Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Especialitats

  1. L'article 94.1 de la Llei 20/1991, de 7 de juny establix que les societats i altres entitats jurídiques subjectes a l'impost sobre societats, amb domicili fiscal a les Canarias, podran acollir-se a partir del primer exercici econòmic tancat amb posterioritat a 31 de desembre de 1991, i en relació amb les inversions realitzades i que romanguen en l'Arxipèlag, al Règim de deducció previst en l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, d'acord amb les següents peculiaritats:

    1. Els tipus aplicables sobre les inversions realitzades seran superiors en un 80 per cent als del règim general, amb un diferencial mínim de 20 punts percentuals.

    2. Deducció per inversió a les Canarias, tindrà per límit màxim el percentatge que a continuació s'indica de la quota líquida resultant de minorar la quota íntegra en l'import de les deduccions per doble imposició i, si escau, les bonificacions previstes en l'article 25 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats. Tal percentatge serà sempre superior en un 80 per cent al que per a cada modificació de la deducció per inversions es fixe en el règim general amb un diferencial mínim de 35 punts percentuals. No obstant això, en les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro, el tope mínim del 80 per cent s'incrementarà al 100 per cent i el diferencial mínim passarà a 45 punts percentuals quan la normativa comunitària d'ajuts d'estat així el permeta i es tracti d'inversions contemplades en la Llei 2/2016, de 27 de setembre i altres lleis de mesures per a l'ordenació de l'activitat econòmica d'estes illes.

  2. D'altra banda, l'article 94.2 de la Llei 20/1991 establix que el Règim de deducció per inversions d'este article també s'aplicarà a les societats i altres entitats jurídiques que no tinguen el seu domicili fiscal a les Canarias, respecte dels establiments permanents situats en este territori i sempre que les inversions corresponents es realitzen i romanguen en l'Arxipèlag.

    En estos casos, el límit màxim de deducció sobre la quota líquida a què es referix l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991, s'aplicarà independentment del que corresponga per les inversions acollides al règim general.

    Este mateix criteri s'aplicarà també a les inversions realitzades en territori peninsular o Illes Balears , mitjançant establiments permanents, per les entitats domiciliades a les Canarias.