Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Líquid a ingressar o per retornar (caselles 00621 i 00622)

Una vegada obtingut el resultat de l'autoliquidació (caselles [01586] i [01587]), este es traslladarà a les caselles [00621] i [00622] «Líquid a ingressar o per retornar» de l'apartat «Líquid a ingressar o per retornar» de la pàgina 14 bis del model 200.

En el cas que l'entitat en presente una autoliquidació complementària d'una altra autoliquidació anterior corresponent al mateix període impositiu, haurà de complimentar les caselles [01578] a [01585] relatives a les autoliquidacions complementàries de l'apartat «Líquid a ingressar o per retornar» de la pàgina 14 bis del model 200.

Recorde:

Les caselles [01578] a [01585] es complimentaran exclusivament quan es presente una autoliquidació complementària.Per a emplenar estes caselles, les entitats hauran d'haver marcat prèviament la casella d'autoliquidació complementària de la pàgina 1 del model 200 fent constar el número de justificant de la declaració anterior.

Quan l'entitat que presenta l'autoliquidació complementària, tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, haurà de recollir en l'apartat «Líquid a ingressar o per retornar» de la pàgina 14 bis del model 200, el resultat de l'autoliquidació anteriorment presentada de la següent forma:

  • Si la autoliquidació originària hauria resultat a ingressar, es consignarà l'esmentat import en la casella [01578] «Complementaria:Resultats a ingressar procedents d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (Estat)» amb la quantitat a ingressar que va resultar en l'esmentada autoliquidació.

  • Si la autoliquidació originària hauria resultat per retornar, en la casella [01584] «Complementaria:Devolucions acordades procedents d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (Estat)» només es consignarà la quantitat la devolució de la qual haguera sigut efectuada per l'Administració.En el cas en què no haja sigut acordada o efectuada la devolució per l'Administració tributària, s'haurà de consignar zero a la casella corresponent a eixa Administració.

  • Per útlimo, en la casella [00621] «Líquid a ingressar o per retornar (Estat)» s'haurà de recollir el import total que resulte de la següent operació:

[00621] = [01586] - [01578] + [01584]

Si l'entitat que presenta l'autoliquidació complementària tributa davant d'una o diverses Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarresa, les caselles [01583] «Complementària:Resultats a ingressar procedents d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (Sr. Forales/Navarra)», [01585] «Complementària:Devolucions acordades procedents d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (Sr. Forales/Navarra)» i [00622] «Líquid a ingressar o per retornar (El Sr. Forales/Navarra)» s'hauran de complimentar de la mateixa manera a través del quadre de determinació del líquid a ingressar o per retornar a cadascuna de les Administracions forals de la pàgina 26 del model 200.

Important:

Les autoliquidacions complementàries són aquelles que tenen com a finalitat completar o modificar les presentades anteriorment, i es podran presentar quan d'elles resulte un import a ingressar superior al de l'autoliquidació anterior o una quantitat per retornar inferior a l'anteriorment autoliquidada.

Si, al contrari, el contribuent considera que l'autoliquidació anterior ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà sol·licitar de l'Administració tributària la rectificació de l'esmentada autoliquidació.Estes sol·licituds podran fer-se sempre que l'Administració tributària no haja practicat liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu ni haja transcorregut el termini de prescripció de quatre anys que es referix l'article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, del dret de l'Administració tributària per a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent.En estos casos, no serà procedent la presentació d'autoliquidacions complementàries.