Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Inversions anticipades

Regulació: Article 27.11 Llei 19/1994

Segons s'establix en el primer paràgraf de l'article 27.11 de la Llei 19/1994, els contribuents podran dur a terme inversions anticipades, que es consideraran com materialització de la RIC que es dote amb càrrec a beneficis obtinguts durant el període impositiu en el que es realitza la inversió o en els tres posteriors, sempre que es complisquen els restants requisits exigits en el mateix.

Estes dotacions hauran de realitzar-se amb càrrec a beneficis fins el 31 de desembre de 2021.

A tindre en compte:

Amb efectes des del 30 de desembre de 2020, la disposició transitòria vuitena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias establix que el termini al que es fa referència en el primer paràgraf de l'article 27.11 de la Llei 19/1994, serà de quatre anys per a les inversions anticipades materialitzades el 2017 .

Durant el període impositiu en què es realitzen les inversions anticipades haurà de comunicar-se la materialització i el seu sistema de finançament conjuntament amb la declaració de l'impost sobre societats (consulte l'apartat «Documentació que ha de presentar-se abans de la declaració» del Capítol 1 d'este Manual Pràctic).

Les inversions anticipades realitzades en un període impositiu iniciat abans d'1 de gener de 2015 es consideraran materialització de la reserva per a inversions de beneficis obtinguts en un altre període impositiu posterior iniciat igualment abans d'esta data, i es regularan pel que disposa l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, segons redacció vigent a 31 de desembre de 2014.