Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

B.1) Cas general (empreses amb percentatge únic)

Casella 16. Base del pagament fraccionat

En la casella [16] consignaran la base del pagament fraccionat els contribuents que, per tributar per un únic tipus de gravamen durant el període impositiu en curs, apliquen sobre ella el corresponent i únic percentatge.

Casella [16] = casella [13] - casella [44] - casella [14] + casella [45] - casella [46], sense poder ser negativa.

Casella 17. Percentatge

Per al pagament fraccionat de l'exercici 2018 i següents, esta casella es calcularà de la següent manera:

Casella [17] = 5/7 x tipus de gravamen indicat en la casella de tipus de gravamen tot això arrodonit per defecte a la unitat anterior, sempre que el volum de negoci de l'entitat durant els dotze mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu siga menor de 10 milions d'euros.

Tipus de gravamenPercentatge aplicable
30 21
25 17
20 14
15 10
10 7
4 2
1 0
0 0

No obstant això, per als contribuents import net del qual del volum de negoci els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, siga com a mínim de 10 milions d'euros, esta casella es calcularà dela següent forma:

Casella [17] = 19/20 x tipus de gravamen indicat en la casella de tipus de gravamen tot això arrodonit per excés.

Tipus de gravamenPercentatge aplicable
30 29
25 24
20 19
15 15
10 10
4 4
1 1
0 0

Cas especial: Si marca la casella «Entitat que aplica el règim de les entitats navilieres en funció del tonatge» la Casella [17] ha de ser, si més no, 25.

Casella 47. Dotacions de l'art.11.12 de la LIS (DA 7a Llei 20/1990) (només cooperatives)

La disposició addicional setena de la Llei 20/1990, la qual entre altres especialitats, per a les cooperatives a les que resulte d'aplicació la Llei 20/1990, establix que el límit a què es referix l'article 11.12 de la LIS (70 per cent de la base imposable positiva prèvia a la seua integració, a l'aplicació de la reserva de capitalització establida en l'article 25 de la LIS i a la compensació de bases imposables negatives), es referirà a la quota íntegra positiva, sense tindre en compte la seua integració ni la compensació de quotes negatives.

En les societats cooperatives, s'aplicarà amb posterioritat a aplicar el tipus de gravamen, sent necessari que es convertisca l'import de la mateixa a quota, en funció del tipus de gravamen que corresponga.

Les societats cooperatives que apliquen este límit duran a terme l'ajustament positiu o negatiu que procedisca del mateix en esta casella i no practicaran per este motiu cap correcció al resultat comptable amb caràcter previ a la determinació de la base imposable.

Casella 40. Compensació de quotes negatives de períodes anteriors (només cooperatives)

Les cooperatives complimentaran en esta casella les quotes negatives a compensar de períodes anteriors.

La compensació de quotes negatives de períodes anteriors està limitada al 70 per cent de la quota íntegra prèvia a la seua compensació. No obstant això, i tal com establix la disposició addicional vuitena de la Llei 20/1990, per als contribuents import net del qual del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, el límit establit en l'article 24.1 de la Llei 20/1990 se substituirà pels següents:

  • El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros però inferior a 60 milions d'euros.

  • El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net del volum de negoci siga com a mínim de 60 milions d'euros.

Si més no, seran compensables durant el període impositiva quotes íntegres per l'import que resulte de multiplicar 1 milió d'euros al tipus mitjà de gravamen de l'entitat.

La limitació a la compensació de quotes negatives indicada en els paràgrafs anteriors no resultarà d'aplicació en l'import de les rendes corresponents a treus i esperes conseqüència d'un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent per al cas en què l'import net de la xifra negocis siga com a mínim 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu.

Casillas 48 i 49. Reserva d'anivellament (art. 105 LIS) convertida en quotes (només entitats de l'art.101 LIS)

La reserva d'anivellament, és un incentiu fiscal aplicable a les entitats de reduïda dimensió, (aquelles import del qual del volum de negoci haguda durant el període impositiu immediatament anterior siga inferior a 10 milions d'euros) que apliquen el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.1 de la LIS. En este sentit, en les correccions al resultat comptable no està inclosa la quantitat corresponent a la reserva d'anivellament. Després de les correccions al resultat comptable, s'obté una base imposable prèvia, sobre la qual s'aplicaria la compensació de bases imposables negatives), i s'obté la base imposable, sobre la qual, si escau, s'aplicaria la reserva d'anivellament, que ha de tindre's en compte a l'efecte dels pagaments fraccionats, tal com assenyala l'article 105.5 de la LIS i la qual pot minorar o addicionar aquella base imposable.

Així, sempre que es complisquen els requisits prevists en l'article 101 de la LIS i s'aplique el tipus general de gravamen (que l'aplicaran les societats cooperatives que no tinguen la consideració de fiscalment protegides), es podrà minorar la base imposable positiva (sempre que no supere l'import d'1 milió d'euros) en fins el 10 per cent del seu import. En cas de minorar la base imposable, deurà dotar-se una reserva amb càrrec als resultats positius de l'exercici per l'import d'esta minoració. L'import de minoració, convertit en quotes mitjançant l'aplicació del tipus de gravamen que si escau corresponga, es deurà incloure en la casella [49].

Estes quantitats, s'addicionaran a la base imposable dels períodes impositius que concloguen en els 5 anys immediats i successius a la finalització del període impositiu en què es realitze esta minoració, si el contribuent té una base imposable negativa i fins l'import de la mateixa. L'import d'addició, convertit en quotes mitjançant l'aplicació del tipus de gravamen que si escau corresponga, s'haurà d'incloure en la casella [48].

Estes caselles seran les utilitzades per les societats cooperatives que, si escau, complisquen els requisits per a aplicar este incentiu fiscal.

Casella 18. Resultat previ

Es consignarà en esta casella l'import que resulta d'aplicar sobre la base del pagament fraccionat, consignada en la casella [16], el percentatge consignat en la casella [17], a què se li afegirà l'import de les caselles [47] i [48] i es minorarà per l'import de la casella [49], tal com es pot veure a continuació:

casella [18] = [[16] x ([17]/100)] + [47] + [48] - [49]

En el cas de les societats cooperatives quan calculen l'import a consignar en la casella [18], tindran en compte també l'import de la casella [40] sobre la compensació de quotes negatives de períodes anteriors, que quedarà de la següent manera:

casella [18] = [[16] x ([17]/100)] + [47] – [40]

Així mateix, en el cas de societats cooperatives que no tinguen la consideració de fiscalment protegides, quan calculen l'import a consignar en la casella [18], tindran en compte a més de la casella [40], l'import de les caselles [48] i [49] referides a la reserva d'anivellament:

casella [18] = [[16] x ([17]/100)] + [47] – [40] + [48] - [49]