Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim de tributació conjunta amb el País Basc

Hauran d'emplenar este apartat de la pàgina 26 del model 200 tots aquells contribuents de l'Impost sobre Societats que deguen tributar conjuntament a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc, sempre que, a més, estiguen sotmesos a la normativa de l'Estat.Este col·lectiu de contribuents és aquell que reunix una de les dues següents circumstàncies, d'acord amb el disposat en el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig (modificada per la Llei 28/2007, de 25 d'octubre, per la Llei 7/2014, de 21 d'abril, per la Llei 10/2017, de 28 de desembre i per la Llei 1/2022, de 8 de febrer):

  • Que, tenint el seu domicili fiscal en territori comú, realitzen operacions en ambdós territoris (comú i foral) durant el període impositiu i que el seu volum de operacions a l'exercici immediat anterior haja excedit de 10 milions d'euros.

  • Que, tenint el seu domicili fiscal en territori foral, realitzen operacions en ambdós territoris (comú i foral) durant el període impositiu, el seu volum d'operacions a l'exercici immediat anterior haja excedit de 10 milions d'euros i el total de les operacions realitzades en territori comú constituïsquen, almenys, el 75 per cent del total de les realitzades a l'exercici anterior.

Els criteris anteriors són també aplicables als contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents que obtinguen rendes subjectes al mateix mitjançant establiment permanent.

A més, s'haurà de tindre en compte les següents precisions:

  • Els pagaments fraccionats s'efectuaran en proporció amb el volum d'operacions realitzat a cada territori d'acord amb la proporció determinada en l'última declaració de l'impost.

  • Els grups fiscals queden subjectes al règim de consolidació fiscal foral quan l'entitat dominant i totes les dependents estigueren subjectes a normativa foral en règim de tributació individual.Així mateix, estaran subjectes al règim de consolidació fiscal de territori comú quan l'entitat dominant i totes les dependents estigueren subjectes al règim tributari de territori comú en règim de tributació individual.A estos efectes, es consideren excloses del grup fiscal les societats que estiguen subjectes a l'altra normativa.

    D'acord amb el previst en la disposició addicional dotzena de la LIS, a efectes del règim de consolidació fiscal establit al Capítol VI del Títol VII del LIS, els grups fiscals en els quals l'entitat dominant siga una entitat resident en territori espanyol i sotmesa a la normativa foral en l'Impost sobre Societats de conformitat amb el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc, s'equipararan en el seu tractament fiscal a els grups fiscals en els quals l'entitat dominant siga no resident en territori espanyol.

  • El règim tributari de les agrupacions d'interés econòmic i unions temporals d'empreses correspon al País Basc, quan la totalitat de les entitats que les integren estiguen subjectes a normativa foral.

A tindre en compte:

En el supòsit de inici de l'activitat a l'exercici, per al còmput de la xifra dels 10 milions d'euros, s'atendrà al volum de les operacions realitzades a l'esmentat exercici.

En el supòsit de què este exercici fora inferior a un any, per al còmput de la xifra anterior, les operacions realitzades s'elevaran a l'any.

Fins que es conega el volum i el lloc de realització de les operacions, es prendran com tals, a tots els efectes, els que el contribuent estime en funció de les operacions que preveja realitzar durant l'exercici d'inici de l'activitat.

Consulte el quadre-resum sobre els criteris per a determinar la normativa aplicable a efectes de l'Impost sobre Societats al País Basc.