Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Supòsits pràctics RIC

Exemple 1

Durant el període impositiu iniciat l'1 de gener de 2020 la societat «A», amb domicili a les Canarias, realitza amb càrrec als beneficis de l'exercici 2020, una dotació a la RIC per un import de 1.000 euros. En este mateix període, esta societat té uns beneficis que no són objecte de distribució d'1.000.000 d'euros.

En l'exercici 2021 adquirix per 1.000 euros un immobilitzat material que contribuïx a millorar el medi ambient en el territori canari. En este mateix període, esta societat té uns beneficis que no són objecte de distribució d'1.000.000 d'euros.

Igual que en l'exercici 2020, en l'exercici 2021 la societat «A» té uns beneficis que no són objecte de distribució d'1.000.000 d'euros.

En eixe supòsit, la reducció que la societat «A» podrà aplicar-se en seu base imposable tindrà com a límit el 90 per cent de la part del benefici obtingut que no és objecte de distribució:

Límit: 90% x 1.000.000 euros = 900.000 €.

Exercici 2020 :

La societat «A» realitza amb càrrec als beneficis de l'exercici 2020 una dotació a la RIC per un import de 1.000 euros (pot realitzar-la perquè complix amb el límit, ja que 1.000 euros < 900.000 euros), por lo que haurà de consignar un import de 1.000 euros en la fila «Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2020» del quadre «Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» de la pàgina 22 del model 200.

A més, haurà de complimentar en la pàgina 13 del model 200, la casella [00404] «Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» (ajustament negatiu) per un import de 1.000 euros, ja que és el valor de la reducció de la base imposable de l'exercici 2020 que es realitza per raó de la dotació a la RIC.

Si bé, queda pendent de materialitzar en períodes posteriors un import de 1.000 euros. Per esta raó, la societat «A» haurà de complimentar, en el primer quadre de la pàgina 22 del Model 200, la columna «Pendent de materialitzar RIC en períodes futurs», en la fila corresponent a la RIC 2020 per un import de 1.000 euros.

Conforme a l'anterior, la societat «A» haurà de complimentar l'ajustament de la pàgina 13 i el quadre de la pàgina 22 del model 200 corresponent a l'exercici 2020, de la següent manera:

Detall de les correccions al resultat del compte P i G (pàgina 13 del model 200)

Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

1.000

Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (pàgina 22 del model 200)
RICPendent de materialitzar
RIC a comence
de període
Aplicat / materialitzat en esta liquidacióPendent de materialitzar
RIC al final de període
Inversions previstes
lletres A i B, art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions previstes
lletres B bis, C i D, art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions anticipades
considerades materialització
de la RIC en esta liqúidación
RIC 2020 --- --- --- --- 1.000
Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2020
[00927] 1.000

Exercici 2021 :

La societat «A» no realitza en este exercici dotació a la RIC, pel que no haurà de complimentar la fila «Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2021» del quadre «Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» de la pàgina 22 del model 200.

A més, no haurà de complimentar la casella [00404] «Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» (ajustament negatiu) de la pàgina 13 del model 200, ja que no es reduirà la base imposable de l'exercici 2021 per raó de la dotació a la RIC.

Tinga's en compte que la inversió que realitza la societat B en l'exercici 2021 no es considera una inversió anticipada, ja que, encara que el 2021 no es dote RIC, la inversió d'este exercici és una materialització de la dotació de la reserva que es va fer el 2020.

Al principi de l'exercici 2021 queden per materialitzar 1.000 euros de la dotació a la RIC amb càrrec a beneficis de 2020 realitzada en l'exercici 2020, pel que la societat «A» haurà de consignar en el primer quadre de la pàgina 22 del Model 200 relatiu al Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994) la columna «Pendent de materialitzar RIC a comence de període», en la fila corresponent a la RIC 2020, l'import de 1.000 euros.

L'import invertit durant el període 2021 és de 1.000 euros, pel que la societat «A» haurà de complimentar el primer quadre de la pàgina 22 del Model 200 relatiu al Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994) consignant en la columna «Inversions previstes lletres B bis, C i D, art. 27.4 Llei 19/1994», en la fila corresponent a la RIC 2020, l'import de la materialització, és a dir, 1.000 euros. En l'exercici 2021, es materialitza l'import total de la dotació realitzada durant el 2020 , pel que no queda nada pendent de materialitzar per a exercicis futurs. Per este motiu, la societat «A» no haurà de complimentar la columna «Pendent de materialitzar RIC per tal de període».

D'aquesta manera, l'ajustament de la pàgina 13 i el quadre de la pàgina 22 del model 200 corresponent a l'exercici 2021, es complimentaran de la següent manera:

Detall de les correccions al resultat del compte P i G (pàgina 13 del model 200)

Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

0

Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (pàgina 22 del model 200)
RICPendent de materialitzar
RIC a comence
de període
Aplicat / materialitzat en esta liquidacióPendent de materialitzar
RIC al final de període
Inversions previstes
lletres A i B, art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions previstes
lletres B bis, C i D, art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions anticipades
considerades materialització
de la RIC en esta liqúidación
RIC 2020 1.000 --- 1.000 --- 0
Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2021
[00927] 0

Exemple 2

Durant el període impositiu iniciat l'1 de gener de 2020 la societat «B», amb domicili a les Canarias, adquirix per 1.000 euros un immobilitzat material que contribuïx a millorar el medi ambient en el territori canari.

La societat «B» no realitza en l'exercici 2020 cap dotació a la RIC.

El 2021, no realitza cap inversió en la que puga materialitzar-se la RIC, si bé, amb càrrec als beneficis de 2021, la societat «B» comptabilitza el 2022 una dotació a la RIC per un import de 1.000 euros.

Tant en l'exercici 2020 com el 2021, la societat «B» té uns beneficis que no són objecte de distribució d'1.000.000 d'euros.

Tant en l'exercici 2020 com el 2021, la reducció que la societat «B» podrà aplicar-se en seu base imposable tindrà com a límit el 90 per cent de la part del benefici obtingut que no és objecte de distribució:

Límit: 90% x 1.000.000 euros = 900.000 €.

Exercici 2020 :

La societat «B» no realitza en este exercici dotació a la RIC, pel que no haurà de complimentar la fila «Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2020» del quadre «Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» de la pàgina 22 del model 200.

A més, no haurà de complimentar la casella [00404] «Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» (ajustament negatiu) de la pàgina 13 del model 200, ja que no es reduirà la base imposable de l'exercici 2020 per raó de la dotació a la RIC.

L'import invertit de forma anticipada en l'exercici 2020 és de 1.000 euros, pel que queda pendent de dotar la RIC amb càrrec a beneficis obtinguts fins el 31 de desembre de 2023 per este import. En este cas, la societat «B» haurà de complimentar el quadre relatiu a Inversions anticipades, en concret haurà de complimentar-se de la fila Inversions anticipades 2020, la casella corresponent a la columna «Inversions previstes lletres B bis, C i D, art. 27.4 Llei 19/1994» per un import de 1.000 euros, així com, d'aquella mateixa fila la casella «Pendent de dotar RIC al final de període» per valor de 1.000 euros. A més, en l'exercici 2020 haurà de comunicar la materialització i el seu sistema de finançament conjuntament amb la declaració de l'impost sobre societats.

D'aquesta manera, l'ajustament de la pàgina 13 i el quadre de la pàgina 22 del model 200 corresponent a l'exercici 2020, es complimentaran de la següent manera:

Detall de les correccions al resultat del compte P i G (pàgina 13 del model 200)

Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

0

Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (pàgina 22 del model 200)
Inversions
anticipades
Pendent de
dotar RIC
a comence de període
Inversions previstes
lletres A i B,
art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions previstes
lletres B bis, C i D,
art. 27.4 Llei 19/1994
Pendent de dotar
RIC al final de període
Inversions anticipades 2020 --- --- 1.000 1.000
Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2020
[00927] 0

Exercici 2021 :

La societat «B» realitza amb càrrec als beneficis d'este exercici una dotació a la RIC per un import de 1.000 euros (pot realitzar-la perquè complix amb el límit, ja que 1.000 euros < 900.000 euros), por lo que haurà de consignar un import de 1.000 euros en la fila «Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2021» del quadre «Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» de la pàgina 22 del model 200.

A més, haurà de complimentar en la pàgina 13 del model 200, la casella [00404] «Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» (ajustament negatiu) per un import de 1.000 euros, ja que és el valor de la reducció de la base imposable de l'exercici 2021 que es realitza per raó de la dotació a la RIC.

En l'exercici 2021 la societat «B» no realitza cap inversió, però es considerarà materialitzada en este exercici 2021 la inversió realitzada el 2020 . Per tant, esta societat haurà de complimentar en el primer quadre de la pàgina 22 del Model 200 relatiu al Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994) la columna «Inversions anticipades considerades materialització de la RIC en esta liquidació», en la fila corresponent a la RIC 2021, per l'import que es considera materialitzat el 2021 per haver-se dotat la RIC, és a dir, 1.000 euros.

La Societat «B» també haurà de complimentar el quadre relatiu a les Inversions anticipades. A l'inici de l'exercici 2021 està pendent de dotar la RIC per un import de 1.000 euros, degut a la inversió anticipada que es va realitzar en l'exercici 2020. Per esta raó, la societat «B» haurà de complimentar la columna «Pendent de dotar RIC a comence de període», en la fila corresponent a la RIC 2020 per un import de 1.000 euros. L'import invertit el 2020 va anar de 1.000 euros i la dotació a la RIC el 2021 ha sigut de 1.000 euros, pel que al final de l'exercici 2021 no queda pendent de dotar RIC per cap import. Per esta raó, la societat «B» no haurà de complimentar la columna «Pendent de dotar RIC al final de període», en la fila corresponent a la RIC 2020.

D'aquesta manera, l'ajustament de la pàgina 13 i el quadre de la pàgina 22 del model 200 corresponent a l'exercici 2021, es complimentaran de la següent manera:

Detall de les correccions al resultat del compte P i G (pàgina 13 del model 200)
Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994) [00403] --- [00404] 1.000
Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (pàgina 22 del model 200)
RICPendent de materialitzar
RIC a comence
de període
Aplicat / materialitzat en esta liquidacióPendent de materialitzar
RIC al final de període
Inversions previstes
lletres A i B, art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions previstes
lletres B bis, C i D, art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions anticipades
considerades materialització
de la RIC en esta liqúidación
RIC 2020 --- --- --- --- ---
RIC 2021 --- --- --- 1.000 ---
Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2021
[00927] 1.000
Inversions
anticipades
Pendent de
dotar RIC
a comence de període
Inversions previstes
lletres A i B,
art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions previstes
lletres B bis, C i D,
art. 27.4 Llei 19/1994
Pendent de dotar
RIC al final de període
Inversions anticipades 2020 1.000 --- --- 0
Inversions anticipades 2021 --- --- --- ---

Exemple 3

Durant el període impositiu iniciat l'1 de gener de 2019 la societat «C», amb domicili a les Canarias, adquirix per 1.000 euros un immobilitzat material que contribuïx a millorar el medi ambient en el territori canari.

La societat «C» realitza amb càrrec als beneficis de l'exercici 2019 una dotació a la RIC per un import de 200 euros.

En l'exercici 2020, la societat «C» no realitza cap inversió en la que puga materialitzar-se la RIC, si bé, amb càrrec als beneficis d'este exercici, esta societat realitza una dotació a la RIC per un import de 600 euros.

En l'exercici 2021, la societat «C» no realitza cap inversió en la que puga materialitzar-se la RIC, si bé, amb càrrec als beneficis d'este exercici, esta societat realitza una dotació a la RIC per un import de 800 euros.

Tant en l'exercici 2019 com en els exercicis 2020 i 2021, la societat «C» té uns beneficis que no són objecte de distribució d'1.000.000 euros.

Tant en exercici 2019 com en els exercicis 2020 i 2021, la reducció que la societat «C» podrà aplicar-se en seu base imposable tindrà com a límit el 90 per cent de la part del benefici obtingut que no és objecte de distribució:

Límit: 90% x 1.000.000 euros = 900.000 €.

Exercici 2019 :

Nota : Este exemple part del supòsit de què en l'exercici 2019 ja existia el quadre relatiu a Inversions anticipades.

La societat «C» va realitzar amb càrrec als beneficis d'este exercici, una dotació a la RIC per un import de 200 euros (pot realitzar-la perquè complix amb el límit, ja que 200 euros < 900.000 euros), por lo que haurà de consignar un import de 200 euros en la fila «Import de la dotació RIC 2019» del quadre «Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» de la pàgina 22 del model 200.

A més, haurà de complimentar en la pàgina 13 del model 200, la casella [00404] «Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» (ajustament negatiu) per un import 200 euros, ja que és el valor de la reducció de la base imposable de l'exercici 2019 que es va realitzar per raó de la dotació a la RIC.

El 2019 la societat «C» haurà de complimentar en el primer quadre de la pàgina 22 del Model 200 relatiu al Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994) la columna «Inversions anticipades considerades materialització de la RIC en esta liquidació», en la fila corresponent a la RIC 2019, període en el que es va realitzar la inversió, per l'import que es considera materialitzat el 2019 per haver-se dotat la RIC, és a dir, 200 euros.

L'import invertit de forma anticipada en l'exercici 2019 és de 1.000 euros, com s'ha dotat RIC el 2019 per un import de 200 euros, queda pendent de dotar la RIC amb càrrec als beneficis obtinguts fins el 31 de desembre de 2022 per un import de 800 euros. En este cas, la societat «C» haurà de complimentar el quadre relatiu a Inversions anticipades de la pàgina 22 del Model 200, en concret, haurà de complimentar la casella «Inversions anticipades 2019» de la columna «Inversions previstes lletres B bis, C i D, art. 27.4 Llei 19/1994», per un import de 1.000 euros, així com la columna «Pendent de dotar RIC al final del període» en la fila relativa a «Inversions anticipades 2019» per un import de 800 euros. A més, en l'exercici 2019, haurà de comunicar la materialització i el seu sistema de finançament conjuntament amb la declaració de l'impost sobre societats.

D'aquesta manera, l'ajustament de la pàgina 13 i el quadre de la pàgina 22 del model 200 corresponents a l'exercici 2019, es complimentaran de la següent manera:

Detall de les correccions al resultat del compte P i G (pàgina 13 del model 200)

Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

200

RICPendent de materialitzar
RIC a comence
de període
Aplicat / materialitzat en esta liquidacióPendent de materialitzar
RIC al final de període
Inversions previstes
lletres A i B, art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions previstes
lletres B bis, C i D, art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions anticipades
considerades materialització
de la RIC en esta liqúidación
RIC 2019 --- --- --- 200 ---
Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2019
[00927] 200
Inversions
anticipades
Pendent de
dotar RIC
a comence de període
Inversions previstes
lletres A i B,
art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions previstes
lletres B bis, C i D,
art. 27.4 Llei 19/1994
Pendent de dotar
RIC al final de període
Inversions anticipades 2019 --- --- 1.000 800

Exercici 2020 :

La societat «C» realitza amb càrrec als beneficis d'este exercici una dotació a la RIC per un import de 600 euros (pot realitzar-la perquè complix amb el límit, ja que 600 euros < 900.000 euros), por lo que haurà de consignar un import de 600 euros en la fila «Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2020» del quadre «Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» de la pàgina 22 del model 200.

A més, haurà de complimentar en la pàgina 13 del model 200, la casella [00404] «Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» (ajustament negatiu) per un import de 600 euros, ja que és el valor de la reducció de la base imposable de l'exercici 2020 que es va realitzar per raó de la dotació a la RIC.

En l'exercici 2020 la societat «C» no realitza cap inversió, però es considerarà materialitzada en este exercici 2020 part de la inversió realitzada el 2019 . Per tant, esta societat haurà de complimentar en el primer quadre de la pàgina 22 del Model 200 relatiu al Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994) la columna «Inversions anticipades considerades materialització de la RIC en esta liquidació», en la fila corresponent a la RIC 2020, per l'import que es considera materialitzat el 2020 per haver-se dotat la RIC, és a dir, 600 euros.

A l'inici de l'exercici 2020 està pendent de dotar la RIC per un import de 800 euros, degut a la inversió anticipada que es va realitzar en l'exercici 2019. Per esta raó, la societat «C» haurà de complimentar en el quadre relatiu a Inversions anticipades la columna «Pendent de dotar RIC a comence de període», en la fila corresponent a la RIC 2019 per un import de 800 euros. L'import invertit anticipadament en l'exercici 2019 va anar de 1.000 euros i la dotació a la RIC en l'exercici 2019 va anar de 200 euros, el 2020 és de 600 euros, pel que a finals de l'exercici 2020, queda pendent de dotar RIC per un import de 200 euros.

D'aquesta manera, l'ajustament de la pàgina 13 i el quadre de la pàgina 22 del model 200 corresponents a l'exercici 2020, es complimentaran de la següent manera:

Detall de les correccions al resultat del compte P i G (pàgina 13 del model 200)

Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

600

RICPendent de materialitzar
RIC a comence
de període
Aplicat / materialitzat en esta liquidacióPendent de materialitzar
RIC al final de període
Inversions previstes
lletres A i B, art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions previstes
lletres B bis, C i D, art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions anticipades
considerades materialització
de la RIC en esta liqúidación
RIC 2019 --- --- --- --- ---
RIC 2020 --- --- --- 600 ---
Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2020
[00927] 600
Inversions
anticipades
Pendent de
dotar RIC
a comence de període
Inversions previstes
lletres A i B,
art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions previstes
lletres B bis, C i D,
art. 27.4 Llei 19/1994
Pendent de dotar
RIC al final de període
Inversions anticipades 2019 800 --- --- 200
Inversions anticipades 2020 --- --- --- ---

Exercici 2021 :

La societat «C» realitzarà amb càrrec als beneficis d'este exercici una dotació a la RIC per un import de 800 euros (pot realitzar-la perquè complix amb el límit, ja que 800 euros < 900.000 euros), por lo que haurà de consignar un import de 800 euros en la fila «Import de la dotació RIC 2021» del quadre «Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» de la pàgina 22 del model 200.

A més, haurà de complimentar en la pàgina 13 del model 200, la casella [00404] «Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» (ajustament negatiu) per un import 800 euros, ja que és el valor de la reducció de la base imposable de l'exercici 2021 que es va realitzar per raó de la dotació a la RIC.

En l'exercici 2021 la societat «C» no realitza cap inversió, però es considerarà materialitzada en este exercici 2021 part de la inversió realitzada el 2019. Per tant, esta societat haurà de complimentar en el primer quadre de la pàgina 22 del Model 200 relatiu al Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994) la columna «Inversions anticipades considerades materialització de la RIC en esta liquidació», en la fila corresponent a la RIC 2021, per l'import que es considera materialitzat el 2021 per haver-se dotat la RIC, és a dir, 200 euros.

Quant al quadre relatiu a Inversions anticipades, a l'inici de l'exercici 2021 està pendent de dotar la RIC per un import de 200 euros, degut a la inversió anticipada que es va realitzar en l'exercici 2019. Per esta raó, la societat «C» haurà de complimentar la columna «Pendent de dotar RIC a comence de període», en la fila corresponent a la RIC 2019 per un import de 200 euros.

L'import invertit el 2019 va anar de 1.000 euros i la dotació a la RIC el 2019 va anar de 200 euros, el 2020 de 600 euros i el 2021 de 800 euros, pel que, en el quadre relatiu a Inversions anticipades no queda pendent de dotar RIC per cap import, per tal d'exercici 2021. Per esta raó, la societat «C» no haurà de complimentar la casella «Pendent de dotar RIC al final de període», en la fila corresponent a la RIC 2019.

Si bé en l'exercici 2021, es dotarà una reserva total de 800 euros, de què 200 euros es corresponen amb la materialització d'inversions anticipades realitzades en l'exercici 2019, pel que quedaria pendent de materialitzar en períodes posteriors un import de 600 euros. Per esta raó, la societat «C» haurà de complimentar, en el primer quadre de la pàgina 22 del Model 200, la columna «Pendent de materialitzar RIC al final de període», en la fila corresponent a la RIC 2021 per un import de 600 euros.

Detall de les correccions al resultat del compte P i G (pàgina 13 del model 200)

Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

800

RICPendent de materialitzar
RIC a comence
de període
Aplicat / materialitzat en esta liquidacióPendent de materialitzar
RIC al final de període
Inversions previstes
lletres A i B, art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions previstes
lletres B bis, C i D, art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions anticipades
considerades materialització
de la RIC en esta liqúidación
RIC 2019 --- --- --- --- ---
RIC 2020 --- --- --- --- ---
RIC 2021 --- --- --- 200 600
Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2021
[00927] 800
Inversions
anticipades
Pendent de
dotar RIC
a comence de període
Inversions previstes
lletres A i B,
art. 27.4 Llei 19/1994
Inversions previstes
lletres B bis, C i D,
art. 27.4 Llei 19/1994
Pendent de dotar
RIC al final de període
Inversions anticipades 2019 200 --- --- 0
Inversions anticipades 2020 --- --- --- ---
Inversions anticipades 2021 --- --- --- ---