Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

Regulació:Articles 30, 31 i 41 Llei 19/1994

 1. El àmbit geogràfic de la ZEC s'estendrà a tot el territori de les Illes Canàries.

 2. Quan al àmbit subjectiu d'aplicació, podran acollir-se al règim de la ZEC les persones jurídiques i sucursals de nova creació que siguen inscrites en el Registre Oficial d'Entitats de la Zona Especial Canària, i reunisquen els requisits enumerats a l'article 31.2 de la Llei 19/1994:

  1. Que tinguen el seu domicili social i la seu de direcció efectiva en l'àmbit geogràfic de la ZEC.

  2. Que almenys un administrador o, en el cas de les sucursals, u, representant legal residisca a les Illes Canàries.

  3. Constituir el seu objecte social la realització en l'àmbit geogràfic de la ZEC d'activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 19/1994.Així mateix, mitjançant sucursal diferenciada, podran realitzar altres activitats a les que no seran d'aplicació els beneficis de la ZEC, en el cas de la qual hauran de portar comptabilitat separada.

  4. Realitzar inversions en els dos primers anys des de la seua inscripció, que es materialitzen en l'adquisició d'elements patrimonials de l'immobilitzat material o intangible, situats o rebuts en l'àmbit geogràfic de la ZEC, utilitzats en el mateix, afectes i necessaris per al desenvolupament de les activitats econòmiques efectuades pel contribuent en l'esmentat àmbit geogràfic, complint les condicions i per l'import mínim assenyalats a l'article 31 de la Llei 19/1994.

  5. La creació de llocs de treball en l'àmbit geogràfic de la ZEC dins dels sis mesos següents a la seua inscripció i el manteniment com a mínim en eixe número de la mitjana anual de plantilla durant el període de gaudi d'este règim, amb un mínim establit legalment.

  6. Presentar una memòria descriptiva de les principals activitats econòmiques a desenvolupar, que avale la seua solvència, viabilitat, competitivitat internacional i la seua contribució al desenvolupament econòmic i social de les Illes Canàries, el qual contingut serà vinculant per a l'entitat, tret de variació d'eixes activitats prèvia autorització expressa del Consell Rector.

 3. Quan al procediment d'inscripció d'una entitat en el Registre Oficial d'Entitats de la ZEC, l'article 41 de la Llei 19/1994 establix que l'esmentada inscripció està condicionada a l'autorització prèvia del Consorci de la ZEC.

  A estos efectes, se n'ha de presentar una sol·licitud a la que s'acompanyarà la memòria descriptiva de les principals activitats econòmiques que es referix la lletra f) de l'article 31.2 de la Llei 19/1994.Juntament amb esta sol·licitud s'aportarà un depòsit o aval per import de la taxa d'inscripció regulada al seu article 50.

  En vista de la documentació aportada, el Consell Rector procedirà a l'autorització, previ informe favorable de la Comissió Tècnica.

  La autorització per part del Consell Rector s'haurà d'atorgar, de forma expressa, en el termini de 2 mesos, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud en el Consorci de la ZEC.Transcorregut este termini sense resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'autorització.

  Una vegada obtinguda l'autorització, el sol·licitant haurà d'aportar al Registre Oficial d'Entitats de la ZEC els documents acreditatius de la constitució de l'entitat d'acord amb la Llei.

  La inscripció s'haurà de practicar en el termini de 10 dies, a comptar des del dia en què es presenten els documents a què es referix el paràgraf anterior.