Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

El pagament fraccionat de l'impost sobre societats de l'any 2022

Regulació: Article 40 LIS

L'obligació d'efectuar el pagament fraccionat de l'impost sobre societats es realitzarà de la forma que s'exposa a continuació:

  • El pagament fraccionat ha de realitzar-se durant els primers vint dies naturals dels mesos d'abril, octubre i desembre de l'any 2022.

    A tindre en compte:

    • Si els contribuents estan sotmesos a normativa foral de Navarra i tributen conjuntament a ambdues Administracions, Navarra i Estatal, la presentació de l'autoliquidació model 202 i 222, s'efectuarà durant els vint primers dies naturals del mes d'octubre de cada any.

    • Si els contribuents estan sotmesos a normativa foral de País Basc i tributen conjuntament a ambdues Administracions, Basca i Estatal, la presentació de l'autoliquidació model 202 i 222, s'efectuarà durant els vint-i-cinc primers dies naturals del mes d'octubre de cada any.

  • Este pagament fraccionat es realitza a compte de la liquidació de l'impost sobre societats corresponent al període impositiu que estiga en curs el dia primer dels mesos d'abril, octubre i desembre de l'any 2022.

  1. Modalitats de pagaments fraccionats
  2. Elecció de modalitat