Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pagament fraccionat:modalitat article 40.3 LIS

Regulació: Disposició addicional cinquena LIS

Podrà reduir-se de la base imposable l'import de la RIC, que preveja realitzar-se, prorratejada en cada un dels períodes dels 3, 9 o 11 primers mesos del període impositiu i amb el límit màxim del 90 per cent de la base imposable de cada un d'ells.

Si l'import de la reserva que es dote fora inferior en més d'un 20 per cent de l'import de la reducció en la base imposable realitzada per a calcular la quantia de cada un dels pagaments fraccionats elevats a l'any, l'entitat estarà obligada a regularitzar els esmentats pagaments per la diferència entre la previsió inicial i la dotació efectiva, sense perjudici de la liquidació dels interessos i recàrrecs que resulten procedents.