Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Dotació

Regulació:Article 27.2 Llei 19/1994

La reducció s'aplicarà a les dotacions que en cada període impositiu es facen a la RIC fins i tot el límit del 90 per cent de la part de benefici obtingut en el mateix període que no siga objecte de distribució, quan procedisca d'establiments situats a les Canàries.

En cap cas l'aplicació de la reducció no podrà determinar que la base imposable siga negativa.

Les dotacions a la reserva per a inversions procedents de beneficis de períodes impositius iniciats abans d'1 de gener de 2015, es regularan pel disposat a l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, segons redacció vigent a 31 de desembre de 2014.

A estos efectes, es consideraran beneficis procedents d'establiments permanents a les Canàries, els derivats de les operacions efectuades amb els mitjans personals i materials afectes al mateix que tanquen un cicle mercantil que determine resultats econòmics, així com els derivats de la transmissió d'elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques, sempre que, en este últim cas, es tracte d'elements de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries o actius intangibles que hagen generat rendes almenys un any dins dels tres anteriors a la data de transmissió.

Tindran la consideració de beneficis no distribuïts els destinats a nodrir les reserves, exclosa la de caràcter legal.

No tindrà la consideració de benefici no distribuït el que derive dels valors representatius de la participació en el capital o fons propis d'altres entitats, així com la cessió a tercers de capitals propis, excepte que es tracte d'entitats que presten serveis financers.

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, no tindrà la consideració de benefici no distribuït, el que derive de la transmissió d'elements patrimonials l'adquisició de la qual haguera determinat la materialització de la reserva per a inversions dotada amb beneficis de períodes impositius a partir d'1 de gener de 2007.

En cas de elements patrimonials que només parcialment s'hagueren destinat a la materialització de la reserva a partir d'1 de gener de 2007, es considerarà benefici no distribuït la part proporcional del mateix que corresponga al valor d'adquisició que no haguera suposat materialització de l'esmentada reserva.

Les assignacions a reserves es consideraran disminuïdes en l'import que eventualment s'haguera tret dels fons propis, ja en l'exercici a què la reducció de la base imposable es referix, ja en el qual s'adoptara l'acord de realitzar les esmentades assignacions.