Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Requisits

Regulació: Article 27.3 i 27.4 Llei 19/1994.

 1. La reserva per a inversions haurà de figurar en els balanços amb absoluta separació i títol apropiat i serà indisponible ja que els béns en què es va materialitzar hagen de romandre en l'empresa.

 2. Les quantitats destinades a la RIC hauran de materialitzar-se en el termini màxim de tres anys, comptats des de la data de la meritació de l'impost corresponent a l'exercici en què s'ha dotat la mateixa, en la realització d'alguna de les següents inversions que, a la manera de resum, es detallen a continuació:

  A tindre en compte:

  Amb efectes des del 30 desembre de 2020, la disposició transitòria vuitena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, establix que el termini màxim de tres anys al que es fa referència en l'article 27.4 d'esta Llei i que s'esmenta en el punt 2 anterior, serà de quatre anys per a les quantitats destinades a la reserva per a inversions a les Canarias dotada, en els termes assenyalats en la seua normativa reguladora, amb beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l'any 2016.

  1. Article 27.4 A)

   Inversions inicials que consistisquen en l'adquisició d'elements patrimonials nous de l'immobilitzat material o intangible com a conseqüència de:

   • La creació d'un establiment.
   • L'ampliació d'un establiment.
   • La diversificació de l'activitat d'un establiment per a l'elaboració de nous productes.
   • La transformació substancial en el procés de producció d'un establiment.

   Igualment, es consideraran inicials les inversions en solc, edificat o no, sempre que no s'hagen beneficiat anteriorment del règim de la reserva i s'afecte:

   • A la promoció d'habitatges protegits, quan escaiga esta qualificació d'acord amb el que preveu el Decret 27/2006, de 7 de març, pel qual es regulen les actuacions del Pla d'habitatge de les Canarias, i siguen destinades a l'arrendament per la societat promotora.

   • Al desenvolupament d'activitats industrials incloses en les divisions 1 a 4 de la secció primera de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques.

   • A les activitats sociosanitàries, centres residencials de majors, geriàtrics i centres de rehabilitació neurològica i física.

   • A les zones comercials que siguen objecte d'un procés de rehabilitació.

   • A les activitats turístiques regulades en la Llei 7/1995, de 6 d'abril, d'Ordenació del Turisme de les Canarias, de la qual adquisició tinga per objecte la rehabilitació d'un establiment turístic.

   Només als efectes d'entendre inclòs en l'import de la materialització de la Reserva el valor corresponent al sòl, es consideraran obres de rehabilitació les actuacions dirigides a la renovació, ampliació o millora d'establiments turístics, sempre que reunisquen les condicions necessàries per a ser incorporades a l'immobilitzat material com major valor de l'immoble.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, no es podrà materialitzar la reserva per a inversions a les Canarias en l'adquisició d'immobles destinats a habitatges amb finalitats turístics.

  2. Article 27.4 B)

   La creació de llocs de treball relacionada de manera directa amb les inversions previstes en la lletra A anterior, que es produïsca dins d'un període de sis mesos a comptar des de la data d'entrada en funcionament d'esta inversió, amb els requisits desenvolupats en este precepte.

  3. Article 27.4 B) bis

   La creació de llocs de treball efectuada durant el període impositiu que no puga ser considerada com inversió inicial per no reunir algun dels requisits establits en la lletra B anterior, amb el límit del 50 per cent de les dotacions a la Reserva efectuades pel contribuent durant el període impositiu.

  4. Article 27.4 C)

   L'adquisició d'elements patrimonials de l'immobilitzat material o intangible que no puga ser considerada com inversió inicial per no reunir alguna de les condicions establides en la lletra A anterior, la inversió en elements patrimonials que contribuïsquen a la millora i protecció del medi ambient en el territori canari, així com aquelles despeses de recerca i desenvolupament que reglamentàriament es determinen.

   Tractant-se de solc, edificat o no, este ha d'afectar-se a les condicions a les que s'ha fet referència anteriorment en l'article 27.4 A) de la Llei 19/1994.

   Només als efectes d'entendre inclòs en l'import de la materialització de la Reserva el valor corresponent al sòl, es consideraran obres de rehabilitació les actuacions dirigides a la renovació, ampliació o millora d'establiments turístics, sempre que reunisquen les condicions necessàries per a ser incorporades a l'immobilitzat material com major valor de l'immoble.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, no es podrà materialitzar la reserva per a inversions a les Canarias en la rehabilitació o reforma d'immobles destinats a habitatges amb finalitats turístics.

  5. Article 27.4 D)

   La subscripció de:

   • 1r. Accions o participacions en el capital emeses per societats com a conseqüència de la seua constitució o ampliació de capital que desenvolupen en l'arxipèlag la seua activitat, sempre que es complisquen els requisits desenvolupats en este precepte legal.

   • 2n. Accions o participacions en el capital emeses per entitats de la Zona Especial Canària com a conseqüència de la seua constitució o ampliació de capital, sempre que es complisca amb els requisits i condicions establits en el guió anterior d'esta lletra D i els prevists en el Capítol I del Títol V de la Llei 19/1994, sempre que reunisquen les condicions desenvolupades en este precepte legal.

   • 3r. Qualsevol intrument financer emés per entitats financeres sempre que els fons captats per tal de materialitzar la reserva siguen destinats al finançament a les Canarias de projectes privats, inversions de les quals siguen aptes d'acord amb el regulat en este article, sempre que les emissions estiguen supervisades pel Govern de les Canarias, i compten amb un informe vinculant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en els termes que reglamentàriament s'establisquen.

   • 4t. Títols valors de deute públic de la Comunitat Autònoma de Canàries , de les Corporacions Locals canaris o de les seues empreses públiques o Organismes autònoms, sempre que la mateixa es destine a finançar inversions en infraestructura i equipament o de millora i protecció del medi ambient en el territori canari, amb el límit del 50 per cent de les dotacions efectuades en cada exercici.

   • 5é. Títols valors emesos per organismes públics que procedisquen a la construcció o explotació d'infraestructures o equipaments d'interés públic per a les Administracions públiques a les Canarias, quan el finançament obtingut amb esta emissió es destine de manera exclusiva a tal construcció o explotació, amb el límit del 50 per cent de les dotacions efectuades en cada exercici.

   • 6é. Títols valors emesos per entitats que procedisquen a la construcció o explotació d'infraestructures o equipaments d'interés públic per a les Administracions públiques a les Canarias, una vegada obtinguda la corresponent concessió administrativa o títol administratiu habilitador, quan el finançament obtingut amb esta emissió es destine de manera exclusiva a tal construcció o explotació, amb el límit del 50 per cent de les dotacions efectuades en cada exercici i en els termes que es prevegen reglamentàriament. L'emissió dels corresponents títols valors estarà subjecta a autorització administrativa prèvia per part de l'Administració competent per a l'atorgament del corresponent títol administratiu habilitador.

 3. Els elements patrimonials en què es materialitze la inversió hauran d'estar situats o ser rebuts en l'arxipèlag canari, utilitzats en el mateix, afectes i necessaris per al desenvolupament d'activitats econòmiques del contribuent, llevat en el cas dels que contribuïsquen a la millora i protecció del medi ambient en el territori canari.

 4. S'entendrà produïda la materialització, fins i tot en els casos de l'adquisició mitjançant arrendament financer, en el moment en què els actius entren en funcionament.

 5. Els elements patrimonials en què s'haja materialitzat la reserva per a inversions a què es referixen les lletres A i C de l'article 27.4 de la Llei 19/1994, així com els adquirits en virtut del que disposa la lletra D d'aquell mateix apartat, hauran de romandre en funcionament en l'empresa de l'adquirent durant cinc anys com a mínim, sense ser objecte de transmissió, arrendament o cessió a tercers per al seu ús. Quan la seua permanència anara inferior a este període, no es considerarà incomplit este requisit quan es procedisca a l'adquisició d'un altre element patrimonial que el substituïsca pel seu valor net comptable, amb anterioritat o en el termini de 6 mesos des de la seua baixa en el balanç, que reunisca els requisits exigits per a l'aplicació de la reducció prevista en este article i que romanga en funcionament durant el temps necessari per a completar este període. En el cas de l'adquisició de solc, el termini serà de deu anys.

  En els casos de pèrdua de l'element patrimonial s'haurà de procedir a la seua substitució en els termes prevists en el paràgraf anterior.

  Els contribuents que es dediquen a l'activitat econòmica d'arrendament o cessió a tercers per al seu ús d'elements patrimonials de l'immobilitzat podran disfrutar del règim de la reserva per a inversions, sempre que no existisca vinculació, directa o indirecta, amb els arrendataris o cessionaris d'estos béns, en els termes definits en l'article 18.2 de la LIS, ni es tracti d'operacions d'arrendament financer. A estos efectes, s'entendrà que l'arrendament d'immobles es realitza com a activitat econòmica únicament quan concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 27.2 de la Llei de l'IRPF.

  En els supòsits d'arrendament de béns immobles, a més de les condicions previstes en el paràgraf anterior, el contribuent haurà de tindre la consideració d'empresa turística d'acord amb el que preveu la Llei 7/1995, de 6 d'abril, d'Ordenació del Turisme de les Canarias, tractar-se de l'arrendament d'habitatges protegits per la societat promotora, de béns immobles afectes al desenvolupament d'activitats industrials incloses en les divisions 1 a 4 de la secció primera de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques, o de zones comercials situades en àrees de la qual oferta turística es trobe en declivi, per necessitar intervencions integrades de rehabilitació d'àrees urbanes, segons els termes en què es definix en les directrius d'ordenació general de les Canarias, aprovades per la Llei 19/2003, de 14 d'abril.

 6. Les inversions en què es materialitze la reserva es podran finançar mitjançant els contractes d'arrendament financer , cas en què la reducció en la base imposable quedarà condicionada a l'exercici efectiu de l'opció de compra.