Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

Regulació:Article 27.1 Llei 19/1994

  1. Poden aplicar la RIC els següents contribuents:

    1. Els contribuents de l'Impost que tinguen el seu domicili a les Canàries, o que sense tindre'l, operen a les Canàries mitjançant establiment permanent.

    2. Les entitats no residents en territori espanyol, quan operen a les Canàries mitjançant establiment permanent, per les rendes obtingudes a través del mateix.

    3. Les entitats que tinguen per activitat principal la prestació de serveis financers o la prestació de serveis a entitats que pertanguen al mateix grup de societats en els termes de l'article 18.2 de la LIS, quan materialitzen la dotació en alguna de les inversions inicials a què es referix l'article 6 del Reial Decret 1758/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 19/1994, de 6 de juliol (consulte també l'article 2 d'este Reglament).

  2. No pot acollir-se al règim de la RIC la part del benefici obtingut en activitats de construcció naval, fibres sintètiques, indústria de l'automòbil, siderúrgia i indústria del carbó, pel que no es podrà aplicar la reducció sobre eixa part del benefici (apartat 3 de la disposició addicional onzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol).

  3. L'aplicació de la RIC queda condicionada al compliment de les Directrius comunitàries sobre ajudes estatals als sectors agrari, forestal, de la pesca i l'aqüicultura i del transport (disposicions addicionals quarta a sisena del Reial Decret llei 12/2006, de 29 de desembre).

  4. Per als períodes impositius que s'inicien a partir de 7 de novembre de 2018, s'establix que, amb efectes des de l'1 de gener de 2015, l'aplicació de la RIC només quan es materialitze en inversions que no tinguen la consideració d'inicials, així com la dels beneficis fiscals que tinguen la consideració d'ajudes regionals al funcionament establits al Llibre II i a l'article 94 de la Llei 20/1991, en la Llei de la Comunitat Autònoma de Canàries, 4/2014, de 26 de juny, a l'article 26 i en el Títol V de la Llei 19/1994, i en la disposició addicional dotzena de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, així com les ajudes al transport de mercaderies compreses en l'àmbit del Reial Decret 362/2009, de 20 de març i de l'Ordre de 31 de juliol de 2009 del Conseller d'Obres Públiques i Transports del Govern de les Canàries, estaran subjectes al límit del 30 per cent del volum de negocis anual del beneficiari obtingut a les Illes Canàries.