Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Quantificació del deute tributari

Regulació: Article 19 TRLIRNR

Per als períodes impositius iniciats dins de l'any 2021, el tipus de gravamen aplicable a la base imposable serà del 25 per cent, excepte en activitats d'investigació i explotació d'hidrocarburs que serà del 30 per cent.

A la quota íntegra, els establiments permanents poden aplicar les deduccions i bonificacions previstes en la Llei de l'impost sobre Societats. En la mesura que en el desenvolupament de les seues activitats hagen patit retencions, poden aplicar-les a la quota resultant de l'operació anterior, així com els ingressos a compte i pagaments fraccionats que s'hagen dut a terme.

Quan els establiments permanents d'entitats no residents que no siguen persones físiques transferisquen rendes a l'estranger, addicionalment, serà exigible una imposició complementària del 19 per cent, sobreu les quanties transferides amb càrrec a les rendes de l'establiment permanent, inclosos els pagaments a què fa referència l'article 18.1.a) del TRLIRNR, que no hagen sigut despeses deduïbles a l'efecte de fixació de la base imposable de l'establiment permanent. No obstant això, este gravamen no serà aplicable a les rendes obtingudes en territori espanyol a través d'establiments permanents d'entitats amb la seua residència fiscal en un altre Estat de la Unió Europea, fora que es tracti d'un país o territori considerat com jurisdicció no cooperativa, ni a les rendes obtingudes en territori espanyol a través d'establiments permanents per entitats que tinguen la seua residència fiscal en un Estat que haja subscrit amb Espanya un conveni per a evitar la doble imposició, en què no s'establisca expressament una altra cosa, sempre que existisca, en este últim cas, un tractament recíproc.