Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim de tributació conjunta amb Navarra

Hauran d'emplenar este apartat de la pàgina 26 del model 200 tots aquells contribuents de l'Impost sobre Societats que deguen tributar conjuntament a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Foral de Navarra, sempre que, a més, estiguen sotmesos a la normativa de l'Estat. Este col·lectiu de contribuents està compost per aquells que reunixen una de les dues següents circumstàncies:

 • Que, tenint el seu domicili fiscal en territori comú, realitzen operacions en ambdós territoris (comú i foral) durant el període impositiu i que el seu volum d'operacions a l'exercici immediat anterior haja excedit de 7 milions d'euros.

 • Que, tenint el seu domicili fiscal en territori foral, realitzen operacions en ambdós territoris (comú i foral) durant el període impositiu, el seu volum d'operacions a l'exercici immediat anterior haja excedit de 7 milions d'euros i que el total de les operacions realitzades en territori comú constituïsquen, almenys, el 75 per cent del total de les realitzades a l'exercici anterior.

Els criteris anteriors són també aplicables als contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents que obtinguen rendes subjectes al mateix mitjançant establiment permanent.

Per a determinar la tributació dels grups fiscals s'aplicaran les següents regles:

 • Els pagaments fraccionats s'efectuaran en proporció amb el volum d'operacions realitzat a cada territori d'acord amb la proporció determinada a l'última declaració-liquidació de l'impost.

 • El règim de consolidació fiscal serà el corresponent al de la Comunitat Foral quan la societat dominant i totes les dependents estigueren subjectes a normativa foral en règim de tributació individual.En canvi, serà el corresponent al règim de consolidació fiscal de territori comú quan la societat dominant i totes les dependents estigueren subjectes al règim tributari de territori comú en règim de tributació individual.A estos efectes, es consideraran excloses del grup fiscal les societats que estigueren subjectes a l'altra normativa.

  Els grups fiscals en els quals la entitat dominant estiguera subjecta a la normativa foral en règim de tributació individual, s'equipararan en el seu tractament fiscal als grups fiscals en els quals l'entitat dominant siga no resident en territori espanyol.

  En tot cas, s'aplicarà idèntica normativa a l'establida en cada moment per l'Estat per a la definició de grup fiscal, societat dominant, societats dependents, grau de domini i operacions internes del grup.

  D'altra banda, i d'acord a l'establit en la disposició transitòria dissetena de la Llei 28/1990, de 26 de desembre, per la qual s'aprova el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, afegida per la Llei 14/2015, de 24 de juny:

  • Els grups fiscals sotmesos a normativa comuna en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015 que incloguen entitats dependents subjectes a la normativa foral de Navarra en règim individual, podran optar per mantindre a les esmentades entitats en el grup fiscal en els períodes impositius que s'inicien posteriorment, sempre que la data d'inici d'estos no siga posterior a 31 de desembre de 2024 i es complisquen els requisits establits a l'article 58 de la LIS.

  • La opció assenyalada en el paràgraf anterior s'haurà d'exercir en el primer període impositiu que s'inicie a partir d'1 de gener de 2015 i es comunicarà a la Hisenda Tributària de Navarra i a l'Administració tributària de l'Estat.Exercitada l'opció, el grup fiscal quedarà vinculat a la mateixa durant els períodes impositius següents, en tant es complisquen els requisits de l'article 58 del LIS i mentre no es renuncie a la seua aplicació.La renúncia haurà d'exercir-se en el termini de 2 mesos a comptar des de l'acabament de l'últim període impositiu de la seua aplicació i haurà de ser comunicada a ambdues Administracions.

 • El règim tributari de les agrupacions d'interés econòmic i unions temporals d'empreses correspondrà a Navarra quan la totalitat de les entitats que les integren estiguen sotmeses a normativa foral, sense perjudici que la distribució del benefici dels esmentats agrupaments d'empreses es realitze d'acord amb els criteris assenyalats, a efectes de l'Impost sobre Societats, al Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra.

A tindre en compte:

En el supòsit de inici de l'activitat a l'exercici, per al còmput de la xifra de 7 milions d'euros, s'atendrà al volum de les operacions realitzades a l'esmentat exercici.

En el supòsit de què este exercici fora inferior a un any, per al còmput de la xifra anterior, les operacions realitzades s'elevaran a l'any.

Fins que es conega el volum i el lloc de realització de les operacions anteriors, es prendran com a tals, a tots els efectes, els que el contribuent estime en funció de les operacions que preveja realitzar durant l'exercici d'inici de l'activitat.

Consulte el quadre-resum sobre els criteris per a determinar la normativa aplicable a efectes de l'Impost sobre Societats a Navarra.