Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

B.1) Cas general (empreses amb percentatge únic)

Casella 16.Base del pagament fraccionat

A la casella [16] consignaran la base del pagament fraccionat els contribuents que, per tributar per un únic tipus de gravamen en el període impositiu en curs, apliquen sobre ella el corresponent i únic percentatge.

Casella [16] = casella [13] - casella [44] - casella [14] + casella [45] - casella [46], sense poder ser negativa.

Casella 17.Percentatge

Per al pagament fraccionat de l'exercici 2018 i següents, esta casella es calcularà de la següent forma:

Casella [17] = 5/7 x tipus de gravamen indicat a la casella de tipus de gravamen tot això arredonit per defecte a la unitat anterior, sempre que la xifra de negocis de l'entitat en els dotze mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu siga menor de 10 milions d'euros.

Tipus de gravamenPercentatge aplicable
30 21
25 17
20 14
15 10
10 7
4 2
1 0
0 0

No obstant això, per als contribuents l'import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu del qual, siga almenys de 10 milions d'euros, esta casella es calcularà done-la següent forma:

Casella [17] = 19/20 x tipus de gravamen indicat a la casella de tipus de gravamen tot això arredonit per excés.

Tipus de gravamenPercentatge aplicable
30 29
25 24
20 19
15 15
10 10
4 4
1 1
0 0

Cas especial: Si marca la casella «Entitat que aplica el règim de les entitats navilieres en funció del tonatge» la Casella [17] ha de ser, en tot cas, 25.

Casella 47.Dotacions de l'art. 11.12 de la LIS (DONA 7a Llei 20/1990) (només cooperatives)

La disposició addicional setena de la Llei 20/1990, la qual entre altres especialitats, per a les cooperatives a les quals resulte d'aplicació la Llei 20/1990, establix que el límit a què es referix l'article 11.12 del LIS (70 per cent de la base imposable positiva prèvia a la seua integració, a l'aplicació de la reserva de capitalització establida a l'article 25 del LIS i a la compensació de bases imposables negatives), es referirà a la quota íntegra positiva, sense tindre en compte la seua integració ni la compensació de quotes negatives.

En les societats cooperatives, s'aplicarà posteriorment a aplicar el tipus de gravamen, sent necessari que es convertisca l'import de la mateixa a quota, en funció del tipus de gravamen que corresponga.

Les societats cooperatives que apliquen este límit duran a terme l'ajustament positiu o negatiu que procedisca del mateix en esta casella i no practicaran per aquesta raó cap correcció al resultat comptable amb caràcter previ a la determinació de la base imposable.

Casella 40.Compensació de quotes negatives de períodes anteriors (només cooperatives)

Les cooperatives emplenaran en esta casella les quotes negatives a compensar de períodes anteriors.

La compensació de quotes negatives de períodes anteriors està limitada al 70 per cent de la quota íntegra prèvia a la seua compensació.No obstant això, i tal com establix la disposició addicional huitena de la Llei 20/1990, per als contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals siga almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, el límit establit a l'article 24.1 de la Llei 20/1990 se substituirà pels següents:

  • El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis siga almenys de 20 milions d'euros però inferior a 60 milions d'euros.

  • El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis siga almenys de 60 milions d'euros.

En tot cas, seran compensables en el període impositiu quotes íntegres per l'import que resulte de multiplicar 1 milió d'euros al tipus de gravamen general de l'entitat.

La limitació a la compensació de quotes negatives indicada en els paràgrafs anteriors no resultarà d'aplicació en l'import de les rendes corresponents a lleves i esperes conseqüència d'un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent per al cas en què l'import net de la xifra negocis siga almenys 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu.

Caselles 48 i 49.Reserva d'anivellament (art. 105 LIS) convertida en quotes (només entitats de l'art. 101 LIS)

La reserva d'anivellament, és un incentiu fiscal aplicable a les entitats de reduïda dimensió, (aquelles l'import de la xifra de negocis haguda de les quals en el període impositiu immediat anterior siga inferior a 10 milions d'euros) que apliquen el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.1 del LIS.En aquest sentit, en les correccions al resultat comptable no està inclosa la quantitat corresponent a la reserva d'anivellament.Després de les correccions al resultat comptable, s'obté una base imposable prèvia, sobre la qual s'aplicaria la compensació de bases imposables negatives), i s'obté la base imposable, sobre la qual, en el seu cas, s'aplicaria la reserva d'anivellament, que ha de tindre's en compte a efectes dels pagaments fraccionats, tal com assenyala l'article 105.5 del LIS i que pot minorar o addicionar eixa base imposable.

Així, sempre que es complisquen els requisits previstos a l'article 101 del LIS i s'aplique el tipus general de gravamen (que l'aplicaran les societats cooperatives que no tinguen la consideració de fiscalment protegides), es podrà minorar la base imposable positiva (sempre que no supere l'import d'1 milió d'euros) en fins al 10 per cent del seu import.En cas de minorar la base imposable, s'haurà de dotar una reserva amb càrrec als resultats positius de l'exercici per l'import de l'esmentada minoració.L'import de minoració, convertit en quotes mitjançant l'aplicació del tipus de gravamen, que en el seu cas corresponga s'haurà d'incloure a la casella [49].

Estes quantitats, s'addicionaran a la base imposable dels períodes impositius que concloguen en els 5 anys immediats i successius a l'acabament del període impositiu en què es realitze l'esmentada minoració, si el contribuent té una base imposable negativa i fins a l'import de la mateixa.L'import d'addició, convertit en quotes mitjançant l'aplicació del tipus de gravamen, que en el seu cas corresponga s'haurà d'incloure a la casella [48].

Estes caselles seran les utilitzades per les societats cooperatives que, en el seu cas, complisquen els requisits per a aplicar este incentiu fiscal.

Casella 18.Resultat previ

Es consignarà en esta casella l'import que resulta d'aplicar sobre la base del pagament fraccionat, consignada a la casella [16], el percentatge consignat a la casella [17], al que se li afegirà l'import de les caselles [47] i [48] i es minorarà per l'import de la casella [49], tal com es pot veure a continuació:

casella [18] = [[16] x ([17]/100)] + [47] + [48] - [49]

En el cas de les societats cooperatives quan calculen l'import a consignar a la casella [18], tindran en compte també l'import de la casella [40] sobre la compensació de quotes negatives de períodes anteriors, que quedarà de la següent forma:

casella [18] = [[16] x ([17]/100)] + [47] – [40]

Així mateix, en el cas de societats cooperatives que no tinguen la consideració de fiscalment protegides, quan calculen l'import a consignar a la casella [18], tindran en compte a més de la casella [40], l'import de les caselles [48] i [49] referides a la reserva d'anivellament:

casella [18] = [[16] x ([17]/100)] + [47] – [40] + [48] - [49]