Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim de tributació conjunta amb el País Basc

Hauran de complimentar este apartat de la pàgina 26 del model 200 tots aquells contribuents de l'impost sobre societats que hagen de tributar conjuntament a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc, sempre que , a més, estiguen sotmesos a la normativa de l'Estat. Este col·lectiu de contribuents és aquell que reunix una de les dos següents circumstàncies, d'acord amb el que disposa el Concert Econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig (modificada per la Llei 28/2007, de 25 d'octubre, per la Llei 7/2014, de 21 d'abril, per la Llei 10/2017, de 28 de desembre i per la Llei 1/2022, de 8 de febrer):

  • Que, tenint el seu domicili fiscal en territori comú, realitzen operacions en ambdós territoris (comú i foral) durant el període impositiu i que el seu volum d' operacions en l'exercici immediatament anterior haja excedit 10 milions d'euros.

  • Que, tenint el seu domicili fiscal en territori foral, realitzen operacions en ambdós territoris (comú i foral) durant el període impositiu, el seu volum d'operacions en l'exercici immediatament anterior haja excedit 10 milions d'euros i el total de les operacions realitzades en territori comú constituïsquen, com a mínim, el 75 per cent del total de les realitzades en l'exercici anterior.

Els criteris anteriors són també aplicables als contribuents de l'Impost sobre la Renda de no Residents que obtinguen rendes subjectes al mateix mitjançant establiment permanent.

A més, s'haurà de tindre en compte les següents precisions:

  • Els pagaments fraccionats s'efectuaran en proporció al volum d'operacions realitzat en cada territori d'acord amb la proporció determinada en l'última declaració de l'impost.

  • Els grups fiscals queden subjectes al règim de consolidació fiscal foral quan l'entitat dominant i tots els dependents estigueren subjectes a normativa foral en règim de tributació individual. Així mateix, estaran subjectes al règim de consolidació fiscal de territori comú quan l'entitat dominant i tots els dependents estigueren subjectes al règim tributari de territori comú en règim de tributació individual. A estos efectes, es consideren excloses del grup fiscal les societats que estiguen subjectes a l'altra normativa.

    D'acord amb el que preveu la disposició addicional dotzena de la LIS, a l'efecte del règim de consolidació fiscal establit en el Capítol VI del Títol VII de la LIS, els grups fiscals en els que l'entitat dominant siga una entitat resident en territori espanyol i sotmesa a la normativa foral en l'impost sobre societats de conformitat amb el Concert Econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc, s'equipararan en el seu tractament fiscal als grups fiscals en els que l'entitat dominant siga no resident en territori espanyol.

  • El règim tributari de les agrupacions d'interés econòmic i unions temporals d'empreses correspon al País Basc , quan la totalitat de les entitats que les integren estiguen subjectes a normativa foral.

A tindre en compte:

En el supòsit d'inici de l'activitat en l'exercici, per al còmput de la xifra dels 10 milions d'euros, s'atendrà al volum de les operacions realitzades en este exercici.

En el cas que este exercici anara inferior a un any, per al còmput de la xifra anterior, les operacions realitzades s'elevaran a l'any.

Fins que es conega el volum i el lloc de realització de les operacions, es prendran com a tals, a tots els efectes, els que el contribuent estime en funció de les operacions que preveja realitzar durant l'exercici d'inici de l'activitat.

Consulte el quadre-resum sobre els criteris per a determinar la normativa aplicable a l'efecte de l'impost sobre societats al País Basc.