Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Requisits

Regulació:Article 27.3 i 27.4 Llei 19/1994.

 1. La reserva per a inversions deurà figurar en els balanços amb absoluta separació i títol apropiat y serà indisponible en tant que els béns en què es va materialitzar hagen de romandre en l'empresa.

 2. Les quantitats destinades a la RIC deuran materialitzar-se en el termini màxim de tres anys, explicats des de la data de la meritació de l'impost corresponent a l'exercici en què s'ha dotat la mateixa, en la realització de alguna de les següents inversions que, a tall de resum, es detallen a continuació:

  A tindre en compte:

  Amb efectes des del 30 desembre de 2020, la disposició transitòria huitena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, establix que el termini màxim de tres anys al qual es fa referència a l'article 27.4 de l'esmentada Llei i que s'esmenta en el punt 2 anterior, serà de quatre anys per a les quantitats destinades a la reserva per a inversions en les Canàries dotada, en els termes assenyalats en la seua normativa reguladora, amb beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l'any 2016.

  1. Article 27.4 A)

   Inversions inicials que consistisquen en la adquisició d'elements patrimonials nous de l'immobilitzat material o intangible com a conseqüència de:

   • La creació d'un establiment.
   • L'ampliació d'un establiment.
   • La diversificació de l'activitat d'un establiment per a l'elaboració de nous productes.
   • La transformació substancial en el procés de producció d'un establiment.

   Igualment, es consideraran inicials les inversions a terra, edificat o, no sempre que no s'hagen beneficiat anteriorment del règim de la reserva i s'afecte:

   • A la promoció d'habitatges protegits, quan siga procedent esta qualificació d'acord amb el previst al Decret 27/2006, de 7 de març, pel qual es regulen les actuacions del Pla d'Habitatge de les Canàries, i siguen destinades a l'arrendament per la societat promotora.

   • Al desenvolupament d'activitats industrials incloses en les divisions 1 a 4 de la secció primera de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

   • A les activitats sociosanitàries, centres residencials de grans, geriàtrics i centres de rehabilitació neurològica i física.

   • A les zones comercials que siguen objecte d'un procés de rehabilitació.

   • A les activitats turístiques regulades en la Llei 7/1995, de 6 d'abril, d'Ordenació del Turisme de les Canàries, l'adquisició del qual tinga per objecte la rehabilitació d'un establiment turístic.

   Als sols efectes d'entendre inclosos en l'import de la materialització de la Reserva el valor corresponent a terra, es consideraran obres de rehabilitació les actuacions dirigides a la renovació, ampliació o millora d'establiments turístics, sempre que complisquen les condicions necessàries per a ser incorporades a l'immobilitzat material com a més valor de l'immoble.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, no es podrà materialitzar la reserva per a inversions en les Canàries en l'adquisició d'immobles destinats a habitatges amb finalitats turístiques.

  2. Article 27.4 B)

   La creació de llocs de treball relacionada de forma directa amb les inversions previstes en la lletra A anterior, que es produïsca d'aquí a un període de sis mesos a comptar des de la data d'entrada en funcionament de l'esmentada inversió, amb els requisits desenvolupats en este precepte.

  3. Article 27.4 B) bis

   La creació de llocs de treball efectuada en el període impositiu que no puga ser considerada com a inversió inicial per no reunir algun dels requisits establits en la lletra B anterior, amb el límit del 50 per cent de les dotacions a la Reserva efectuades pel contribuent en el període impositiu.

  4. Article 27.4 C)

   L'adquisició d'elements patrimonials de l'immobilitzat material o intangible que no puga ser considerada com a inversió inicial per no reunir alguna de les condicions establides en la lletra A anterior, la inversió en elements patrimonials que contribuïsquen a la millora i protecció del medi ambient al territori canari, així com aquelles despeses d'investigació i desenvolupament que reglamentàriament es determinen.

   Tractant-se de terra, edificat o no, este s'ha d'afectar a les condicions a les que s'ha fet referència anteriorment a l'article 27.4 A) de la Llei 19/1994.

   Als sols efectes d'entendre inclòs en l'import de la materialització de la Reserva el valor corresponent a terra, es consideraran obres de rehabilitació les actuacions dirigides a la renovació, ampliació o millora d'establiments turístics, sempre que complisquen les condicions necessàries per a ser incorporades a l'immobilitzat material com a més valor de l'immoble.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, no es podrà materialitzar la reserva per a inversions en les Canàries en la rehabilitació o reforma d'immobles destinats a habitatges amb finalitats turístiques.

  5. Article 27.4 D)

   La subscripció de:

   • 1º. Accions o participacions en el capital emeses per societats com a conseqüència del seu constitució o ampliació de capital que desenvolupen a l'arxipèleg la seua activitat, sempre que es complisquen els requisits desenvolupats en este precepte legal.

   • 2º. Accions o participacions en el capital emeses per entitats de la Zona Especial Canària com a conseqüència del seu constitució o ampliació de capital, sempre que es complisca els requisits i condicions establits en el guió anterior d'esta lletra D i els previstos al Capítol I del Títol V de la Llei 19/1994, sempre que complisquen les condicions desenvolupades en este precepte legal.

   • 3º. Qualsevol instrument financer emés per entitats financeres sempre que els fons captats per tal de materialitzar la reserva siguen destinats al finançament a les Canàries de projectes privats, les inversions dels quals siguen aptes d'acord amb el regulat en este article, sempre que les emissions estiguen supervisades pel Govern de les Canàries, i expliquen amb un informe vinculant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en els termes que reglamentàriament s'establisquen.

   • 4º. Títols valors de deute públic de la Comunitat Autònoma de Canàries, de les Corporacions Locals canàries o de les seues empreses públiques o Organismes autònoms, sempre que la mateixa es destine a finançar inversions en infraestructura i equipament o de millora i protecció del medi ambient al territori canari, amb el límit del 50 per cent de les dotacions efectuades a cada exercici.

   • 5º. Títols valors emesos per organismes públics que procedisquen a la construcció o explotació d'infraestructures o equipaments d'interés públic per a les Administracions Públiques a les Canàries, quan el finançament obtingut amb l'esmentada emissió es destine de forma exclusiva a tal construcció o explotació, amb el límit del 50 per cent de les dotacions efectuades a cada exercici.

   • 6º. Títols valors emesos per entitats que procedisquen a la construcció o explotació d'infraestructures o equipaments d'interés públic per a les Administracions Públiques a les Canàries, una vegada obtinguda la corresponent concessió administrativa o títol administratiu habilitant, quan el finançament obtingut amb l'esmentada emissió es destine de forma exclusiva a tal construcció o explotació, amb el límit del 50 per cent de les dotacions efectuades a cada exercici i en els termes que es prevegen reglamentàriament.L'emissió dels corresponents títols valors estarà subjecta a autorització administrativa prèvia per part de l'Administració competent per a l'atorgament del corresponent títol administratiu habilitant.

 3. Els elements patrimonials en què es materialitze la inversió hauran d'estar situats o ser rebuts a l'arxipèleg canari, utilitzats en el mateix, afectes i necessaris per al desenvolupament d'activitats econòmiques del contribuent, tret d'en el cas dels que contribuïsquen a la millora i protecció del medi ambient al territori canari.

 4. S'entendrà produïda la materialització, fins i tot en els casos de l'adquisició mitjançant arrendament financer, en el moment en què els actius entren en funcionament.

 5. Els elements patrimonials en què s'haja materialitzat la reserva per a inversions a què es referixen les lletres A i C de l'article 27.4 de la Llei 19/1994, així com els adquirits en virtut del disposat en la lletra D d'eixe mateix apartat, hauran de romandre en funcionament en l'empresa de l'adquirent durant cinc anys com a mínim, sense ser objecte de transmissió, arrendament o cessió a tercers per al seu ús.Quan la seua permanència fora inferior a l'esmentat període, no es considerarà incomplit este requisit quan es procedisca a l'adquisició d'un altre element patrimonial que el substituïsca pel seu valor net comptable, anteriorment o en el termini de 6 mesos des de la seua baixa en el balanç, que reunisca els requisits exigits per a l'aplicació de la reducció prevista en este article i que romanga en funcionament durant el temps necessari per a completar l'esmentat període.En el cas de la adquisició de terra, el termini serà de deu anys.

  En els casos de pèrdua de l'element patrimonial s'haurà de procedir a la seua substitució en els termes previstos en el paràgraf anterior.

  Els contribuents que es dediquen a l'activitat econòmica de arrendament o cessió a tercers per al seu ús d'elements patrimonials de l'immobilitzat podran gaudir del règim de la reserva per a inversions, sempre que no existisca vinculació, directa o indirecta, amb els arrendataris o cessionaris dels esmentats béns, en els termes definits a l'article 18.2 de la LIS, ni es tracte d'operacions d'arrendament financer.A estos efectes, s'entendrà que l'arrendament d'immobles es realitza com a activitat econòmica únicament quan es presenten les circumstàncies previstes a l'article 27.2 de la Llei del IRPF.

  En els supòsits de arrendament de béns immobles, a més de les condicions previstes en el paràgraf anterior, el contribuent haurà de tindre la consideració d'empresa turística d'acord amb el previst en la Llei 7/1995, de 6 d'abril, d'Ordenació del Turisme de les Canàries, tractar-se de l'arrendament d'habitatges protegits per la societat promotora, de béns immobles afectes al desenvolupament d'activitats industrials incloses en les divisions 1 a 4 de la secció primera de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o de zones comercials situades en àrees l'oferta turística del qual es trobe en declivi, per necessitar d'intervencions integrades de rehabilitació d'àrees urbanes, segons els termes que es definix en les directrius d'ordenació general de les Canàries, aprovades per la Llei 19/2003, de 14 d'abril.

 6. Les inversions en què es materialitze la reserva es podran finançar mitjançant els contractes d'arrendament financer, en el cas del qual la reducció en la base imposable quedarà condicionada a l'exercici efectiu de l'opció de compra.