Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Presentació de les declaracions de l'Impost sobre Societats en els supòsits de tributació conjunta

En la presentació de les declaracions de l'Impost sobre Societats en els supòsits de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o la Comunitat Foral de Navarra en l'Impost sobre Societats, cal diferenciar entre:

 1. Declaracions a presentar per contribuents sotmesos a tributació conjunta sent aplicable la normativa estatal:

  1. Davant de la Administració de l'Estat, el contribuent haurà de presentar la declaració de l'Impost sobre Societats d'acord amb la normativa estatal.

   En aquest sentit, l'article 2.10 de l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril, establix que per a la declaració a presentar davant de l'Administració de l'Estat la forma i lloc de presentació seran els que corresponguen, segons el model que es tracte, dels quals es regulen en la present Ordre.Per la seua part, l'article 4.1 de l'esmentada Ordre regula el deure general de presentar per mitjans electrònics les declaracions corresponents a l'Impost sobre Societats.

  2. Davant de les Diputacions Forals del País Basc i/o davant de la Comunitat Foral de Navarra, el contribuent haurà de presentar la declaració de l'Impost sobre Societats, en la forma i lloc que elles mateixes determinen, havent d'efectuar-se, davant de cada una de les esmentades Administracions, l'ingrés o sol·licitar la devolució que procedisca, utilitzant els documents d'ingrés i devolució aprovats per la normativa foral, sense perjudici que, en el seu cas, es puguen presentar els models 200 o 220, segons establix l'article 2.10 de l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril.Així mateix, l'article 4.2 de l'esmentada ordre, establix, que en estos casos, els contribuents podran connectar-se a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a la qual es pot accedir directament a través de la següent adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es i, dins de l'apartat «Els meus expedients» en «La meua àrea personal», seleccionar la declaració presentada davant de l'Administració de l'Estat i imprimir un exemplar de la mateixa, utilitzant com a document d'ingrés o devolució el que corresponga dels aprovats per les Diputacions Forals del País Basc i per la Comunitat Foral de Navarra.

 2. Declaracions a presentar per contribuents sotmesos a tributació conjunta sent aplicable la normativa foral:

  1. Davant de les Diputacions Forals del País Basc i/o davant de la Comunitat Foral de Navarra, el contribuent haurà de presentar la declaració de l'Impost sobre Societats, d'acord a la normativa i el procediment que les mateixes hagen establit.

  2. Davant de la Administració de l'Estat, segons el disposat a l'article 4.2 de l'Ordre Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril, els contribuents sotmesos a la normativa foral per a la presentació de les declaracions de l'Impost sobre Societats podran utilitzar o bé els models 200 i 220 aprovats en la present Ordre efectuant la seua presentació per via electrònica, o bé, el model aprovat per la normativa foral corresponent.En cas de presentar el model aprovat per la normativa foral, s'hauran d'utilitzar els documents d'ingrés o devolució que s'aproven als Annexos I i II de l'esmentada Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril, que podran obtindre's a la Seu electrònica de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, a la qual es pot accedir directament a través de la següent adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es/.