Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Modalitat regulada a l'article 40.3 del LIS.Pagament fraccionat mínim

Per als pagaments fraccionats de l'any 2022 que es corresponga amb períodes impositius iniciats l'any 2021 o 2022, la quantia del pagament a ingressar segons l'establit a l'article 40.3 de la LIS, serà el resultat d'aplicar el percentatge que resulte de multiplicar per cinc setens el tipus de gravamen arredonit per defecte, sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze primers mesos de cada any natural, determinada segons les normes del LIS.De la quota resultant es deduiran les bonificacions del Capítol III del Títol VI del LIS, altres bonificacions que li foren d'aplicació al contribuent, les retencions i ingressos a compte practicats sobre els ingressos del contribuent, i els pagaments fraccionats efectuats corresponents al període impositiu.

D'acord amb la disposició addicional catorzena del LIS els contribuents el qual import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, siga almenys 10 milions d'euros, el percentatge a què es referix l'últim paràgraf de l'article 40.3 del LIS serà el resultat de multiplicar per dinou veinteavos el tipus de gravamen arredonit per excés.

Els contribuents el qual període impositiu no coincidisca amb l'any natural realitzaran el pagament fraccionat sobre la part de la base imposable corresponent als dies transcorreguts des de l'inici del període impositiu fins al dia anterior a l'1 d'abril, 1 d'octubre o 1 de desembre, segons el període que corresponga.En estos supòsits, el pagament fraccionat serà a compte de la liquidació corresponent al període impositiu que estiga en curs el dia anterior a l'inici de cada un dels esmentats períodes de pagament.

En el supòsit de les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses acollides al règim especial regulat al capítol II del títol VII del LIS que apliquen esta modalitat de l'article 40.3 del LIS, la base de càlcul no inclourà la part de base imposable atribuïble als socis residents en territori espanyol o no residents en territori espanyol amb establiment permanent en el mateix.Per tant, estes entitats no resulten obligades a efectuar pagaments fraccionats quan el percentatge de participació que corresponga a socis o membres residents en territori espanyol siga del 100 per cent.

En el cas dels contribuents que estan sotmesos tant a normativa estatal com a foral i tributen conjuntament a l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o a la Comunitat Foral de Navarra, la base del pagament fraccionat serà la part proporcional que corresponga a cadascuna de les esmentades Administracions, tenint en compte el volum d'operacions realitzades a cada territori determinat segons el volum d'operacions realitzat a cada territori segons l'última declaració-liquidació de l'Impost.

En el cas de contribuents que estan sotmesos a normativa foral i tributen conjuntament a ambdues Administracions, foral i estatal, emplenaran el model de declaració amb les dades que siguen compatibles amb la seua respectiva normativa foral per a poder ingressar en Territori Comú la part que corresponga del pagament fraccionat foral.Estes entitats consignaran en les seues declaracions els camps d'identificació, meritació, base del pagament fraccionat (casella 01, casella 16 o casella 19), volum d'operacions en Territori Comú (%) (casella 29) i la quantitat a ingressar (casella 03 o casella 34).

A efectes del disposat a l'article 40.3 del LIS, d'acord amb la disposició addicional cinquena del LIS, en el càlcul de la base del pagament fraccionat s'haurà de tindre en compte que podrà reduir-se de la base imposable l'import de la Reserva per a Inversions en les Canàries (regulada a l'article 27 de la Llei 19/1994) que preveja realitzar-se, prorratejada en cada un dels períodes dels tres, nou o onze primers mesos del període impositiu i amb el límit màxim del 90 per cent de la base imposable de cada un d'ells.Si l'import de la reserva que efectivament es dote fora inferior en més d'un 20 per cent de l'import de la reducció en la base imposable realitzada per a calcular la quantia de cada un dels pagaments fraccionats elevats a l'any, l'entitat estarà obligada a regularitzar els esmentats pagaments per la diferència entre la previsió inicial i la dotació efectiva, sense perjudici de la liquidació dels interessos i recàrrecs que en el seu cas resulten procedents.

Pagament fraccionat mínim

Regulació: Disposició addicional catorzé LIS

Per als contribuents el qual import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, siga almenys 10 milions d'euros, es fixa un pagament fraccionat mínim, de manera que la quantitat a ingressar no podrà ser inferior, en cap cas, al 23 per cent (este percentatge serà el 25 per cent, en el cas de contribuents als que resulte d'aplicació el tipus de gravamen previst en el paràgraf primer de l'article 29.6 LIS) del resultat positiu de la compte de pèrdues i guanys de l'exercici dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural.

No obstant això, hi ha determinats conceptes que quedaran exclosos del resultat positiu referit:

 • L'import del resultat positiu que es corresponga amb rendes derivades de operacions de lleva o espera conseqüència d'un acord de creditors del contribuent, incloent-se en l'esmentat resultat aquella part del seu import que s'integre a la base imposable del període impositiu.

 • L'import del resultat positiu conseqüència de operacions d'augment de capital o fons propis per compensació de crèdits que no s'integre a la base imposable per aplicació de l'article 17.2 del LIS.

 • Si es tracta de entitats parcialment exemptes a les que resulte d'aplicació el règim fiscal especial establit al Capítol XIV del Títol VII del LIS, prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no exemptes.

 • Si es tracta d'entitats a les quals resulte d'aplicació la bonificació per prestació de serveis públics locals establida a l'article 34 del LIS, prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no bonificades.

 • Si es tracta d'entitats que apliquen la Reserva per a inversions en les Canàries, l'import de la reserva per a inversions en les Canàries que preveja realitzar-se d'acord amb l'establit en l'apartat 1 de la disposició addicional cinquena del LIS.

 • Si es tracta d'entitats amb dret a la bonificació prevista en el article 26 de la Llei 19/1994, el 50 per cent dels rendiments que tinguen de dret a l'esmentada bonificació.

 • Si es tracta d'entitats que apliquen el règim fiscal de la Zona Especial Canària, regulat en el Títol V de la Llei 19/1994, a efectes del pagament fraccionat mínim, no es computarà aquella part del resultat positiu que es corresponga amb el percentatge assenyalat l'article 44.4 de la Llei 19/1994, tret que siga procedent aplicar el disposat en la lletra b) de l'apartat 6 de l'esmentat article, en el cas del qual el resultat positiu a computar es minorarà en l'import que resulte d'aplicar el disposat en eixa lletra.

 • En el cas de entitats navilieres a les que resulte d'aplicació la bonificació establida en els apartats 1 i 2 de l'article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no bonificades.

 • Si es tracta d'entitats que apliquen la bonificació prevista a l'article 33 LIS en el qual es regula la bonificació per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, el 50 per cent d'aquella part del resultat positiu que es corresponga amb rendes que tinguen dret a la mateixa.

El pagament fraccionat mínim no resultarà d'aplicació:

 • A les entitats a les quals es referixen els apartats 3, 4 i 5 del article 29 del LIS ni les referides en la Llei 11/2009.

 • A les entitats de capital-risc regulades en la Llei 22/2014, de 12 de novembre.

 • A les entitats navilieres que apliquen el règim especial en funció del tonatge regulat al Capítol XVI del Títol VII del LIS.