Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Opció de fraccionament en supòsits de canvis de residència (art. 19.1 LIS)

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021,  se substituïx en els casos de canvi de residència d'una entitat a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que haja celebrat un acord amb Espanya o amb la Unió Europea sobre assistència mútua en matèria de cobrament de crèdits tributaris,  la possibilitat que el contribuent tenia d'ajornar el pagament del deute tributari  resultant de l'aplicació del que disposa el primer paràgraf de l'article 19.1 de la LIS, fins que els elements patrimonials afectats no anaren transmesos a tercers, per la possibilitat de fraccionar este pagament, també a sol·licitud del contribuent, per quintes parts anuals iguals.

L'exercici de l'opció es realitzarà exclusivament en la pròpia declaració de l'impost sobre societats corresponent al període impositiu conclòs amb motiu del canvi de residència, tenint-se en compte que el pagament de la primera fracció haurà d'efectuar-se en el termini voluntari de declaració corresponent a este període impositiu. El venciment i exigibilitat de les quatre fracciones anuals restants, s'exigiran juntament amb els interessos de demora meritats per cadascuna d'elles, de forma successiva transcorregut un any des de la finalització del termini voluntari de declaració corresponent a l'últim període impositiu. A més, serà exigible la constitució de garanties quan es justifique l'existència d'indicis racionals de què el cobrament del deute es podria veure frustrat o greument dificultat.

El fraccionament perdrà la seua vigència en els supòsits següents:

 1. Quan els elements patrimonials afectats siguen objecte de transmissió a tercers.

 2. Quan els elements patrimonials afectats es traslladen amb posterioritat a un tercer Estat diferent dels assenyalats en el paràgraf segon de l'article 19.1 de la LIS.

 3. Quan el contribuent trasllade amb posterioritat la seua residència fiscal a un tercer Estat diferent dels assenyalats en el paràgraf segon de l'article 19.1 de la LIS.

 4. Quan el contribuent es trobe en liquidació o estiga sotmès en un procediment d'execució col·lectiva, com concurs, o qualsevol procediment equivalent.

 5. Quan el contribuent no efectue l'ingrés en el termini previst en el fraccionament.

Emplenament del model 200

Quan l'entitat opte per fraccionar el pagament del deute tributari en els termes establits en l'article 19.1 de la LIS, a més de marcar la casella [00037] «Opció de fraccionament art. 19.1 LIS» de la pàgina 1 del model 200, en cas que l'entitat tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, haurà de complimentar l'apartat «Opció de fraccionament en supòsits de canvis de residència (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 14 bis conforme es detalla a continuació:

 • En la casella [01588] «Import integrat en la base imposable (Estat)», s'haurà de consignar l'import de la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials transferits recollit en les caselles [01572] i [01573] «Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200 per als supòsits de canvi de residència a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, però únicament la part d'este ajustament que corresponga a l'Administració de l'Estat.

 • Per al càlcul de l'import a consignar en la casella [02481] «Deute tributari resultant del fraccionament art. 19.1 LIS (Estat)» serà necessari que, de forma separada, l'entitat calcule l'import de la casella [01586] «Resultat de l'autoliquidació (Estat)» amb les mateixes dades continguts en esta autoliquidació, però sense incloure l'import de l'ajustament consignat en les caselles [01572] i [01573] «Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, de tal manera que l'import a complimentar en esta casella [02481] serà el resultat de restar a la casella [01586] «Resultat de l'autoliquidació (Estat)» de la pàgina 14 bis continguda en esta autoliquidació, l'import de la mateixa casella de l'autoliquidació calculada separadament sense incloure l'ajustament que dóna lloc a este fraccionament segons l'article 19.1 de la LIS.

 • En la casella [02483] «1er fraccionament (Estat)» s'haurà de consignar l'import de la casella [02481] «Deute tributari resultant del fraccionament art. 19.1 LIS (Estat)» dividit entre cinc:

  [02483] = [02481] / 5

 • En la casella [02485] «Resultat de l'autoliquidació inclòs l'1er fraccionament de l'art.19.1 LIS (Estat)» s'haurà de consignar l'import que resulte de la següent operació:

  [02485] = [01586] - [02481] + [02483]

En cas que l'entitat tribute davant una o diverses Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarrés, les caselles [02480] «Import integrat en la base imposable (D. Forals/Navarra)», [02482] «Deute tributari resultant del fraccionament art. 19.1 LIS (D. Forals/Navarra)», [02484] «1er fraccionament D. Forales/Navarra)» i [02486] «Resultat de l'autoliquidació inclòs l'1er fraccionament de l'art.19.1 LIS (D. Forals/Navarra)», s'hauran de complimentar de la mateixa manera a través del quadre de determinació del líquid per ingressar o per retornar a cadascuna de les Administracions forals de la pàgina 26 del model 200.

Líquid per ingressar

Dins del termini voluntari de presentació de la declaració de l'impost sobre societats, l'entitat podrà modificar l'import del fraccionament declarat en l'autoliquidació originària, sempre que resulte per ingressar més, mitjançant la presentació d'una autoliquidació complementària. Per poder modificar l'import del fraccionament declarat i calcular la diferència per ingressar respecte de l'import del fraccionament declarat en l'autoliquidació originària, l'entitat haurà de complimentar dins de l'apartat «Opció de fraccionament en supòsits de canvis de residència (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 14 bis del model 200, l'apartat  «Líquid per ingressar »de la manera com es detalla a continuació:

 • En cas que l'entitat tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, en la casella [02487] «Complementària: Resultat de l'autoliquidació inclòs l'1er fraccionament de l'art.19.1 LIS procedent d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (Estat)», s'haurà de consignar l'import  que haja complimentat en la casella [02485] «Resultat de l'autoliquidació inclòs l'1er fraccionament de l'art.19.1 LIS (Estat)» de la pàgina 14 bis de l'autoliquidació originària.

  En cas que l'entitat tribute davant una o diverses Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarrés, en la casella [02488] «Complementària: Resultat de l'autoliquidació inclòs l'1er fraccionament d'art.19.1 LIS procedent d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (D. Forals/Navarra)», haurà de consignar l'import que haja complimentat en la casella [02486] «Resultat de l'autoliquidació inclòs l'1er fraccionament de l'art.19.1 LIS (D. Forals/Navarra)» de la pàgina 14 bis de l'autoliquidació originària.

 • En cas que l'entitat tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, en la casella [02489] «Líquid per ingressar inclòs l'1er fraccionament de l'art.19.1 LIS (Estat)»,  s'haurà de consignar l'import que resulte de restar a la casella [02485] «Resultat de l'autoliquidació inclòs l'1er fraccionament de l'art.19.1 LIS (Estat)», l'import de la casella [02487] «Complementària: Resultat de l'autoliquidació inclòs l'1er fraccionament d'art.19.1 LIS procedent d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (Estat)».

  En cas que l'entitat tribute davant una o diverses Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarrés, en la casella [03242] «Líquid per ingressar inclòs l'1er fraccionament de l'art.19.1 LIS (D. Forals/Navarra)», s'haurà de consignar l'import que resulte de restar a la casella [02486] «Resultat de l'autoliquidació inclòs l'1er fraccionament de l'art.19.1 LIS (D. Forals/Navarra)»,  l'import de la casella [02488] «Complementària: Resultat de l'autoliquidació inclòs l'1er fraccionament d'art.19.1 LIS procedent d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021  (D. Forals/Navarra)».

  A tindre en compte:

  Les caselles [02489] i [03242] no són d'emplenament exclusiu per als casos en què l'entitat esta una autoliquidació complementària per tal de modificar l'import del fraccionament declarat en l'autoliquidació originària. Si l'entitat no presenta esta autoliquidació complementària, l'import consignat en les caselles [02489] i [03242] coincidirà amb el consignat en les caselles [02485] i [02486].

Exemple:

La Societat «A», que no realitza operacions en territoris forals, ha obtingut el 2021 uns beneficis en l'exercici de la seua activitat de 60.000 euros. Amb data 31 de desembre d'aquell mateix any trasllada la seua residència d'Espanya a França i decidix optar per aplicar el fraccionament de part del deute tributari en els termes descrits en l'article 19.1 de la LIS. Entre el seu actiu compta amb una maquinària amb un valor de mercat de 15.000 euros, però que fiscalment està valorat en 10.000 euros. Esta maquinària es traslladarà a França per a continuar utilitzant-la en la seua activitat. Com haurà de complimentar la societat «Al» model 200 per a optar per este fraccionament?

Resposta:

En primer lloc, per poder optar pel fraccionament de part del deute tributari en els termes prevists en l'article 19.1 de la LIS, la Societat «A» haurà de marcar la casella [00037] «Opció de fraccionament at. 19.1 LIS» de la pàgina 1 del model 200 corresponent a l'exercici 2021, per ser este l'últim període impositiu en el que esta societat serà contribuent de l'impost sobre societats.

A més, la Societat «A» haurà de realitzar una correcció permanent positiva al resultat del compte de pèrdues i guanys per un import de 5.000 euros, que és el resultat de la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal d'acord amb l'article 19.1 de la LIS. Esta correcció haurà de consignar-se en la casella d'augments [01572] «Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, segons els següents càlculs:

Valor de mercat: 15.000 euros

Valor Fiscal: 10.000 euros

Diferència de valor: 5.000 euros

Casella [01572] «Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS) »: + 5.000 euros

La societat «A» ha complimentat la seua autoliquidació consignant el següents dades:

Resultat del compte de pèrdues i guanys: 60.000 euros

Correcció al resultat del compte de pèrdues i guanys: + 5.000 euros

Base imposable: 65.000 euros

Tipus de gravamen: 25 %

Quota íntegra: 16.250 euros

Resultat de l'autoliquidació (casella [01586]): 16.250 euros

Líquid per ingressar o per retornar (casella [00621]): 16.250 euros

La Societat «A» per haver optat pel fraccionament de part del deute tributari en els termes prevists en l'article 19.1 de la LIS, tindrà també que complimentar l'apartat «Opció de fraccionament en supòsits de canvis de residència (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 14 bis del model 200, si bé, per al càlcul de la casella [02481] «Deute tributari resultant del fraccionament art. 19.1 LIS» serà necessari que, de forma separada, la Societat «A» calcule l'import de la casella [01586] «Resultat de l'autoliquidació (Estat)» amb les mateixes dades continguts en l'autoliquidació, però sense incloure l'import de l'ajustament consignat en la casella [01572] «Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200 per un import de 5.000 euros. D'aquesta manera, l'import a complimentar en la casella [02481] serà el resultat de restar a la casella [01586] «Resultat de l'autoliquidació (Estat)» de la pàgina 14 bis continguda en esta autoliquidació, l'import de la mateixa casella de l'autoliquidació calculada separadament sense incloure l'ajustament que dóna lloc a este fraccionament segons l'article 19.1 de la LIS.

Per tant, el càlcul que la Societat «A» haurà de realitzar de forma separada serà el següent:

Resultat del compte de pèrdues i guanys: 60.000 euros

Correcció al resultat del compte de pèrdues i guanys: 0

Base imposable: 60.000 euros

Tipus de gravamen: 25 %

Quota íntegra: 15.000 euros

Resultat d'autoliquidació (casella [01586]): 15.000 euros

Líquid per ingressar o per retornar (casella [00621]): 15.000 euros

Tenint en compte estes dades, la Societat «A» haurà de consignar en en la casella [02481] «Deute tributari resultant del fraccionament art. 19.1 LIS (Estat)» l'import de 1.250 euros, que resulta de restar a la casella [01586] de l'autoliquidació que volem presentar incorporat l'ajustament de 5.000 euros menys la casella [01586] de l'autoliquidació calculada separadament sense incorporar l'ajustament de 5.000 euros, és a dir, 1.250 euros (16.250 – 15.000).

Finalment, d'acord amb el que és anterior, la Societat «A» haurà de complimentar l'apartat «Opció de fraccionament en supòsits de canvis de residència (art. 19.1 LIS)» la pàgina 14 bis del model 200 amb els següents imports:

Import integrat en la base imposable (Estat) (casella [01588]): 5.000 euros

Deute tributari resultant del fraccionament art. 19.1 LIS (Estat) (casella [02481]): 1.250 euros (16.250 – 15.000)

1r Fraccionament (Estat) (casella [02483]): 250 euros (1.250 / 5)

Resultat de l'autoliquidació inclòs l'1r fraccionament de l'art.19.1 LIS (Estat) (casella [02485]): 15.250 euros (16.250 – 1.250 + 250)

Líquid per ingressar inclòs l'1r fraccionament de l'art.19.1 LIS (Estat) (casella [02489]): 15.250 euros