Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Presentació de les declaracions de l'impost sobre societats en els supòsits de tributació conjunta

En la presentació de les declaracions de l'impost sobre societats en els supòsits de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o la Comunitat Foral de Navarra en l'impost sobre societats, cal diferenciar entre:

 1. Declaracions a presentar per contribuents sotmesos a tributació conjunta sent aplicable la normativa estatal:

  1. Davant l'Administració de l'Estat, el contribuent haurà de presentar la declaració de l'impost sobre societats d'acord amb la normativa estatal.

   En este sentit, l'article 2.10 de l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril, establix que per a la declaració a presentar davant l'Administració de l'Estat la forma i lloc de presentació seran els que corresponguen, segons el model de què es tracte, de què es regulen en aquesta Ordre. Per part seua, l'article 4.1 de la citada Ordre regula l'haver de general de presentar per mitjans electrònics les declaracions corresponents a l'impost sobre societats.

  2. Davant les Diputacions Forals del País Basc i/o davant la Comunitat Foral de Navarra, el contribuent haurà de presentar la declaració de l'impost sobre societats, en la forma i lloc que elles mateixes determinen, havent de's efectuar, davant cadascuna d'estes Administracions, l'ingrés o sol·licitar la devolució que procedisca, utilitzant els documents d'ingrés i devolució aprovats per la normativa foral, sense perjudici que, si escau, es puguen presentar els models 200 o 220, segons establix l'article 2.10 de l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril. Així mateix, l'article 4.2 de l'esmentada orde, establix, que en estos casos, els contribuents podran connectar-se a la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a què es pot accedir directament a través de l'adreça següent electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es i, dins de l'apartat «Meus expedientes» en «La meua àrea personal», seleccionar la declaració presentada davant l'Administració de l'Estat i imprimir un exemplar de la mateixa, utilitzant com a document d'ingrés o devolució el que corresponga dels aprovats per les Diputacions Forals del País Basc i per la Comunitat Foral de Navarra.

 2. Declaracions a presentar per contribuents sotmesos a tributació conjunta sent aplicable la normativa foral:

  1. Davant les Diputacions Forals del País Basc i/o davant la Comunitat Foral de Navarra, el contribuent haurà de presentar la declaració de l'impost sobre societats, d'acord amb la normativa i el procediment que les mateixes hagen establit.

  2. Davant l'Administració de l'Estat, segons el que disposa l'article 4.2 de l'Ordre Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril, els contribuents sotmesos a la normativa foral per a la presentació de les declaracions de l'impost sobre societats podran utilitzar o bé els models 200 i 220 aprovats en aquesta Ordre efectuant la seua presentació per via electrònica, o bé, el model aprovat per la normativa foral corresponent. En cas de presentar el model aprovat per la normativa foral, hauran d'utilitzar-se els documents d'ingrés o devolució que s'aproven en els Annexos I i II de la citada Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril, que podran obtindre's en la Sede electrònica de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, a què es pot accedir directament a través de l'adreça següent electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es/.