Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

A) Càlcul del pagament fraccionat: modalitat article 40.2 de la LIS

Casella 01. Base del pagament fraccionat

 1. En el cas d'entitats que tributen exclusivament a l'Estat, es prendrà com a base del pagament fraccionat:

  La quota íntegra de l'últim període impositiu termini de declaració del qual estiguera vençut el dia 1 del mes que corresponga (abril, octubre i desembre), minorat en les deduccions i bonificacions, així com en les retencions i ingressos a compte corresponents a aquell, sempre que este període impositiu haja sigut de durada anual (casella «Quota de l'exercici per ingressar o per retornar »corresponent a l'Estat, del model de declaració de l'impost sobre societats).

 2. Quan l'últim període impositiu conclòs siga de durada inferior a l'any es prendrà també en compte la part proporcional de la quota de períodes impositius anteriors, fins completar un període de 12 mesos. En eixe supòsit, la base del pagament fraccionat es determinarà mitjançant la suma algebraica de les quotes dels períodes impositius considerats.

  Si el període comprés pels períodes impositius computats excedira el mínim de 365 dies, es prendrà, a l'efecte de l'esmentada suma algebraica, com a quota del període impositiu més remot, el següent percentatge de la quota del període impositiu:

  (Dies que resten per a computar 365 ÷ Durada del període impositiu) × 100

  • Una empresa que inicia l'activitat no haurà de presentar pagament fraccionat, sempre que no opte per realitzar-ho en la forma prevista en l'article 40.3 de la LIS perquè no existix base per al seu càlcul.

  • Si l'últim període impositiu conclòs va tindre una durada inferior a l'any i va anar en el que l'entitat va iniciar la seua activitat, la quota que ha de prendre's com a base per a calcular el pagament fraccionat serà la que corresponga a este període, ja que no existix quota de períodes impositius anteriors que permeta completar un període de 12 mesos i la normativa no contempla per a este supòsit l'elevació a l'any.

 3. Les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses acollides al règim especial regulat en el Capítol II del Títol VII de la LIS, prendran com a base del pagament fraccionat la quota íntegra corresponent a la part de base imposable que corresponga als socis no residents sense establiment permanent en territori espanyol, minorada en els conceptes esmentats en la lletra a) anterior que, en proporció directa al seu percentatge de participació, corresponguen als citats socis.

 4. En els supòsits de fusió, la base dels pagaments fraccionats corresponents al primer període impositiu una vegada realitzada l'operació es determinarà mitjançant la suma algebraica de les bases que hagueren resultat en les societats transmitents de no haver-se dut a terme la mateixa.

  En un altre cas, quan no hi haguera període impositiu base o este siga el primer des de la realització de l'operació i de durada inferior a l'any, es computaran les dades dels períodes impositius immediats anteriors de les societats transmitents.

  En una operació d'absorció i una vegada realitzada la mateixa, la base dels pagaments fraccionats de la societat adquirent corresponents al període impositiu en què aquella es va realitzar, s'incrementarà en les bases del pagament fraccionat de les societats transmitents que hagueren resultat de no haver-se dut a terme esta operació. En un altre cas, i en tant quan el període impositiu base no comprenga un període mínim de 365 dies de la societat, una vegada realitzada tal operació, es computaran igualment les dades dels períodes impositius immediats anteriors de les societats transmitents.

 5. En el supòsit d'entitats que hagen de tributar conjuntament a l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o a la Comunitat Foral de Navarra, per a determinar la base dels pagaments fraccionats que han d'ingressar, si escau, se sumaran les caselles corresponents a la «Quota de l'exercici per ingressar o per retornar (Estat i D. Forales/Navarra)» del model de declaració de l'impost sobre societats relatiu al període impositiu a compte del que s'efectue el pagament fraccionat. A la quantitat així obtinguda, s'aplicarà la proporció del volum d'operacions realitzat en territori comú determinat en l'última declaració-liquidació de l'impost.

Casella 03. Quantitat per ingressar

Serà el resultat d'aplicar el percentatge del 18 per cent a la quantitat calculada com a base del pagament fraccionat (casella [01]) a cada un dels períodes d'abril, octubre o desembre.

Quan la declaració siga complementària d'una altra anterior, de l'import calculat segons l'expressat en el paràgraf anterior haurà de restar-se l'import del pagament fraccionat que es va ingressar al seu moment (casella [02]).

La quantitat per ingressar haurà d'expressar-se amb dos decimals. Per fer-ho, si es precisa, s'arrodonirà per excés o per defecte al cèntim més pròxim. En el supòsit en què l'última xifra de la quantitat obtinguda com a resultat d'aplicar el percentatge a la base del pagament fraccionat siga exactament la mitat d'un cèntim, l'arrodoniment s'efectuarà a la xifra superior.

Exemple:

La societat limitada «T», exercici econòmic del qual coincidix amb l'any natural, va presentar el 5 de juliol de 2021, la declaració de l'impost sobre societats corresponent a l'exercici 2020, amb una quota íntegra de 12.000 euros, sense que s'haja practicat deducció o bonificació alguna. Va suportar unes retencions de 2000 euros en l'exercici 2020. La societat no opta per efectuar el càlcul del pagament fraccionat segons la modalitat prevista en l'article 40.3 de la LIS i tampoc resulta obligada a calcular-ho segons esta modalitat.

 • Pagaments fraccionats que ha de realitzar l'any 2022:

  Primer pagament. Primers vint dies naturals del mes d'abril de 2022:

  Base del pagament fraccionat: (12.000 - 2000) = 10.000 euros.

  18% de 10.000 euros = 1.800 euros, que, segons el model 202, haurà d'ingressar.

  L'11 de juliol de 2022 presenta la declaració corresponent a l'exercici 2021, amb una quota íntegra de 3.000 euros, sense que s'haja practicat deducció o bonificació alguna. Les retencions suportades en l'exercici 2021 van ascendir a 500 euros.

 • Segon pagament. Primers vint dies naturals del mes d'octubre de 2022.

  18% de (3.000 - 500) = 450 euros, que, segons el model 202, haurà d'ingressar.

 • Tercer pagament. Primers vint dies naturals del mes de desembre de 2022.

  18% de (3.000 - 500) = 450 euros, que, segons el model 202, haurà d'ingressar.

  Total de pagaments fraccionats a compte de la liquidació de l'exercici 2022 realitzats per la Societat «T »: 2.700 euros.

  A més, posat que la base imposable de l'exercici 2022 ascendisca a 12.000 euros, sense que li siga aplicable cap tipus de deducció o bonificació, i no haja suportat retencions ni ingressos a compte, la liquidació de l'impost sobre societats corresponent al període impositiu 2022 serà la següent (posat que li resulta d'aplicació el tipus general de gravamen de l'impost sobre societats de l'article 29.1 de la LIS):

  • Quota íntegra = 12.000 x 25% = 3.000 euros.
  • Quota per ingressar = 3.000 - 2.700 = 300 euros.

  Com s'aprecia, l'import dels pagaments fraccionats s'aplica a l'efecte del càlcul de la quantitat per ingressar o per retornar de l'exercici a què es referisca este pagament fraccionat (en eixe supòsit, 2022).