Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Càlcul de les proporciones de tributació a cadascuna de les Administracions

Per a determinar les quotes tributàries que corresponen a cadascuna de les Administracions, el règim de tributació conjunta de l'impost sobre societats atén a la proporció entre si del volum d'operacions realitzades en cada territori comú i foral durant l'exercici.

Sense perjudici de les dificultats a què puga donar lloc la interpretació del lloc de realització de determinades operacions, este mecanisme simplifica notablement els càlculs necessaris per a la desagregació de la porció de deute tributari per ingressar a cadascuna de les Administracions.

Els elements a tindre en compte per a l'emplenament per part dels contribuents, així com per a la seua posterior comprovació per part de l'Administració Tributària, de la porció de deute tributari imputable a l'Estat determinada en les declaracions de l'impost sobre societats, i que han de ser considerats de forma separada per a cadascun dels règims de tributació conjunta amb el País Basc i amb Navarra, són els que es detallen al llarg d'este Capítol 13.