Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

B) Càlcul del pagament fraccionat: modalitat article 40.3 de la LIS

Casella 04. Resultat comptable (després del IS)

Es consignarà en la casella [04] el resultat del compte de pèrdues i guanys després de l'impost sobre societats.

Casillas 05 i 06. Correcció per impost sobre societats

En la casella [05] es consignarà l'import corresponent als augments al resultat del compte de pèrdues i guanys per Impost sobre Beneficis i en la casella [06] el corresponent a les disminucions.

Casella 37. Reversió del 30 per cent de l'import de les despeses d'amortització comptable (excloses petites empreses)

Es consignarà en la casella [37] l'import corresponent a les disminucions per la reversió dels ajustaments que durant els períodes impositius iniciats el 2013 i 2014, van efectuar les entitats que no tenen la consideració de reduïda dimensió i que com a conseqüència del que preveu l'article 7 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, van haver de consignar un augment al resultat del compte de pèrdues i guanys.

En la casella [07] es consignarà l'import corresponent al total d'augments al resultat del compte de pèrdues i guanys excepte la correcció per impost sobre Societats, i en la casella de la casella [08] el corresponent a les disminucions, excepte la correcció corresponent a l'impost sobre Societats i la reversió de l'ajustament per la limitació de les amortitzacions fiscalment deduïbles practicada en els exercicis anteriors.

Casillas 38 i 39. Total correccions al resultat comptable

Es recolliran en estes caselles els totals d'augments i disminucions, respectivament, per les correccions anteriors, de les caselles [05], [37] i [07], i [06] i [08].

Són imports calculats:

  • casella [38] = casella [05] + casella [07]
  • casella [39] = casella [06] + casella [37] + casella [08]

Casella 13. Base Imposable prèvia

És un import calculat a través de la següent fórmula:

casella [13] = casella [04] + casella [38] - casella [39]

Casella 44. Romanent reserva de capitalització no aplicada per insuficiència de base

Únicament consignaran esta casella els contribuents tipus de gravamen del qual es corresponga amb el previst en els apartats 1 o 6 de l'article 29 de la LIS, quan es donen els requisits prevists en l'article 25.1 de la LIS, i sempre que no s'haja pogut reduir la totalitat del 10 per cent de l'increment de fons propis en la declaració de l'impost sobre societats (model 200), podent aplicar d'esta manera, el romanent pendent per insuficiència de quota de quantitats corresponents a anys anteriors.

En este sentit, la reducció en la base imposable d'un determinat període impositiu relativa a la reserva de capitalització, es correspon amb el 10 per cent de l'increment dels fons propis, per a de la qual determinació resulta imprescindible que s'haja produït el tancament de l'exercici. Açò significa que l'aplicació de la reserva de capitalització no pot tindre's en compte en la determinació de la base imposable aplicable als pagaments fraccionats, ja que el període impositiu no haurà conclòs i no haurà tingut lloc el tancament de l'exercici, no s'haurà pogut determinar el possible incremente de fons propis que determinaria la reducció de la base imposable. Això només es podrà determinar en la declaració del corresponent període impositiu que, d'acord amb l'article 124.1 de la LIS, es presentarà en el termini dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

En conseqüència, en els pagaments fraccionats no podrà figurar una reducció per este concepte (reserva de capitalització) en la part de la base imposable a partir de la qual es determinen tals pagaments fraccionats. Al contrari, sí podrà figurar una reducció per la reserva de capitalització, però corresponent a les quantitats pendents d'aplicació de la reducció d'anys anteriors, que és el que figurarà en esta casella, en concepte de romanent de reserva de capitalització no aplicada per insuficiència de base.

Casella 14. Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors

Es consignarà l'import de les bases imposables negatives de períodes anteriors que són objecte de compensació a l'efecte d'esta declaració. Pren el valor zero si la casella [13] – casella [44] és negativa o zero.

La compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors està limitada al 70 per cent de la base imposable prèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització establida en l'article 25 de la LIS i a la seua compensació. No obstant això, i tal com establix la disposició addicional quinzena de la LIS, per als contribuents import net del qual del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, els límits establits en article 11.12, en el primer paràgraf de l'article 26.1, en la lletra e) de l'article 62.1 i en les lletres d) i e) de l'article 67, de la LIS se substituiran pels següents:

  • El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros però inferior a 60 milions d'euros.

  • El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net del volum de negoci siga com a mínim de 60 milions d'euros.

Si més no, es podran compensar durant el període impositiu bases imposables negatives fins l'import d'1 milió d'euros.

La limitació a la compensació de bases imposables negatives indicada anteriorment, no resultarà d'aplicació en l'import de les rendes corresponents a treus i esperes conseqüència d'un acord amb els creditors del contribuent. Les bases imposables negatives que siguen objecte de compensació amb estes rendes no es tindran en consideració respecte de l'import d'1 milió d'euros a què es referix el paràgraf anterior.

Casillas 45 i 46. Reserva d'anivellament (art. 105 LIS) (només entitats de l'art.101 LIS)

La reserva d'anivellament és un incentiu fiscal aplicable a les entitats de reduïda dimensió (aquelles import del qual del volum de negoci haguda durant el període impositiu immediatament anterior siga inferior a 10 milions d'euros) que apliquen el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.1 de la LIS. En este sentit, en les correccions al resultat comptable no està inclosa la quantitat corresponent a la reserva d'anivellament.

Després de les correccions al resultat comptable, s'obté una base imposable prèvia, sobre la qual s'aplicaria, si escau, el romanent de reserva de capitalització no aplicat per insuficiència de base i posteriorment es realitzaria la compensació de bases imposables negatives, i s'obté la base imposable, sobre la qual, si escau, s'aplicaria la reserva d'anivellament, que ha de tindre's en compte a l'efecte dels pagaments fraccionats, tal com assenyala l'apartat 4 de l'article 105 de la LIS i la qual pot minorar o addicionar aquella base imposable. Així i sempre que es complisquen els requisits prevists en l'article 105 de la LIS, es podrà minorar la base imposable positiva (sempre que no supere l'import d'1 milió d'euros) en fins el 10 per cent del seu import. En cas de minorar la base imposable, haurà de dotar-se una reserva amb càrrec als resultats positius de l'exercici per l'import d'esta minoració. Així, l'import de minoració es deurà incloure en la casella [46].

Estes quantitats, s'addicionaran a la base imposable dels períodes impositius que concloguen en els 5 anys immediats i successius a la finalització del període impositiu en què es realitze esta minoració, si el contribuent té una base imposable negativa i fins l'import de la mateixa. L'import d'addició, es deurà incloure en la casella [45].

Finalment, cal tindre en compte que les societats cooperatives que, si escau, complisquen els requisits per a aplicar este incentiu fiscal no complimentaran estes caselles. S'aplicarà amb posterioritat a aplicar el tipus de gravamen, sent necessari que es convertisca l'import de la mateixa a quota, en funció del tipus de gravamen que corresponga.

Base del pagament fraccionat

Constituirà la base del pagament fraccionat, la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural determinada segons les normes previstes en esta Llei. Els contribuents període impositiu del qual no coincidisca amb l'any natural realitzaran el pagament fraccionat sobre la part de la base imposable corresponent als dies transcorreguts des de l'inici del període impositiu fins el dia anterior a l'inici de cadascun dels períodes d'ingrés del pagament fraccionat.

  1. B.1) Cas general (empreses amb percentatge únic)
  2. B.2) Casos específics (entitats amb més d'un percentatge)