Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Qüestiones generals sobre l'emplenament dels models

  • Per a l'emplenament dels models de pagaments fraccionats tots els imports hauran d'expressar-se en euros, amb un màxim de dos decimals, consignant separadament la part assabenta de la part decimal.

  • Per als pagaments fraccionats termini de declaració del qual comience a partir de l'1 d'octubre de 2018, hauran d'utilitzar els models 202 i 222 aprovats per l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la qual s'aprova el model 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, i el model 222 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats en règim de consolidació fiscal i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica, que ha sigut modificada per l'Ordre HAC/941/2018, de 5 de setembre. Estos models  es troben en la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària  (adreça electrònica: https://sede.agenciatributaria.gob.es ) baix la denominació «Model 202. Exercici 2018 (només 2P i 3P) i següents. Presentació».

  1. A) Càlcul del pagament fraccionat: modalitat article 40.2 de la LIS
  2. B) Càlcul del pagament fraccionat: modalitat article 40.3 de la LIS