Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Determinació de la base imposable

Regulación: Article 44 Llei 19/1994

 1. Per a determinar la part de la base imposable de l'entitat del ZEC que, a l'efecte de l'aplicació del tipus especial de gravamen, es derive de les operacions realitzades material i efectivament en l'àmbit geogràfic del ZEC, s'aplicarà sobre la base imposable de l'entitat el percentatge resultant de multiplicar per cent el resultat d'una fracció en la que figuren:

  1. En el numerador, amb signe positiu:

   • Les transmissions de béns mobles corporals efectuades en l'àmbit geogràfic del ZEC.

   • Les transmissions de béns immobles que formen part de l'immobilitzat afecte a l'activitat, inclosos els drets reals sobre els mateixos, quan els béns estiguen situats en l'àmbit geogràfic del ZEC.

   • Les prestacions de servicis que s'efectuen amb els mitjans de l'entitat que estiguen situats en l'àmbit del ZEC.

   • Les operacions realitzades des dels centres d'activitat de l'entitat del ZEC situats en l'àmbit geogràfic del ZEC destinades a les seues sucursals situades fora d'este àmbit geogràfic, quan les mateixes s'hagen utilitzat per la sucursal per a l'entrega de béns o la prestació de servicis a tercers.

  2. En el numerador, amb signe negatiu :

   • Les operacions rebudes pels centres d'activitat de l'entitat del ZEC situats en l'àmbit geogràfic del ZEC des de les seues sucursals situades fora d'este àmbit geogràfic, sempre que les mateixes s'hagen utilitzat per l'entitat del ZEC per a l'entrega de béns o la prestació de servicis a tercers.

   • Les transmissions d'elements patrimonials adquirits per l'entitat del ZEC procedents d'entitats que no tinguen el caràcter d'entitat del ZEC com a conseqüència d'operacions acollides al règim especial regulat en el Capítol VII del Títol VII de la LIS.

  3. En el denominador s'inclourà l'import de la totalitat dels ingressos i altres components positius de la base imposable de l'entitat del ZEC.

  El percentatge resultant de la fracció anterior s'arrodonix a la unitat superior.

 2. El tipus de gravamen especial del 4 per cent s'aplicarà exclusivament a la part de la base imposable que coincidisca amb la menor de les següents quanties:

  1. L'import que resulte d'aplicar a la base imposable el percentatge determinat en l'apartat 1.

  2. L'import que resulte de l'aplicació de les següents regles:

   • 1.800.000 euros, per a aquelles entitats del ZEC que complisquen el requisit de creació mínima de treball previst en l'article 31.2.e) de la Llei 19/1994.

   • 500.000 euros addicionals per cada lloc de treball que excedisca el mínim assenyalat, fins assolir 50 llocs de treball.

   • La creació de llocs de treball per damunt de 50, així com l'al·ludida en les dues regles anteriors, estarà sotmesa, si més no, al següent límit: la minoració de la quota íntegra en cada període impositiu, després de l'aplicació del tipus especial aplicable al ZEC, en relació amb el tipus general de l'impost sobre societats no podrà ser superior al 30 per cent de l'import net del volum de negoci de l'entitat del ZEC.