Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació de les especialitats

Els percentatges de deducció incrementats i altres especialitats de l'article 94 de la Llei 20/1991, només s'aplicaran sobre el nou sistema de deduccions establit en el Capítol IV del Títol VI de la LIS, allí on siga equivalent amb el sistema de deduccions de l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats.

El fonament jurídic d'esta afirmació és el següent:

  1. L'article 94.1 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, establix que sobre el Règim General de deducció de l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, s'aplicaran uns percentatges i límits de deducció incrementats, sempre que les inversions es realitzen a les Canarias.

  2. La disposició transitòria quarta de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, establix en el seu paràgraf primer que en el supòsit de supressió del Règim General de Deducció per Inversions regulat per la Llei 61/1978, de 27 de desembre, la seua aplicació futura a les illes Canàries, mentres no s'establisca un sistema substitutori equivalent, continuarà realitzant-se conforme a la normativa vigent en el moment de la supressió.

  3. L'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre va anar derogat per la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, que va introduir en el seu lloc, les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats en el Capítol IV del seu Títol VI (actualment, estes deduccions es troben regulades en el Capítol IV del Títol VI de la LIS ).