Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Determinació de la base imposable

Regulación:Article 44 Llei 19/1994

 1. Per a determinar la part de la base imposable de l'entitat de la ZEC que, a efectes de l'aplicació del tipus especial de gravamen, es derive de les operacions realitzades material i efectivament en l'àmbit geogràfic de la ZEC, s'aplicarà sobre la base imposable de l'entitat el percentatge resultant de multiplicar per cent el resultat d'una fracció en la qual figuren:

  1. En el numerador, amb signe positiu:

   • Les transmissions de béns mobles corporals efectuades en l'àmbit geogràfic de la ZEC.

   • Les transmissions de béns immobles que formen part de l'immobilitzat afecte a l'activitat, inclosos els drets reals sobre els mateixos, quan els béns estiguen situats en l'àmbit geogràfic de la ZEC.

   • Les prestacions de serveis que s'efectuen amb els mitjans de l'entitat que estiguen situats en l'àmbit de la ZEC.

   • Les operacions realitzades des dels centres d'activitat de l'entitat de la ZEC situats en l'àmbit geogràfic de la ZEC destinades a les seues sucursals situades fora de l'esmentat àmbit geogràfic, quan les mateixes s'hagen utilitzat per la sucursal per al lliurament de béns o la prestació de serveis a tercers.

  2. En el numerador, amb signe negatiu:

   • Les operacions rebudes pels centres d'activitat de la entitat de la ZEC situats en l'àmbit geogràfic de la ZEC des de les seues sucursals situades fora de l'esmentat àmbit geogràfic, sempre que les mateixes s'hagen utilitzat per l'entitat de la ZEC per al lliurament de béns o la prestació de serveis a tercers.

   • Les transmissions d'elements patrimonials adquirits per l'entitat de la ZEC procedents d'entitats que no tinguen el caràcter d'entitat de la ZEC com a conseqüència d'operacions acollides al règim especial regulat al Capítol VII del Títol VII de la LIS.

  3. En el denominador s'inclourà l'import de la totalitat dels ingressos i altres components positius de la base imposable de l'entitat de la ZEC.

  El percentatge resultant de la fracció anterior s'arredonix a la unitat superior.

 2. El tipus de gravamen especial del 4 per cent s'aplicarà exclusivament a la part de la base imposable que coincidisca amb la menor de les següents quanties:

  1. L'import que resulte d'aplicar a la base imposable el percentatge determinat en l'apartat 1.

  2. El import que resulte de l'aplicació de les següents regles:

   • 1.800.000 euros, per a aquelles entitats de la ZEC que complisquen el requisit de creació mínima d'ocupació prevista a l'article 31.2.e) de la Llei 19/1994.

   • 500.000 euros addicionals per cada lloc de treball que excedisca del mínim assenyalat, fins a assolir 50 llocs de treball.

   • La creació de llocs de treball per sobre de 50, així com l'al·ludida en les dues regles anteriors, estarà sotmesa, en tot cas, al següent límit:la minoració de la quota íntegra en cada període impositiu, després de l'aplicació del tipus especial aplicable en la ZEC, en relació amb el tipus general de l'Impost sobre Societats no podrà ser superior al 30 per cent de l'import net de la xifra de negocis de l'entitat de la ZEC.