Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Declaració d'uns altres establiments permanents

Els contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents que obtinguen rendes a Espanya mitjançant més d'un establiment permanent, hauran de fer constar en la seua declaració l'import net del volum de negoci del conjunt d'establiments permanents de la mateixa persona física o entitat titular en la casella [00988] «Import net volum de negoci del conjunt d'establiments permanents de la mateixa persona física o entitat titular» de l'apartat «No residents amb més d'un establiment permanent» de la pàgina 21 del model 200 (en este sentit, vegeu el Capítol 2 d'este Manual).

Quan el titular siga una persona física haurà de complimentar-se, també, en la casella corresponent l'apartat esmentat en el paràgraf anterior, el nombre d'establiments permanents a través dels que opera.

Quan el titular siga una entitat, haurà de consignar-se el número d'identificació fiscal (NIF) de tots els establiments permanents situats en territori espanyol (excepte el que corresponga a l'establiment al que es referix la declaració).

Si el nombre de caselles que apareixen en la pàgina 21 del model 200 anaren insuficients, el formulari Societats WEB generarà fulls addicionals.