Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pèrdua de la condició de cooperativa fiscalment protegida

Regulació: Article 13 Llei 20/1990

Serà causa de pèrdua de la condició de cooperativa fiscalment protegida incórrer en alguna de les circumstàncies següents:

 1. No efectuar les dotacions al fons de reserva obligatori i al d'educació i promoció.

 2. Repartir entre els socis els fons de reserva irrepartibles durant la vida de la societat i l'actiu sobrant en la seua liquidació.

 3. Aplicar indegudament el fons d'educació i promoció.

 4. Incomplir el destí del resultat de la regularització del balanç de la cooperativa o de l'actualització de les aportacions dels socis al capital.

 5. Retribuir les aportacions dels socis o associats al capital amb interessos superiors als autoritzats.

 6. Acreditar retorns en proporció diferent a les entregues, activitats o servicis dels socis.

 7. No imputar adequadament les pèrdues de l'exercici.

 8. Realitzar aportacions al capital excedint els límits legals.

 9. Participar, sense autorització, en el capital d'entitats no cooperatives en quantia superior al 10 per cent, o al 40 per cent, en el cas d'entitats que realitzen activitats complementàries a les de la cooperativa. Estes participacions no podran superar el 50 per cent dels recursos propis de la cooperativa.

 10. Realitzar operacions cooperativizadas no permeses amb tercers no socis, no comptabilitzar-les separadament i no destinar al fons de reserva obligatori els resultats obtinguts en elles.

 11. Usar treballadors assalariats en número superior a l'autoritzat en el supòsit en què existisca tal limitació.

 12. Existència d'un nombre de socis inferior al previst sense que es restablisca en 6 mesos.

 13. Reduir el capital a una quantitat inferior a la mínima establida estatutàriament sense que es restablisca en 6 mesos.

 14. La paralització de l'activitat cooperativizada o la inactivitat dels òrgans socials durant 2 anys sense causa justificada.

 15. La conclusió de l'empresa que constituïx seu objecte o la impossibilitat de desenvolupar l'activitat cooperativizada.

 16. La falta d'auditoria externa en els casos assenyalats en les normes legals.