Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

A) Càlcul del pagament fraccionat:modalitat article 40.2 del LIS

Casella 01.Base del pagament fraccionat

 1. En el cas d'entitats que tributen exclusivament a l'Estat, prendrà com a base del pagament fraccionat:

  La quota íntegra de l'últim període impositiu el termini de declaració del qual estiguera vençut el dia 1 del mes que corresponga (l'abril, l'octubre i el desembre), minorat en les deduccions i bonificacions, així com en les retencions i ingressos a compte corresponents a aquell, sempre que l'esmentat període impositiu haja sigut de durada anual (casella «Quota de l'exercici a ingressar o per retornar» corresponent a l'Estat, del model de declaració de l'Impost sobre Societats).

 2. Quan l'últim període impositiu conclòs siga de durada inferior a l'any es tindrà també en compte la part proporcional de la quota de períodes impositius anteriors, fins a completar un període de 12 mesos.En este supòsit, la base del pagament fraccionat es determinarà mitjançant la suma algebraica de les quotes dels períodes impositius considerats.

  Si el període inclòs pels períodes impositius computats excedira del mínim de 365 dies, es prendrà, a efectes de l'esmentada suma algebraica, com a quota del període impositiu més remot, el següent percentatge de la quota del període impositiu:

  (Dies que resten per a computar 365 ÷ Durada del període impositivo)× 100

  • Una empresa que inicia l'activitat no haurà de presentar pagament fraccionat, sempre que no opte per realitzar-lo en la forma prevista a l'article 40.3 de la LIS perquè no existix base per al seu càlcul.

  • Si l'últim període impositiu conclòs va tindre una durada inferior a l'any i va ser en el qual l'entitat va iniciar la seua activitat, la quota que s'ha de prendre com base per a calcular el pagament fraccionat serà la que corresponga a l'esmentat període, ja que no existix quota de períodes impositius anteriors que permeta completar un període de 12 mesos i la normativa no contempla per a este supòsit l'elevació a l'any.

 3. Les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses acollides al règim especial regulat al Capítol II del Títol VII de la LIS, prendran com a base del pagament fraccionat la quota íntegra corresponent a la part de base imposable que corresponga als socis no residents sense establiment permanent en territori espanyol, minorada en els conceptes esmentats en la lletra a) anterior que, en proporció directa al seu percentatge de participació, corresponguen als esmentats socis.

 4. En els supòsits de fusió, la base dels pagaments fraccionats corresponents al primer període impositiu una vegada realitzada l'operació es determinarà mitjançant la suma algebraica de les bases que hagueren resultat en les societats transmitents de no haver-se dut a terme la mateixa.

  En un altre cas, quan no hi haguera període impositiu base o este siga el primer des de la realització de l'operació i de durada inferior a l'any, es computaran les dades dels períodes impositius immediats anteriors de les societats transmitents.

  En una operació de absorció i una vegada realitzada la mateixa, la base dels pagaments fraccionats de la societat adquirent corresponents al període impositiu en què aquella es va realitzar, s'incrementarà en les bases del pagament fraccionat de les societats transmitents que haguera resultat de no haver-se dut a terme l'esmentada operació.En un altre cas, i en tant que el període impositiu base no abaste un període mínim de 365 dies de la societat, una vegada realitzada tal operació, es computaran igualment les dades dels períodes impositius immediats anteriors de les societats transmitents.

 5. En el supòsit d'entitats que hagen de tributar conjuntament a l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o a la Comunitat Foral de Navarra, per a determinar la base dels pagaments fraccionats que han d'ingressar, en el seu cas, se sumaran les caselles corresponents a la «Quota de l'exercici a ingressar o per retornar (Estat i el Sr. Forales/Navarra)» del model de declaració de l'Impost sobre Societats relatiu al període impositiu a compte del qual s'efectue el pagament fraccionat.A la quantitat així obtinguda, s'aplicarà la proporció del volum d'operacions realitzat en territori comú determinat a l'última declaració-liquidació de l'impost.

Casella 03.Quantitat a ingressar

Serà el resultat d'aplicar el percentatge del 18 per cent a la quantitat calculada com a base del pagament fraccionat (casella [01]) en cada un dels períodes d'abril, octubre o desembre.

Quan la declaració siga complementària d'una altra d'anterior, de l'import calculat segons l'expressat en el paràgraf anterior s'haurà de restar l'import del pagament fraccionat que es va ingressar en el seu moment (casella [02]).

La quantitat a ingressar s'haurà d'expressar amb dos decimals.Per a això, si es necessita, s'arredonirà per excés o per defecte al cèntim més pròxim.En el supòsit en què l'última xifra de la quantitat obtinguda com a resultat d'aplicar el percentatge a la base del pagament fraccionat siga exactament la meitat d'un cèntim, l'arredoniment s'efectuarà a la xifra superior.

Exemple:

La Societat Limitada «T», l'exercici econòmic de la qual coincidix amb l'any natural, va presentar el 5 de juliol de 2021, la declaració de l'Impost sobre Societats corresponent a l'exercici 2020, amb una quota íntegra de 12.000 euros, sense que s'haja practicat deducció o cap bonificació.Va suportar unes retencions de 2.000 euros a l'exercici 2020.La societat no opta per efectuar el càlcul del pagament fraccionat segons la modalitat prevista a l'article 40.3 del LIS i tampoc no resulta obligada a calcular-lo segons l'esmentada modalitat.

 • Pagaments fraccionats que ha de realitzar l'any 2022:

  Primer pagament. Primers vint dies naturals del mes d'abril de 2022:

  Base del pagament fraccionat:(12.000 - 2.000) = 10.000 euros.

  18% de 10.000 euros = 1.800 euros, que, segons el model 202, haurà d'ingressar.

  L'11 de juliol de 2022 presenta la declaració corresponent a l'exercici 2021, amb una quota íntegra de 3.000 euros, sense que s'haja practicat deducció o cap bonificació.Les retencions suportades a l'exercici 2021 van ascendir a 500 euros.

 • Segon pagament. Primers vint dies naturals del mes d'octubre de 2022.

  18% de (3.000 - 500) = 450 euros, que, segons el model 202, haurà d'ingressar.

 • Tercer pagament. Primers vint dies naturals del mes de desembre de 2022.

  18% de (3.000 - 500) = 450 euros, que, segons el model 202, haurà d'ingressar.

  Total de pagaments fraccionats a compte de la liquidació de l'exercici 2022 realitzats per la Societat «T»:2.700 euros.

  A més, suposant que la base imposable de l'exercici 2022 ascendisca a 12.000 euros, sense que li siga d'aplicació cap tipus de deducció o bonificació, i no haja suportat retencions ni ingressos a compte, la liquidació de l'Impost sobre Societats corresponent al període impositiu 2022 serà la següent (suposant que li resulta d'aplicació el tipus general de gravamen de l'Impost sobre Societats de l'article 29.1 del LIS):

  • Quota íntegra = 12.000 x 25% = 3.000 euros.
  • Quota a ingressar = 3.000 - 2.700 = 300 euros.

  Com s'aprecia, l'import dels pagaments fraccionats s'aplica a efectes del càlcul de la quantitat a ingressar o per retornar de l'exercici a què es referisca l'esmentat pagament fraccionat (en este supòsit, 2022).