Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació

Regulació: Articles 30, 31 i 41 Llei 19/1994

 1. L'àmbit geogràfic del ZEC s'estendrà a tot el territori de les Illes Canàries.

 2. Quant a l'àmbit subjectiu d'aplicació , podran acollir-se al règim del ZEC les persones jurídiques i sucursals de nova creació que siguen inscrites en el Registre Oficial d'Entitats de la Zona Especial Canària, i reunisquen els requisits enumerats en l'article 31.2 de la Llei 19/1994:

  1. Que tinguen el seu domicili social i la seu de direcció efectiva en l'àmbit geogràfic del ZEC.

  2. Que com a mínim un administrador o, en el cas de les sucursals, un representant legal residisca a les Illes Canàries.

  3. Constituir seu objecte social la realització en l'àmbit geogràfic del ZEC d'activitats econòmiques incloses en l'annex de la Llei 19/1994. Així mateix, mitjançant sucursal diferenciada, podran realitzar altres activitats a les que no seran aplicables els beneficis del ZEC, cas en què hauran de portar comptabilitat separada.

  4. Realitzar inversions en els dos primers anys des de la seua inscripció, que es materialitzen en l'adquisició d'elements patrimonials de l'immobilitzat material o intangible, situats o rebuts en l'àmbit geogràfic del ZEC, utilitzats en el mateix, afectes i necessaris per al desenvolupament de les activitats econòmiques efectuades pel contribuent en este àmbit geogràfic, complint les condicions i per l'import mínim assenyalats en l'article 31 de la Llei 19/1994.

  5. La creació de llocs de treball en l'àmbit geogràfic del ZEC dins dels sis mesos següents a la seua inscripció i el manteniment com a mínim en aquell nombre de la mitjana anual de plantilla durant el període de disfrute d'este règim, amb un mínim establit legalment.

  6. Presentar una memòria descriptiva de les principals activitats econòmiques a desenvolupar, que avale la seua solvència, viabilitat, competitivitat internacional i la seua contribució al desenvolupament econòmic i social de les illes Canàries, del qual contingut serà vinculant per a l'entitat, excepte variació d'aquelles activitats prèvia autorització expressa del Consell Rector.

 3. Quant al procediment d'inscripció d'una entitat en el Registre Oficial d'Entitats del ZEC, l'article 41 de la Llei 19/1994 establix que esta inscripció està condicionada a l'autorització prèvia del Consorci del ZEC.

  A estos efectes, ha de presentar-se una sol·licitud a la que s'acompanyarà la memòria descriptiva de les principals activitats econòmiques a què es referix la lletra f) de l'article 31.2 de la Llei 19/1994. Juntament amb esta sol·licitud s'aportarà un depòsit o aval per un import de la taxa d'inscripció regulada en el seu article 50.

  A la vista de la documentació aportada, el Consell Rector procedirà a l'autorització, amb previ informe favorable de la Comissió Tècnica.

  L'autorització per part del Consell Rector haurà d'atorgar-se, de manera expressa, en el termini de 2 mesos, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud en el Consorci del ZEC. Transcorregut este termini sense resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'autorització.

  Una vegada obtinguda l'autorització, el sol·licitant haurà d'aportar al Registre Oficial d'Entitats del ZEC els documents acreditatius de la constitució de l'entitat d'acord amb la Llei.

  La inscripció haurà de practicar-se en el termini de 10 dies, a comptar des del dia en què es presenten els documents a què es referix el paràgraf anterior.