Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Presentació de la declaració

Regulació: Article 21 TRLIRNR

Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de no Residents que obtinguen rendes mitjançant establiment permanent, que poden ser persones físiques o persones jurídiques, estan obligats a presentar declaració en el termini de vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

En els supòsits de conclusió del període impositiu per les causes regulades en l'article 20.2 del TRLIRNR, el termini de presentació serà durant els vint primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener, tenint en compte el trimestre en què es produïsca el fet recollit en tals supòsits.

Per a la presentació de la declaració, els establiments permanents utilitzaran si més no el model 200 de declaració, recollit en l'Annex I d'este Manual.

Hauran de presentar també este model 200, les persones físiques contribuents de l'Impost sobre la Renda de no Residents que obtinguen rendes a Espanya mitjançant establiment permanent.

No obstant això, els contribuents termini de declaració del qual s'haguera iniciat amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents) per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2021, hauran de presentar la declaració dins dels 25 dies naturals següents a l'entrada en vigor de la citada Ordre, fora que opten per presentar la declaració utilitzant els models continguts en l'Ordre HAC/560/2021, de 4 de juny, que va aprovar els models de declaració aplicables als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, cas en què el termini de presentació serà el general exposat en el primer paràgraf d'este apartat, o d'un mes a partir de la data en què es produïsca la conclusió del període impositiu per les causes regulades en l'article 20.2 del TRLIRNR.

No s'utilitzarà el model 200 en els següents casos:

  1. En la declaració del gravamen complementari, que ha de realitzar-se en el model 210, aprovat per l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre (BOE del 23).

  2. En els supòsits d'establiments permanents de la qual activitat en territori espanyol consistisca en obres de construcció, instal·lació o muntatge de la qual durada excedisca sis mesos, activitats o explotacions econòmiques de temporada o estacionals, o activitats d'explotació de recursos naturals, que s'utilitzarà el model 210. No obstant això, si el contribuent opta per l'aplicació del règim general dels establiments permanents desenvolupat en este Capítol, haurà d'utilitzar el model 200 o el model esmentat.

Emplenament del model 200

Ateses les peculiaritats d'estos contribuents, en l'emplenament del model 200 existixen una sèrie d'especialitats:

  • Existència d'un espai reservat per a la firma del declarant o del representant dels establiments permanents en la pàgina 1 del model 200.

  • Utilització de la casella [00021] «Establiment permanent» previst en la pàgina 1 del model 200.

  • Consignació en l'apartat A de la pàgina 2 del model 200 de les dades identificatives i el domicili fiscal de la persona física o jurídica amb residència a Espanya que ostente la representació de l'establiment permanent.

  • Utilització del model 206 com a document d'ingrés o devolució. Este model es recull en l'Annex I  d'este Manual.

    Les qüestiones relatives a lloc de presentació de la declaració, documentació annexa, on s'ingressa, com es torna i renuncia a la devolució són les comentades en el Capítol 1 d'este Manual.

  • Els establiments permanents hauran d'acompanyar al model de declaració, si escau, la memòria informativa a què es referix l'ordinal 2n de l'article 18.1.b) del TRLIRNR, de la manera que s'indica en el Capítol 1 d'este Manual.