Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim de tributació conjunta amb Navarra

Hauran de complimentar este apartat de la pàgina 26 del model 200 tots aquells contribuents de l'impost sobre societats que hagen de tributar conjuntament a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Foral de Navarra, sempre que, a més, estiguen sotmesos a la normativa de l'Estat. Este col·lectiu de contribuents està constat per aquells que reunixen una de les dos següents circumstàncies:

 • Que, tenint el seu domicili fiscal en territori comú, realitzen operacions en ambdós territoris (comú i foral) durant el període impositiu i que el seu volum d'operacions en l'exercici immediatament anterior haja excedit 7 milions d'euros.

 • Que, tenint el seu domicili fiscal en territori foral, realitzen operacions en ambdós territoris (comú i foral) durant el període impositiu, el seu volum d'operacions en l'exercici immediatament anterior haja excedit 7 milions d'euros i que el total de les operacions realitzades en territori comú constituïsquen, com a mínim, el 75 per cent del total de les realitzades en l'exercici anterior.

Els criteris anteriors són també aplicables als contribuents de l'Impost sobre la Renda de no Residents que obtinguen rendes subjectes al mateix mitjançant establiment permanent.

Per a determinar la tributació dels grups fiscals s'aplicaran les següents regles:

 • Els pagaments fraccionats s'efectuaran en proporció al volum d'operacions realitzat en cada territori d'acord amb la proporció determinada en l'última declaració-liquidació de l'impost.

 • El règim de consolidació fiscal serà el corresponent al de la Comunitat Foral quan la societat dominant i tots els dependents estigueren subjectes a normativa foral en règim de tributació individual. En canvi, serà el corresponent al règim de consolidació fiscal de territori comú quan la societat dominant i tots els dependents estigueren subjectes al règim tributari de territori comú en règim de tributació individual. A estos efectes, es consideraran excloses del grup fiscal les societats que estigueren subjectes a l'altra normativa.

  Els grups fiscals en els que l'entitat dominant estiguera subjecta a la normativa foral en règim de tributació individual, s'equipararan en el seu tractament fiscal als grups fiscals en els que l'entitat dominant siga no resident en territori espanyol.

  Si més no, s'aplicarà idèntica normativa a l'establida en cada moment per l'Estat per a la definició de grup fiscal, societat dominant, societats dependents, grau de domini i operacions internes del grup.

  D'altra banda, i d'acord amb el que estableix la disposició transitòria dissetena de la Llei 28/1990, de 26 de desembre, per la qual s'aprova el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, afegida per la Llei 14/2015, de 24 de juny:

  • Els grups fiscals sotmesos a normativa comuna en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015 que incloguen entitats dependents subjectes a la normativa foral de Navarra en règim individual, podran optar per mantindre a estes entitats en el grup fiscal durant els períodes impositius que s'inicien amb posterioritat, sempre que la data d'inici d'estos no siga posterior a 31 de desembre de 2024 i es complisquen els requisits establits en l'article 58 de la  LIS.

  • L'opció assenyalada en el paràgraf anterior s'haurà d'exercir durant el primer període impositiu que s'inicie a partir d'1 de gener de 2015 i es comunicarà a la Hisenda Tributària de Navarra i a l'Administració tributària de l'Estat. Exercitada l'opció, el grup fiscal quedarà vinculat a la mateixa durant els períodes impositius següents, en tant es complisquen els requisits de l'article 58 de la LIS i mentres no es renuncie a la seua aplicació. La renuncia haurà d'exercir-se en el termini de 2 mesos a comptar des de la finalització de l'últim període impositiu de la seua aplicació i haurà de ser comunicada a ambdues Administracions.

 • El règim tributari de les agrupacions d'interés econòmic i unions temporals d'empreses correspondrà a Navarra quan la totalitat de les entitats que les integren estiguen sotmeses a normativa foral, sense perjudici que la distribució del benefici d'estos agrupaments d'empreses es realitze d'acord amb els criteris assenyalats, a l'efecte de l'impost sobre societats, en el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra.

A tindre en compte:

En el supòsit d'inici de l'activitat en l'exercici, per al còmput de la xifra de 7 milions d'euros, s'atendrà al volum de les operacions realitzades en este exercici.

En el cas que este exercici anara inferior a un any, per al còmput de la xifra anterior, les operacions realitzades s'elevaran a l'any.

Fins que es conega el volum i el lloc de realització de les operacions anteriors, es prendran com a tals, a tots els efectes, els que el contribuent estime en funció de les operacions que preveja realitzar durant l'exercici d'inici de l'activitat.

Consulte el quadre-resum sobre els criteris per a determinar la normativa aplicable a l'efecte de l'impost sobre societats a Navarra.