Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pagament fraccionat: modalitat article 40.3 LIS

Regulació: Disposició addicional quinta LIS

Podrà reduir-se de la base imposable l'import de la RIC, que preveja realitzar-se, prorratejada a cada un dels períodes dels 3, 9 o 11 primers mesos del període impositiu i amb el límit màxim del 90 per cent de la base imposable de cadascun d'ells.

Si l'import de la reserva que es dote anara inferior en més d'un 20 per cent de l'import de la reducció en la base imposable realitzada per a calcular la quantia de cadascun dels pagaments fraccionats elevats a l'any, l'entitat estarà obligada a regularitzar estos pagaments per la diferència entre la previsió inicial i la dotació efectiva, sense perjudici de la liquidació dels interessos i recàrrecs que resulten procedents.