Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Definició d'establiment permanent

Regulació:Article 13.1.a) TRLIRNR y Convenis per a evitar la doble imposició

Es considera que una persona física o jurídica opera mitjançant establiment permanent en territori espanyol quan per qualsevol títol dispose, de forma continuada o habitual, d'instal·lacions o llocs de treball de qualsevol índole, en els quals realitze tota o part de la seua activitat o actue en ell per mitjà d'un agent autoritzat per a contractar, en nom i per compte del contribuent, que exercisca amb habitualitat els esmentats poders.

La característica fonamental de l'establiment permanent és la absència de personalitat jurídica diferent de la de la seua casa central.

S'entendrà que constituïxen establiment permanent les seus de direcció, les sucursals, les oficines, les fàbriques, els tallers, els magatzems, botigues o altres establiments, les mines, els pous de petroli o de gas, les pedreres, les explotacions agrícoles, forestals o pecuàries o qualsevol altre lloc d'exploració o d'extracció de recursos naturals i les obres de construcció, instal·lació o muntatge la durada del qual excedisca de sis mesos.

Si un contribuent disposa de diversos centres d'activitat en territori espanyol, es consideraran establiments permanents diferents i es gravaran separadament si realitzen activitats clarament diferenciables i la gestió de les mateixes es porta de manera separada.No serà possible la compensació de rendes entre establiments permanents diferents.

Conveni per a evitar la doble imposició

Si un contribuent no resident realitza activitats econòmiques en territori espanyol i té dret a invocar l'aplicació d'un Conveni per a evitar la doble imposició firmat entre Espanya i el seu país de residència, caldria acudir l'article específic del Conveni que definisca a l'establiment permanent per a determinar si opera mitjançant esta figura.

En general, els Convenis firmats per Espanya es basen en el model de Convenio de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), que inclou una definició d'establiment permanent un poc més restringida que la de la normativa interna.No obstant això, sempre s'ha de consultar el Conveni concret.

Així mateix, com a norma general, els convenis confirmen la potestat de gravamen de l'Estat de situació de l'establiment permanent, disposant que els beneficis empresarials, si s'obtenen a través d'un establiment permanent situat a Espanya, o els rendiments d'activitats professionals, si s'obtenen mitjançant o a través d'una base fixa, poden ser sotmesos a imposició a Espanya, en el cas de la qual es graven d'acord amb la Llei interna espanyola.