Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Elecció de modalitat

El contribuent podrà optar per una o una altra modalitat de pagament fraccionat.

Malgrat el que s'ha esmentat anteriorment,  únicament queden obligats a la modalitat regulada en l'article 40.3 de la LIS  els contribuents:

  • Import net Del qual del volum de negoci haja superat la quantitat de 6 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu al que corresponga el pagament fraccionat.

  • Que s'acullen al Règim especial de les Entitats Navilieres en Funció del Tonatge establit en el Capítol XVI del Títol VII de la LIS. Estos contribuents han de tindre en compte que l'aplicació de la modalitat de l'article 40.3 de la LIS, es realitzarà sobre la base imposable calculada conforme a les regles establides en l'article 114 de la LIS, i aplicant el percentatge a què es referix l'article 115 de la LIS, sense computar deducció alguna sobre la part de quota derivada de la part de base imposable determinada segons el que disposa l'apartat 1 de l'article 114 de la LIS.

Els contribuents hauran d'exercir l'opció en la corresponent declaració censal, tenint en compte que:

  • Si el període impositiu a què es referisca la citada opció coincidix amb l'any natural, l'opció s'exercirà durant el mes de febrer.

  • Si no coincidix amb l'any natural, l'exercici de l'opció haurà de realitzar-se en la corresponent declaració censal, durant el termini de dos mesos a comptar des de l'inici d'este període impositiu, o dins del termini comprés entre l'inici d'este període impositiu i la finalització del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu, quan este últim termini anara inferior a dos mesos.

L'exercici de l'opció vincularà al contribuent respecte dels pagaments corresponents al mateix període impositiu i següents, en tant no es renuncie a través de la corresponent declaració censal, que haurà d'exercitar-se en els mateixos terminis establits en el paràgraf anterior.