Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Qüestions generals sobre l'emplenament dels models

  • Per a l'emplenament dels models de pagaments fraccionats tots els imports s'hauran d'expressar en euros, amb un màxim de dos decimals, consignant separadament la part sencera de la part decimal.

  • Per als pagaments fraccionats el termini de declaració del qual comence a partir de l'1 d'octubre de 2018, hauran d'utilitzar els models 202 i 222 aprovats per la Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la que s'aprova el model 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, i el model 222 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica, que ha sigut modificada per l'Ordre HAC/941/2018, de 5 de setembre.Estos models es troben a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica:https://sede.agenciatributaria.gob.es) davall la denominació «Model 202.Exercici 2018 (sol 2P i 3P) i següents.Presentació».

  1. A) Càlcul del pagament fraccionat:modalitat article 40.2 del LIS
  2. B) Càlcul del pagament fraccionat:modalitat article 40.3 del LIS