Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Capítol 6.Liquidació de l'Impost sobre Societats:Determinació del deute tributari

Mitjançant l'emplenament de les pàgines 14 i 14 bis del model 200 el contribuent determina la quota de l'imposat a ingressar o per retornar.Es tracta d'unes pàgines resum en les quals es recullen els resultats d'altres pàgines del model de declaració i de les quals s'extrauen, així mateix, determinades partides per a complimentar el document d'ingrés o devolució.

En relació amb la determinació de la quota de l'Impost sobre Societats dels contribuents que apliquen algun dels règims fiscals especials regulats en el Títol VII de la LIS, les explicacions contingudes en este capítol s'han de complementar amb l'exposat sobre això en el Capítol 9 «Règims tributaris especials (I)» i en el Capítol 10 «Règims tributaris especials (II)» d'este Manual pràctic.

Així mateix, els contribuents que apliquen el règim especial de les cooperatives o el règim fiscal de les Canàries, per a determinar la quota de l'impost hauran de tindre en compte les especialitats exposades en el Capítol 11 «Règim fiscal de les cooperatives» i en el Capítol 12 «Règim fiscal de les Canàries» d'este Manual pràctic.

  1. Quota íntegra (casella 00562)
  2. Quota íntegra ajustada positiva (casella 00582)
  3. Quota líquida positiva (casella 00592)
  4. Quota de l'exercici a ingressar o per retornar (casella 00599)
  5. Quota diferencial (caselles 00611 i 00612)
  6. Resultat de l'autoliquidació (caselles 01586 i 01587)
  7. Líquid a ingressar o per retornar (caselles 00621 i 00622)
  8. Opció de fraccionament en supòsits de canvis de residència (art. 19.1 LIS)
  9. Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració Tributària (art. 130 LIS)