Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Base imposable

Regulació: Article 18 TRLIRNR

La base imposable de l'establiment permanent es determinarà d'acord amb les disposicions del règim general de la Llei de l'Impost sobre Societats, tenint en compte l'existència de peculiaritats en la formació de la base imposable inherents a l'Impost sobre la Renda de No Residents.A l'establiment permanent se li aplica el règim de compensació de bases imposables negatives.

Entre les especialitats que els establiments permanents han de tindre en compte per a determinar la base imposable cap assenyalar, bàsicament, les següents:

 1. Integració en la base imposable de la diferència entre el valor normal de mercat i el valor comptable dels elements patrimonials afectes a un establiment permanent situat en territori espanyol:

  1. Que cessa en la seua activitat.

  2. Que transferix els elements patrimonials afectes a l'estranger.

  3. Que trasllada la seua activitat a l'estranger.

  Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, en els casos previstos en les lletres b) i c) d'este apartat, en el suposat d'elements patrimonials transferits a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que haja celebrat un acord amb Espanya o amb la Unió Europea sobre assistència mútua en matèria de cobrament de crèdits tributaris, se substituïx la possibilitat que el contribuent tenia d'ajornar el pagament de la imposició de sortida, fins que els elements patrimonials afectats no foren transmesos a tercers, per la possibilitat de fraccionar l'esmentat pagament, també a sol·licitud del contribuent, per cinquenes parts anuals iguals.

  El exercici de l'opció es realitzarà exclusivament en la mateixa declaració de l'impost corresponent al període impositiu en què tinga lloc la transferència d'actius prevista en la lletra b) d'este apartat, o en la declaració de l'impost corresponent al període impositiu conclòs en ocasió del trasllat d'activitat, en el supòsit previst en la lletra c) d'este apartat, havent d'efectuar-se el pagament de la primera fracció en el termini voluntari de declaració corresponent a l'esmentat període impositiu.

  El venciment i exigibilitat de cada una de les quatre fraccions anuals restants, juntament amb els interessos de demora meritats per cada una d'elles, es produirà de forma successiva, transcorregut un any des de l'acabament del termini voluntari de declaració corresponent al període impositiu previst en el paràgraf anterior.

  En el cas que l'establiment permanent opte per fraccionar el pagament de la imposició de sortida, haurà de complimentar el model 200 de la forma en què s'indica en el Capítol 6 d'este Manual pràctic.

  Finalment, s'ha de tindre en compte que en els casos de transferència a Espanya d'elements patrimonials o del trasllat de l'activitat que haja sigut objecte d'una imposició de sortida en un Estat membre de la Unió Europea, el valor determinat per l'Estat membre de sortida tindrà la consideració de valor fiscal a Espanya, tret que no reflectisca el valor de mercat.No obstant això, no s'integrarà a la base imposable, la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials transferits, que estiguen relacionats amb el finançament o lliurament de garanties, o per a complir requisits prudencials de capital o a efectes de gestió de liquiditat, sempre que es preveja que han de tornar a territori espanyol per a afectar-se en el termini màxim d'un any.

 2. Aplicació de les normes de vinculació per a les operacions realitzades per l'establiment permanent amb la casa central, amb altres establiments permanents de la mateixa casa central o amb altres persones o entitats vinculades a la casa central o els seus establiments permanents, ja estiguen situats en territori espanyol o a l'estranger.

  En relació amb la consideració de operacions vinculades s'ha de tindre en compte, a més, l'establit a l'article 18.2 de la LIS, així com en l'article 15.2 del TRLIRNR.

 3. Deducibilidad de la part dels despeses de direcció i generals d'administració imputats per la casa central a l'establiment permanent, sempre que tinguen reflex en els estats comptables de l'establiment permanent i s'imputen de forma continuada i racional.Per a la determinació d'estes despeses està previst que els contribuents puguen sol·licitar a l'Administració tributària que determine la valoració de la part de les despeses de direcció i generals d'administració que resulten deduïbles, conforme al disposat a l'article 18.9 del LIS.

 4. No seran imputables en cap cas, les quantitats corresponents al cost dels capitals propis de l'entitat afectes, directament o indirectament, a l'establiment permanent.

 5. Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2020 i que no hagen acabat a 11 de març de 2022, la Llei 5/2022, de 9 de març, introduïx una nova regulació de les asimetries híbrides.

  En conseqüència, no es consideren deduïbles:

  • Les despeses corresponents a operacions realitzades amb la casa central o amb algun dels seus establiments permanents, així com amb una persona o entitat vinculada a l'esmentada casa central o algun dels seus establiments permanents, que, com a conseqüència d'una diferència fiscal en la seua atribució entre l'establiment permanent i la seua casa central, o entre dos o més establiments permanents no generen un ingrés.

  • Les despeses estimades per operacions internes amb la casa central o amb algun dels seus establiments permanents o els d'una persona o entitat vinculada que, a causa de la legislació del país o territori del beneficiari, no generen un ingrés, en la part que no es compense amb ingressos que generen renda de doble inclusió.L'import de les despeses no deduïdes podrà deduir-se en els períodes impositius següents que concloguen dins dels tres anys següents en la mesura que es compense amb ingressos que generen renda de doble inclusió.

  • Les despeses corresponents a operacions de l'establiment permanent que siguen així mateix fiscalment deduïbles a la casa central, en la part que no es compense amb ingressos de l'esmentat establiment permanent o entitat vinculada que generen renda de doble inclusió.Els imports no deduïts podran ser deduïts en els períodes impositius que concloguen en els tres anys següents a la conclusió del període impositiu en què es van meritar tals despeses, en la mesura que es compensen amb ingressos de l'establiment permanent o entitat vinculada que generen renda de doble inclusió.

  • Les despeses corresponents a operacions realitzades amb un establiment permanent de la casa central o d'una persona o entitat vinculada que, com a conseqüència que no és reconegut fiscalment pel país o territori de situació, no generen ingrés.

  A efectes del disposat en este punt, així com en qualsevol altre cas d'asimetria híbrida regulat a l'article 15 bis del LIS que siga d'aplicació:

  • Es considera que un ingrés genera renda de doble inclusió quan estiga sotmés a tributació d'acord amb el TRLIRNR i a la legislació de l'altre país o territori.

  • La referència a persones o entitats vinculades comprendrà les disposades als articles 15.2 i 18.7 del TRLIRNR.

A tindre en compte:

La Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents establix regles específiques de determinació de la base imposable per als supòsits en què les operacions realitzades a Espanya per un establiment permanent no tanquen un cicle mercantil (article 18.3 del TRLIRNR), o en què l'activitat de l'establiment permanent a Espanya consistisca en obres de construcció, instal·lació o muntatge la durada del qual excedisca de sis mesos (article 18.4 del TRLIRNR).