Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Definició d'establiment permanent

Regulació : Article 13.1.a) TRLIRNR i Convenis per a evitar la doble imposició

Es considera que una persona física o jurídica opera mitjançant establiment permanent en territori espanyol quan per qualsevol títol dispose, de manera continuada o habitual, d'instal·lacions o llocs de treball de qualsevol índole, en què realitze tota o part de la seua activitat o actue en ell mitjançant un agent autoritzat per a contractar, en nom i per compte del contribuent, que exercisca amb habitualitat estos poders.

La característica fonamental de l'establiment permanent és l'absència de personalitat jurídica diferent de la de casa seva central.

S'entendrà que constituïxen establiment permanent les seus de direcció, les sucursals, les oficines, les fàbriques, els tallers, els emmagatzemes, tendisques o altres establiments, les mines, els pous de petroli o de gas, els planters, les explotacions agrícoles, forestals o pecuàries o qualsevol altre lloc d'exploració o d'extracció de recursos naturals i les obres de construcció, instal·lació o muntatge de la qual durada excedisca sis mesos.

Si un contribuent disposa de diversos centres d'activitat en territori espanyol, es consideraran establiments permanents diferents i es gravaran separadament si realitzen activitats clarament diferenciables i la gestió de les mateixes s'emporta de manera separat. No serà possible la compensació de rendes entre establiments permanents diferents.

Conveni per a evitar la doble imposició

Si un contribuent no resident realitza activitats econòmiques en territori espanyol i té dret a invocar l'aplicació d'un Conveni per a evitar la doble imposició firmat entre Espanya i el seu país de residència, caldria acudir l'article específic del Conveni que definisca a l'establiment permanent per a determinar si opera mitjançant esta figura.

En general, els Convenis firmats per Espanya es basen en el model de Conveni de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que inclou una definició d'establiment permanent alguna cosa més restringida que la de la normativa interna. No obstant això, sempre ha de consultar-se el Conveni concret.

Així mateix, com norma general, els convenis confirmen la potestat de gravamen de l'Estat de situació de l'establiment permanent, disposant que els beneficis empresarials, si s'obtenen a través d'un establiment permanent situat a Espanya, o els rendiments d'activitats professionals, si s'obtenen mitjançant o a través d'una base fixa, poden ser sotmesos a imposició a Espanya, cas en què es graven d'acord amb la Llei interna espanyola.