Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Reserva per a inversions en les Canàries

La reserva per a inversions en les Canàries (d'ara endavant, RIC) és un incentiu fiscal que permet a les entitats subjectes a l'Impost sobre Societats (excepte les excloses per l'article 27 i la disposició addicional dotzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol), la reducció en la base imposable de les quantitats que, en relació amb els seus establiments situats a les Canàries, destinen dels seus beneficis la reserva per a inversions en les Canàries d'acord amb el disposat a l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.

A tindre en compte:

A l'hora d'aplicar esta reducció s'ha de tindre en compte les condicions especials previstes en les disposicions addicionals primera a quarta del Reial Decret llei 15/2014, de 19 de desembre, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.

També s'haurà de tindre en compte el disposat en la disposició transitòria única del Reial Decret llei 15/2014, en la que es regula el règim transitori aplicable a les dotacions de la RIC realitzades abans d'1 de gener de 2015, a les inversions anticipades de la RIC efectuades abans d'1 de gener de 2015 i a la consideració com beneficis no aptes per a dotar la RIC a les rendes que s'hagen beneficiat de règim de deducció de l'article 42 del RDLeg. 4/2004.

  1. Àmbit d'aplicació
  2. Dotació
  3. Requisits
  4. Inversions anticipades
  5. Incompatibilitats
  6. Pagament fraccionat:modalitat article 40.3 LIS
  7. Incompliment
  8. Emplenament del model 200
  9. Suposats pràctics RIC