Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol

La Llei 46/2002, de 18 de desembre, de reforma parcial de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i per la qual es modifiquen les Lleis dels Impostos sobre Societats i sobreu la Renda de no Residents va incloure entre els contribuents d'este últim impost a les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger, distingint entre les que tenen presència en territori espanyol i les que no la tenen, segons si exercixen o no activitats econòmiques a Espanya. Perquè existisca presència en territori espanyol és necessari que tot o part de les activitats econòmiques es desenvolupen, de manera continuada o habitual, mitjançant instal·lacions o llocs de treball de qualsevol índole, o actuen en ell a través d'un agent autoritzat per a contractar, en nom i per compte de l'entitat.

L'article 38 del TRLIRNR conté les regles de tributació d'estes entitats amb presència en territori espanyol (consulteu el Capítol 15 d'este Manual Pràctic). En particular, seu base imposable estarà constituïda per la part de la renda que resulte atribuïble als membres no residents de l'entitat, sigui quin sigui lloc de la seua obtenció, i haurà de determinar-se conforme al que estableix l'article 89 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Emplenament del model 200

En conseqüència, estes entitats utilitzaran les caselles [00409] i [00410] «Entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol (article 38 TRLIRNR)» de la pàgina 13 del model 200 per a efectuar els ajustaments que procedisquen per l'aplicació de seus regles específiques de tributació.