Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Incompliment

Regulació: Article 27.16 Llei 19/1994

En els casos en què el contribuent dispose de la reserva per a inversions anteriorment a l'acabament del termini de manteniment de la inversió o para inversions diferents de les admeses a l'article 27.4 de la Llei 19/1994, o incomplisca qualsevol altre dels requisits establits a l'esmentat article 27, tret dels continguts en els seus apartats 3 i 13, deurà integrar a la base imposable de l'Impost sobre Societats del període impositiu en què es va produir l'incompliment, la quantitats que al seu dia van donar lloc a la reducció de la base imposable.

En estos casos, es liquidaran interessos de demora en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i en la seua normativa de desenvolupament.