Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Dotació

Regulació: Article 27.2 Llei 19/1994

La reducció s'aplicarà a les dotacions que en cada període impositiu es facen a la RIC fins el límit del 90 per cent de la part de benefici obtingut en el mateix període que no siga objecte de distribució, quan procedisca d'establiments situats a les Canarias.

En cap cas l'aplicació de la reducció podrà determinar que la base imposable siga negativa.

Les dotacions a la reserva per a inversions procedents de beneficis de períodes impositius iniciats abans d'1 de gener de 2015, es regularan pel que disposa l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, segons redacció vigent a 31 de desembre de 2014.

A estos efectes, es consideraran beneficis procedents d'establiments permanents a les Canarias, els derivats de les operacions efectuades amb els mitjans personals i materials afectes al mateix que tanquen un cicle mercantil que determine resultats econòmics, així com els derivats de la transmissió d'elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques, sempre que, en este últim cas, es tracti d'elements de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries o actius intangibles que hagen generat rendes com a mínim un any dins dels tres anteriors a la data de transmissió.

Tindran la consideració de beneficis no distribuïts els destinats a nodrir les reserves, exclosa la de caràcter legal.

No tindrà la consideració de benefici no distribuït el que derive dels valors representatius de la participació en el capital o fons propis d'unes altres entitats, així com la cessió a tercers de capitals propis, excepte que es tracti d'entitats que presten servicis financers.

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, no tindrà la consideració de benefici no distribuït, el que derive de la transmissió d'elements patrimonials de la qual adquisició haguera determinat la materialització de la reserva per a inversions dotada amb beneficis de períodes impositius a partir d'1 de gener de 2007.

En cas d'elements patrimonials que només parcialment s'hagueren destinat a la materialització de la reserva a partir d'1 de gener de 2007, es considerarà benefici no distribuït la part proporcional del mateix que corresponga al valor d'adquisició que no haguera suposat materialització d'esta reserva.

Les assignacions a reserves es consideraran disminuïdes en l'import que eventualment s'haguera detret dels fons propis, ja en l'exercici al que la reducció de la base imposable es referix, ja en el que s'adoptara l'acord de realitzar les esmentades assignacions.