Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Incompliment

Regulació: Article 27.16 Llei 19/1994

En els casos en què el contribuent dispose de la reserva per a inversions amb anterioritat a la finalització del termini de manteniment de la inversió o per a inversions diferents de les admeses en l'article 27.4 de la Llei 19/1994, o incomplisca qualsevol altre dels requisits establits en este article 27, excepte els continguts en seus apartats 3 i 13, haurà d'integrar en la base imposable de l'impost sobre societats del període impositiu en el que es va produir l'incompliment, les quantitats que en el seu moment van donar lloc a la reducció de la base imposable.

En estos casos, es liquidaran interessos de demora en els termes prevists en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i en la seua normativa de desenvolupament.