Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Base imposable

Regulació: Article 18 TRLIRNR

La base imposable de l'establiment permanent es determinarà d'acord amb les disposicions del règim general de la Llei de l'impost sobre Societats, tenint en compte l'existència de peculiaritats en la formació de la base imposable inherents a l'Impost sobre la Renda de no Residents. A l'establiment permanent se li aplica el règim de compensació de bases imposables negatives.

Entre les especialitats que els establiments permanents han de tindre en compte per a determinar la base imposable cal assenyalar, bàsicament, les següents:

 1. Integració en la base imposable de la diferència entre el valor normal de mercat i el valor comptable dels elements patrimonials afectes a un establiment permanent situat en territori espanyol:

  1. Que cessa en la seua activitat.

  2. Que transferix els elements patrimonials afectes a l'estranger.

  3. Que trasllada la seua activitat a l'estranger.

  Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, en els casos prevists en les lletres b) i c) d'este apartat, en el supòsit d'elements patrimonials transferits a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que haja celebrat un acord amb Espanya o amb la Unió Europea sobre assistència mútua en matèria de cobrament de crèdits tributaris, se substituïx la possibilitat que el contribuent tenia d'ajornar el pagament de la imposició d'eixida, fins que els elements patrimonials afectats no anaren transmesos a tercers, per la possibilitat de fraccionar este pagament, també a sol·licitud del contribuent, per quintes parts anuals iguals.

  L'exercici de l'opció es realitzarà exclusivament en la pròpia declaració de l'impost corresponent al període impositiu en el que tinga lloc la transferència d'actius prevista en la lletra b) d'este apartat, o en la declaració de l'impost corresponent al període impositiu conclòs amb motiu del trasllat d'activitat, en el supòsit previst en la lletra c) d'este apartat, havent de's efectuar el pagament de la primera fracció en el termini voluntari de declaració corresponent a este període impositiu.

  El venciment i exigibilitat de cadascuna de les quatre fracciones anuals restants, juntament amb els interessos de demora meritats per cadascuna d'elles, es produirà de forma successiva, transcorregut un any des de la finalització del termini voluntari de declaració corresponent al període impositiu previst en el paràgraf anterior.

  En cas que l'establiment permanent opte per fraccionar el pagament de la imposició d'eixida, haurà de complimentar el model 200 de la manera com s'indica en el Capítol 6 d'este Manual pràctic.

  Finalment, s'ha de tindre en compte que en els casos de transferència a Espanya d'elements patrimonials o del trasllat de l'activitat que haja sigut objecte d'una imposició d'eixida en un Estat membre de la Unió Europea, el valor determinat per l'Estat membre d'eixida tindrà la consideració de valor fiscal a Espanya, fora que no reflectisca el valor de mercat. No obstant això, no s'integrarà en la base imposable, la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials transferits, que estiguen relacionats amb el finançament o entrega de garanties o per a complir requisits prudencials de capital o a l'efecte de gestió de liquiditat, sempre que es preveja que han de tornar a territori espanyol per a afectar-se en el termini màxim d'un any.

 2. Aplicació de les normes de vinculació per a les operacions realitzades per l'establiment permanent amb la casa central, amb uns altres establiments permanents de la mateixa casa central o amb unes altres persones o entitats vinculades a la casa central o els seus establiments permanents, ja estiguen situats en territori espanyol o a l'estranger.

  En relació amb la consideració d'operacions vinculades ha de tindre's en compte, a més, el que estableix l'article 18.2 de la LIS, així com en l'article 15.2 del TRLIRNR.

 3. Deduïbilitat de la part de les despeses de direcció i generals d'administració imputats per la casa central a l'establiment permanent, sempre que tinguen reflex en els estats comptables de l'establiment permanent i s'imputen de manera continuada i racional. Per a la determinació d'estes despeses està previst que els contribuents puguen sol·licitar a l'Administració tributària que determine la valoració de la part de les despeses de direcció i generals d'administració que resulten deduïbles, conforme al que disposa l'article 18.9 de la LIS.

 4. No seran imputables en cap cas, les quantitats corresponents al cost dels capitals propis de l'entitat afectes, directament o indirectament, a l'establiment permanent.

 5. Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2020 i que no hagen conclòs a 11 de març de 2022, la Llei 5/2022, de 9 de març, introduïx una nova regulació de les asimetries híbrides.

  En conseqüència, no es consideren deduïbles:

  • Les despeses corresponents a operacions realitzades amb la casa central o amb algun dels seus establiments permanents, així com amb una persona o entitat vinculada a esta casa central o algun dels seus establiments permanents, que, com a conseqüència d'una diferència fiscal en la seua atribució entre l'establiment permanent i casa seva central, o entre dos o més establiments permanents no generen un ingrés.

  • Les despeses estimades per operacions internes amb la casa central o amb algun dels seus establiments permanents o els d'una persona o entitat vinculada que, degut a la legislació del país o territori del beneficiari, no generen un ingrés, en la part que no es compense amb ingressos que generen renda de doble inclusió. L'import de les despeses no deduïts podrà deduir-se durant els períodes impositius següents que concloguen dins dels tres anys següents en la mesura en què es compense amb ingressos que generen renda de doble inclusió.

  • Les despeses corresponents a operacions de l'establiment permanent que siguen també fiscalment deduïbles en la casa central, en la part que no es compense amb ingressos d'este establiment permanent o entitat vinculada que generen renda de doble inclusió. Els imports no deduïts podran ser deduïts durant els períodes impositius que concloguen durant els tres anys següents a la conclusió del període impositiu en el que es van meritar tals despeses, en la mesura en què es compensen amb ingressos de l'establiment permanent o entitat vinculada que generen renda de doble inclusió.

  • Les despeses corresponents a operacions realitzades amb un establiment permanent de la casa central o d'una persona o entitat vinculada que, com a conseqüència de que no és reconegut fiscalment pel país o territori de situació, no generen ingrés.

  A l'efecte del que disposa este punt, així com en qualsevol altre cas d'asimetria híbrida regulat en l'article 15 bis de la LIS que siga aplicable:

  • Es considera que un ingrés genera renda de doble inclusió quan estiga sotmés a tributació d'acord amb el TRLIRNR i a la legislació de l'altre país o territori.

  • La referència a persones o entitats vinculades comprendrà les disposades en els articles 15.2 i 18.7 del TRLIRNR.

A tindre en compte:

La Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents establix regles específiques de determinació de la base imposable per als supòsits en què les operacions realitzades a Espanya per un establiment permanent no tanquen un cicle mercantil (article 18.3 del TRLIRNR), o en què l'activitat de l'establiment permanent a Espanya consistisca en obres de construcció, instal·lació o muntatge de la qual durada excedisca sis mesos (article 18.4 del TRLIRNR).