Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Capítol 15. Impost sobre la Renda de no Residents

  1. Introducció
  2. Definició d'establiment permanent
  3. Rendes imputables als establiments permanents
  4. Base imposable
  5. Quantificació del deute tributari
  6. Període impositiu i merite
  7. Presentació de la declaració
  8. Altres obligacions dels establiments permanents
  9. Declaració d'uns altres establiments permanents
  10. Entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol