Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Altres obligacions dels establiments permanents

Regulació: Articles 10, 22 i 23 TRLIRNR

Els establiments permanents tenen les següents obligacions:

  • Portar el seu comptabilitat separada, i a complir la resta d'obligacions d'índole comptable, registral o formal exigibles a les entitats residents per les normes de l'Impost sobre Societats.

  • Estan sotmesos al mateix règim de retencions i de pagaments fraccionats que les entitats residents en Espanya, el desenvolupament de la qual es duu a terme als capítols 6 i 14 d'este Manual pràctic.

    En concordança amb l'anterior, els pagaments fraccionats es duran a terme en els mateixos models que la resta de contribuents de l'Impost sobre Societats.Estos models són també els aplicables per les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol.Estes entitats han d'efectuar pagaments fraccionats en els mateixos termes que els contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents amb establiment permanent a Espanya, per la quantia que corresponga a la part de renda atribuïble als membres no residents.

    Els establiments permanents tenen també obligació de practicar retenció i ingrés a compte en els mateixos termes que una entitat resident en territori espanyol.

  • Els contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents que operen mitjançant establiment permanent estan obligats a nomenar un representant, persona física o jurídica amb residència a Espanya, que els represente davant de l'Administració tributària.La comunicació a l'Administració tributària es portarà a cap en el termini de dos mesos des del seu nomenament, i es realitzarà a la Delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària on haja de presentar la declaració per este Impost, acompanyant a l'esmentada comunicació l'expressa acceptació del representant.No obstant això, no estaran obligats a nomenar representant, els contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents que operen mitjançant establiment permanent residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, sempre que en este últim cas, existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària i de recaptació.