Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Aspectes generals dels límits incrementats.Exemples

Els límits incrementats de l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991 s'aplicaran sobre la quota íntegra minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» de la pàgina 14 del model 200).

En relació amb estos límits incrementats, s'ha de tindre en compte el disposat en el article 39 de la LIS que establix que l'import de les deduccions aplicades en el període impositiu, no podran excedir conjuntament del 25 per cent de la quota íntegra minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.No obstant això, el límit s'elevarà al 50 per cent quan l'import de la deducció prevista a l'article 35 del LIS, que corresponga a despeses i inversions efectuats en el mateix període impositiu, excedisca del 10 per cent de la quota íntegra, minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

Per tant:

 1. Si apliquem al límit general del 25 per cent el previst a l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991, segons el qual els límits seran sempre superiors en un 80 per cent a què per a cada modificació de la deducció per inversions es fixe en el règim general amb un diferencial mínim de 35 punts percentuals, el límit del 25 per cent s'incrementarà el 60 per cent, ja que d'acord amb els següents càlculs és el major de:

  • 25 % x 1,8 = 45%
  • 25 % + 35 % = 60%

  Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro, si apliquem al límit general del 25 per cent el previst a l'article 94.1.b) Llei 20/1991 que establix que el límit mínim del 80 per cent s'incrementarà el 100 per cent i el diferencial mínim passarà a 45 punts percentuals, sempre que la normativa comunitària d'ajudes d'estat així ho permeta i es tracte d'inversions contemplades en la Llei 2/2016, de 27 de setembre i altres lleis de mesures per a l'ordenació de l'activitat econòmica d'estes illes, el límit del 25 per cent s'incrementarà el 70 per cent, ja que d'acord amb els següents càlculs és el major de:

  • 25 % x 2 = 50%
  • 25 % + 45 % = 70%
 2. Si apliquem al límit de 50 per cent el previst a l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991, este límit s'incrementarà el 90 per cent, ja que d'acord amb els següents càlculs és el major de:

  • 50 % x 1,8 = 90%
  • 50 % + 35 % = 85%

  Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro, si apliquem al límit general del 50 per cent el previst a l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991 que establix que el límit mínim del 80 per cent s'incrementarà el 100 per cent i el diferencial mínim passarà a 45 punts percentuals, quan la normativa comunitària d'ajudes d'estat així ho permeta i es tracte d'inversions contemplades en la Llei 2/2016, de 27 de setembre i altres lleis de mesures per a l'ordenació de l'activitat econòmica d'estes illes, el límit del 50 per cent s'incrementarà el 100 per cent, ja que d'acord amb els següents càlculs és el major de:

  • 50 % x 2 = 100%
  • 50 % + 45 % = 95%
 3. En relació amb la millora dels límits previstos en el article 94.1.b) de la Llei 20/1991 per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro, després de la modificació efectuada per als períodes impositius iniciats a partir de 7 de novembre de 2018 per la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per a poder aplicar els percentatges incrementats del límit màxim sobre la quota íntegra ajustada positiva a les esmentades illes menors, es requerix que el contribuent tinga el seu domicili fiscal o un establiment permanent a tals illes, i que la inversió se situe i utilitze en les mateixes.

  Quant a la aplicació dels límits, en aquells casos en els quals el contribuent genere deduccions a les esmentades illes menors i a la resta de l'arxipèleg canari, haurà d'atendre simultàniament als següents criteris:

  1. Les deduccions generades a les tres illes assenyalades hauran de respectar el seu propi límit millorat.Igualment, les deduccions generades en la resta del territori canari també hauran de respectar el seu propi límit millorat.

  2. En cas que hi haja tant deduccions a les tres illes esmentades com en la resta del territori canari, el límit màxim per a ambdós tipus de deduccions serà el superior, és a dir, el límit millorat de les tres illes.

  3. En el supòsit que es presenten deduccions a les tres illes esmentades i en la resta del territori canari, estes últimes no podran beneficiar-se del límit incrementat de les tres illes.

Suposats pràctics

A continuació, es recull una sèrie d'exemples en els quals es pot veure d'una forma més gràfica com s'apliquen els límits incrementats en els casos en què el contribuent genere deduccions per inversions en les illes de La Palma, La Gomera i el Hierro, així com a la resta de l'arxipèleg canari.

Exemple 1

La societat «A» amb domicili fiscal a les Canàries, ha realitzat a l'exercici 2021 inversions en diferents illes de l'arxipèleg canari, per les quals ha generat les següents deduccions:

Deduccions generades el 2021:

 • Deducció per inversions en Tenerife:5.000 euros
 • Deducció per inversions en La Palma:9.000 euros

Nota:Suposem que no s'han realitzat despeses de I+D+i en la generació d'estes deduccions.

Esta societat té una quota íntegra ajustada (casella [00582] de la pàgina 14 del model 200) de 10.000 euros

 • Límit incrementat a Tenerife (60%):10.000 x 0.6 = 6.000 euros
 • Límit incrementat millorat en La Palma (70%):10.000 x 0.7 = 7.000 euros
 • Límit màxim a aplicar sobre la CI:Límit incrementat millorat:10.000 x 0.7 = 7.000 euros

Deduccions a aplicar el 2021:

 • Deducció per inversions en La Palma:7.000 euros
 • Deducció per inversions en Tenerife:0 euros

Encara que el contribuent pot elegir com aplicar esta deducció per inversions en les Canàries, realitzant nombroses combinacions i respectant sempre els límits incrementats establits, en este cas, l'opció més avantatjosa per a la societat «A» és aplicar en primer lloc la deducció per inversions realitzada en La Palma, respectant el límit màxim del 70% a aplicar sobre la quota íntegra.D'esta forma, la societat «A» es deduirà el 2021, 7.000 euros dels 9.000 euros invertits en La Palma, no podent deduir-se res de l'invertit en Tenerife.

Deduccions a aplicar en exercicis futurs:

 • Deducció per inversions en Tenerife:5.000 euros
 • Deducció per inversions en La Palma:2.000 euros

Exemple 2

La societat «B» amb domicili fiscal a les Canàries, ha realitzat a l'exercici 2021 inversions en diferents illes de l'arxipèleg canari, per les quals ha generat les següents deduccions:

Deduccions generades el 2021:

 • Deducció per inversions en Tenerife:5.000 euros
 • Deducció per inversions en La Palma:6.000 euros

Nota:Suposem que no s'han realitzat despeses de I+D+i en la generació d'estes deduccions.

Esta societat té una quota íntegra ajustada (casella [00582] de la pàgina 14 del model 200) de 10.000 euros

 • Límit incrementat a Tenerife (60%):10.000 x 0.6 = 6.000 euros
 • Límit incrementat millorat en La Palma (70%):10.000 x 0.7 = 7.000 euros
 • Límit màxim a aplicar sobre la CI:Límit incrementat millorat:10.000 x 0.7 = 7.000 euros

Deduccions a aplicar el 2021:

 • Deducció per inversions en La Palma:6.000 euros
 • Deducció per inversions en Tenerife:1.000 euros

Encara que el contribuent pot elegir com aplicar esta deducció per inversions en les Canàries, realitzant nombroses combinacions i respectant sempre els límits incrementats establits, en este cas, l'opció més avantatjosa per a la societat «B» és aplicar en primer lloc la deducció per inversions realitzada en La Palma, podent deduir-se la quantitat total invertida de 6.000 euros.A més, com el límit màxim de deducció per inversions és de 7.000 euros, la societat «B» pot deduir-se també la quantitat de 1.000 euros corresponent a la inversió realitzada a Tenerife.

Deduccions a aplicar en exercicis futurs:

 • Deducció per inversions en La Palma:0 euros
 • Deducció per inversions en Tenerife:4.000 euros

Exemple 3

La societat «C» amb domicili fiscal a les Canàries, ha realitzat a l'exercici 2021 inversions en diferents illes de l'arxipèleg canari, per les quals ha generat les següents deduccions:

Deduccions generades el 2021:

 • Deducció per inversions en Tenerife:9.000 euros
 • Deducció per inversions en La Palma:500 euros

Nota:Suposem que no s'han realitzat despeses de I+D+i en la generació d'estes deduccions.

Esta societat té una quota íntegra ajustada (casella [00582] de la pàgina 14 del model 200) de 10.000 euros

 • Límit incrementat a Tenerife (60%):10.000 x 0.6 = 6.000 euros
 • Límit incrementat millorat en La Palma (70%):10.000 x 0.7 = 7.000 euros
 • Límit màxim a aplicar sobre la CI:Límit incrementat millorat:10.000 x 0.7 = 7.000 euros

Deduccions a aplicar el 2021:

 • Deducció per inversions en La Palma:500 euros
 • Deducció per inversions en Tenerife:6.000 euros

Encara que el contribuent pot elegir com aplicar esta deducció per inversions en les Canàries, realitzant nombroses combinacions i respectant sempre els límits incrementats establits, en este cas, l'opció més avantatjosa per a la societat «C» és aplicar en primer lloc la deducció per inversions realitzada en La Palma, podent deduir-se la quantitat total invertida de 500 euros.A més, la societat «C» pot aplicar la deducció per inversió en Tenerife, tenint en compte que, encara que el límit màxim a aplicar sobre ambdues deduccions és el límit incrementat millorat del 70% sobre la quota íntegra (7.000), les deduccions que es realitzen a la resta de l'arxipèleg canari (en este cas, a Tenerife) no poden beneficiar-se del límit incrementat millorat de les tres illes menors (en este cas, La Palma), per la qual cosa aplicaran el límit incrementat sense millorar del 60%.D'esta forma, encara que el límit màxim a aplicar siga de 7.000 euros, la societat «C» no pot deduir-se per les inversions realitzades a Tenerife la quantitat de 6.500 euros, ja que supera el seu límit incrementat del 60% sobre la quota íntegra (6.000).

Deduccions a aplicar en exercicis futurs:

 • Deducció per inversions en La Palma:0 euros
 • Deducció per inversions en Tenerife:3.000 euros

Exemple 4

La societat «D» amb domicili fiscal a les Canàries, ha realitzat a l'exercici 2021 despeses de I+D en diferents illes de l'arxipèleg canari, per les quals ha generat les següents deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament de l'article 35 del LIS:

Deduccions generades el 2021:

 • Deducció per activitats I+D a Tenerife:500 euros
 • Deducció per activitats I+D en La Palma:400 euros

Nota:Suposem que la societat «D» no ha generat a l'exercici de dret a aplicar-se cap altra deducció.

Esta societat té una quota íntegra ajustada (casella [00582] de la pàgina 14 del model 200) de 10.000 euros

 • Càlcul dels límits a aplicar:10% 10.000 = 1.000 euros
 • Import total de les deduccions en ambdues illes:500 euros + 400 euros = 900 euros
 • 900 euros < 1.000 euros
 • Límit incrementat a aplicar a Tenerife:60%
 • Límit incrementat a aplicar en La Palma:70%

En este cas, per a determinar els límits a aplicar a cada una de les illes s'ha tingut en quanta la totalitat de les despeses realitzades en I+D a les Canàries (sense distingir la part corresponent a les tres illes menors de la de la resta de l'arxipèleg canari).D'esta forma, el límit a aplicar a Tenerife serà del 60 % que s'eleva al 70 % en La Palma, ja que l'import de la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament (900 euros), que correspon a despeses i inversions efectuades en el mateix període impositiu, no excedix del 10 % de la quota íntegra ajustada (1.000 euros).

Deduccions a aplicar el 2021:

 • Límit incrementat a Tenerife (60%):10.000 x 0,6 = 6.000 euros
 • Límit incrementat millorat en La Palma (70%):10.000 x 0,7 = 7.000 euros
 • Límit màxim a aplicar sobre la CI:Límit incrementat millorat:10.000 x 0,7 = 7.000 euros
 • Deducció per activitats de I+D a Tenerife:500 euros
 • Deducció per activitats de I+D en La Palma:400 euros

Encara que el contribuent pot com aplicar esta deducció per inversions en les Canàries, realitzant nombroses combinacions i respectant sempre els límits incrementats establits, l'opció ací recollida és la més avantatjosa per a aplicar el màxim de deducció.

Deduccions a aplicar en exercicis futurs:

No queden deduccions pendents d'aplicar en exercicis futurs.

Exemple 5

La societat «E» amb domicili fiscal a les Canàries, ha realitzat a l'exercici 2021 despeses de I+D en diferents illes de l'arxipèleg canari, per les quals ha generat les següents deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament de l'article 35 del LIS:

Deduccions generades el 2021:

 • Deducció per activitats de I+D a Tenerife:9.500 euros
 • Deducció per activitats de I+D en La Palma:12.000 euros

Nota:Suposem que la societat «E» no ha generat a l'exercici de dret a aplicar-se cap altra deducció.

Esta societat té una quota íntegra ajustada (casella [00582] de la pàgina 14 del model 200) de 10.000 euros

 • Càlcul dels límits a aplicar = 10% 10.000 = 1.000 euros
 • Import total de les deduccions en ambdues illes:9.500 euros + 12.000 euros = 21.500 euros
 • 21.500 euros > 1.000 euros
 • Límit màxim a aplicar a Tenerife:90%
 • Límit incrementat a aplicar en La Palma:100%

En este cas, per a determinar els límits a aplicar a cada una de les illes s'ha tingut en compte la totalitat de les despeses realitzades en I+D a les Canàries (sense distingir la part corresponent a les tres illes menors de la de la resta de l'arxipèleg canari).D'esta forma, el límit a aplicar a Tenerife serà del 90 % que s'eleva al 100 % en La Palma, ja que l'import de la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament (21.500 euros), que correspon a despeses i inversions efectuades en el mateix període impositiu, excedix del 10 % de la quota íntegra ajustada (1.000 euros).

Deduccions a aplicar el 2021:

 • Límit incrementat a Tenerife (90%):10.000 x 0,9 = 9.000 euros
 • Límit incrementat millorat en La Palma (100%):10.000 x 0,10 = 10.000 euros
 • Límit màxim a aplicar sobre la CI:Límit incrementat millorat:10.000 x 0,10 = 10.000
 • Deducció per activitats de I+ D a Tenerie:0 euros
 • Deducció per activitats de I+ D en La Palma:10.000 euros

Encara que el contribuent pot triar com aplicar esta deducció per inversions en les Canàries, realitzant nombroses combinacions i respectant sempre els límits incrementats establits, l'opció ací recollida és el més avantatjós.

Deduccions a aplicar en exercicis futurs:

 • Deducció per activitats de I+D a Tenerife:9.500 euros
 • Deducció per activitats de I+D en La Palma:2.000 euros