correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS)

En les caselles [00417] i [00418] «Total correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS de la pàgina 13 del model 200, s'ha de recollir l'import corresponent a les sumes totals de les correccions, d'augment i de disminució, de l'apartat «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS) »:

  • En la casella [00417] es recollirà el total de les correccions d'augment, mitjançant la suma dels imports de les caselles [00355] fins [00413] inclusivament, de la columna «Augments».

  • En la casella [00418] es recollirà el total de les correccions de disminucions, mitjançant la suma dels imports de les caselles [00356] fins [00414] inclusivament, de la columna «Disminucions».

Al complimentar les correccions de les pàgines 12 i 13 del model 200, es mostrarà un quadre de desglosse on es detallarà si es tracta de correccions permanents, temporànies amb origen en l'exercici o temporànies amb origen en exercicis anteriors, consignant també per a les diferències temporànies el saldo pendent per tal d'exercici. Estes dades s'agruparan en les pàgines 26 bis a 26 sexies, del model 200 traslladant els totals al quadre «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Societats)» de la pàgina 19 d'este model.