Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Comunicació de l'import net del volum de negoci durant el període impositiu

Les entitats dominants d'un grup mercantil, els declarants no residents que hagen obtingut rendes a Espanya mitjançant establiment permanent, les entitats de crèdit, les entitats asseguradores, les institucions d'inversió col·lectiva i les societats de garantia recíproca hauran de complimentar l'apartat «Comunicació de l'import net de la xifra negocis» de la pàgina 21 del model 200, de la forma que es detalla a continuació.

1. Grups de societats, en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç (incloses entitats de crèdit i asseguradores)

Quan la declarant siga l'entitat dominant d'un grup de societats en els termes de l'article 42 del Codi de Comerç, haurà de fer constar en la casella [00987] l'import net del volum de negoci referit al conjunt d'entitats pertanyents al grup.

Si el període impositiu al que es referix el volum de negoci anara inferior a l'any natural, l'import s'elevarà a l'any.

L'obligació que es recull en este apartat s'estén igualment a les entitats de crèdit i a les entitats asseguradores d'acord amb les normes de consolidació comptable que els siguen aplicables en cada cas.

En este apartat la declarant haurà de fer constar el número d'identificació fiscal (NIF) de totes les entitats que formen part del grup mercantil (o equivalent al NIF del país de residència, si no té NIF a Espanya), excepte el de la societat dominant o declarant.

2. No residents amb més d'un establiment permanent a Espanya

Quan el declarant siga un contribuent per l'Impost sobre la Renda de no Residents que obté rendes mitjançant establiment permanent, i este contribuent siga a més titular d'uns altres establiments permanents situats en territori espanyol, haurà de fer constar l'import net del volum de negoci del conjunt d'establiments permanents de la mateixa persona física o entitat titular en la casella [00988].

Este import s'obtindrà de la suma dels imports consignats en la casella [00255] «Import net del volum de negoci (N, A, P)» de la pàgina 7 del model 200 del mateix període impositiu, corresponents a cadascun dels establiments permanents integrants d'este conjunt.

Quan el titular siga una persona física, haurà de complimentar el nombre d'establiments permanents a través dels que opera.

Quan el titular siga una entitat, haurà de consignar el número d'identificació fiscal (NIF) de tots els establiments permanents situats en territori espanyol, excepte el que corresponga a l'establiment permanent al que es referix la declaració.

3. Entitats de crèdit, asseguradores, institucions d'inversió col·lectiva i societats de garantia recíproca

Els contribuents que siguen entitats de crèdit, entitats asseguradores, institucions d'inversió col·lectiva o societats de garantia recíproca, i que per este motiu hagen marcat respectivament, les caselles [00024], [00025], [00003] i [00004] de la pàgina 1 del model 200, hauran de consignar en la casella [00989] l'import net del volum de negoci en l'exercici 2021.