Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Rendes imputables als establiments permanents

Regulació: Article 16 TRLIRNR

Es consideren rendes d'un establiment permanent aquelles que el mateix haguera pogut obtindre si fora una entitat diferent i independent, tenint en compte les funcions desenvolupades, els actius utilitzats i els riscos assumits per l'entitat a través de l'establiment permanent.

A estos efectes, es tindran en compte les rendes estimades per operacions internes amb la mateixa entitat en aquells supòsits que així estiga establit en un conveni per a evitar la doble imposició internacional que resulte d'aplicació.

Componen la renda imputable a l'establiment permanent:

 1. Els rendiments de les activitats o explotacions econòmiques desenvolupades per l'establiment permanent.

 2. Els rendiments derivats de elements patrimonials afectes al mateix.

 3. Les guanys o pèrdues patrimonials derivades dels elements patrimonials afectes.

  Elements patrimonials afectes

  Són elements patrimonials afectes els que estan vinculats funcionalment al desenvolupament de l'activitat.

  Els actius representatius de la participació en fons propis d'una entitat només es consideraran elements patrimonials afectes a l'establiment permanent quan este siga una sucursal registrada en el Registre Mercantil i es complisquen els següents requisits:

  • Que estos actius es reflectisquen en els estats comptables de l'establiment permanent.

  • Que l'establiment permanent dispose, per a dirigir i gestionar estes participacions, de la corresponent organització de mitjans personals i materials, en el cas que tals participacions suposen una posició dominant d'acord amb l'establit a l'article 58 de la LIS.

  A estos efectes, es consideraran elements patrimonials afectes els transmesos dins dels tres períodes impositius següents al de la desafectació.

En els casos de reexportació de béns prèviament importats pel mateix contribuent es considerarà:

 1. Que no hi ha hagut alteració patrimonial si es tracta d'elements d'immobilitzat importats temporalment.

 2. Que hi ha hagut alteració patrimonial si es tracta d'elements d'immobilitzat adquirits per a la seua utilització en les activitats desenvolupades per un establiment permanent.

 3. Que hi ha hagut rendiment d'una activitat o explotació econòmica si es tracta d'elements que tinguen la consideració d'existències.

Recorde:

Els contribuents que obtinguen rendes mitjançant establiment permanent a Espanya tributaran per la totalitat de la renda imputable a l'esmentat establiment, qualsevol que siga el lloc de la seua obtenció.