Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Elecció de modalitat

El contribuent podrà optar per una o una altra modalitat de pagament fraccionat.

Malgrat l'anterior, únicament queden obligats a la modalitat regulada a l'article 40.3 de la LIS els contribuents:

  • El qual import net de la xifra de negocis hi haja superat la quantitat de 6 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu a què corresponga el pagament fraccionat.

  • Que s'acullen al Règim Especial de les Entitats Navilieres en funció del Tonatge establit al Capítol XVI del Títol VII del LIS.Estos contribuents han de tindre en compte que l'aplicació de la modalitat de l'article 40.3 del LIS, es realitzarà sobre la base imposable calculada conforme a les regles establides a l'article 114 del LIS, i aplicant el percentatge a què es referix l'article 115 del LIS, sense computar cap deducció sobre la part de quota derivada de la part de base imposable determinada segons el disposat en l'apartat 1 de l'article 114 del LIS.

Els contribuents deuran exercir l'opció en la corresponent declaració censal, tenint en compte que:

  • Si el període impositiu a què es referisca l'esmentada opció coincidix amb l'any natural, l'opció s'exercirà durant el mes de febrer.

  • Si no coincidix amb l'any natural, l'exercici de l'opció s'haurà de realitzar en la corresponent declaració censal, durant el termini de dos mesos a comptar des de l'inici de l'esmentat període impositiu, o dins del termini comprés entre l'inici de l'esmentat període impositiu i l'acabament del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu, quan este últim termini fora inferior a dos mesos.

El exercici de l'opció vincularà el contribuent respecte dels pagaments corresponents al mateix període impositiu i següents, en tant no es renuncie a través de la corresponent declaració censal, que s'haurà d'exercitar en els mateixos terminis establits en el paràgraf anterior.