Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Modalitat regulada en l'article 40.2 de la LIS

Es prendrà com a base de càlcul la quota íntegra de l'últim període impositiu termini de declaració del qual estiguera vençut el dia 1 del mes d'abril, octubre i desembre, minorada en les deduccions i bonificacions, així com en les retencions i ingressos a compte corresponents a aquell, sempre que este període impositiu haja sigut de durada anual.

A esta base de càlcul se li aplicarà el percentatge del 18 per cent, obtenint com a resultat la quantia del pagament fraccionat corresponent.

Quan l'últim període impositiu termini de declaració del qual estiguera vençut, siga de durada inferior a l'any, s'ha de tindre també en compte la part proporcional de la quota de períodes impositius anteriors, fins completar un període de dotze mesos.