Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Líquid per ingressar o per retornar (caselles 00621 i 00622)

Una vegada obtingut el resultat de l'autoliquidació (caselles [01586] i [01587]), este es traslladarà a les caselles [00621] i [00622] «Líquid per ingressar o per retornar »de l'apartat «Líquid per ingressar o per retornar »de la pàgina 14 bis del model 200.

En cas que l'entitat esta una autoliquidació complementària d'una altra autoliquidació anterior corresponent al mateix període impositiu, haurà de complimentar les caselles [01578] a [01585] relatives a les autoliquidacions complementàries de l'apartat «Líquid per ingressar o per retornar »de la pàgina 14 bis del model 200.

Recorde:

Les caselles [01578] a [01585] es complimentaran exclusivament quan s'este una autoliquidació complementària. Per a complimentar estes caselles, les entitats hauran d'haver marcat prèviament la casella d'autoliquidació complementària de la pàgina 1 del model 200 fent constar el nombre de justificant de la declaració anterior.

Quan l'entitat que presenta l'autoliquidació complementària, tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, haurà de recollir en l'apartat «Líquid per ingressar o per retornar »de la pàgina 14 bis del model 200, el resultat de l'autoliquidació anteriorment presentada de la següent manera:

  • Si l'autoliquidació originària haguera resultat per ingressar, es consignarà este import en la casella [01578] «Complementària: Resultats per ingressar procedents d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (Estat)» amb la quantitat per ingressar que va resultar en esta autoliquidació.

  • Si l'autoliquidació originària haguera resultat per retornar , en la casella [01584] «Complementària: Devolucions recordades procedents d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (Estat)» només es consignarà la quantitat de la qual devolució haguera sigut efectuada per l'Administració. En el cas en què no haja sigut acordada o efectuada la devolució per l'Administració tributària, s'haurà de consignar zero en la casella corresponent a aquella Administració.

  • Per útlimo, en la casella  [00621] «Líquid per ingressar o per retornar (Estat)» s'haurà de recollir l'import total que resulte de la següent operació:

[00621] = [01586] - [01578] + [01584]

Si l'entitat que presenta l'autoliquidació complementària tributa davant una o diverses Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarrés, les caselles [01583] «Complementària: Resultats per ingressar procedents d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (D. Forals/Navarra)», [01585] «Complementària: Devolucions recordades procedents d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (D. Forals/Navarra)» i [00622] «Líquid per ingressar o per retornar (D. Forals/Navarra)» s'hauran de complimentar de la mateixa manera a través del quadre de determinació del líquid per ingressar o per retornar a cadascuna de les Administracions forals de la pàgina 26 del model 200.

Important:

Les autoliquidacions  complementàries són aquelles que tenen com a finalitat completar o modificar les presentades amb anterioritat, i es podran presentar quan d'elles resulte un import per ingressar superior al de l'autoliquidació anterior o una quantitat per retornar inferior a l'anteriorment autoliquidada.

Si, al contrari, el contribuent considera que l'autoliquidació anterior ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà sol·licitar de l'Administració tributària la rectificació d'esta autoliquidació. Estes sol·licituds podran fer-se sempre que l'Administració tributària no haja practicat liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu ni haja transcorregut el termini de prescripció de quatre anys a què es referix l'article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, del dret de l'Administració tributària per a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent. En estos casos, no procedirà la presentació d' autoliquidacions complementàries.