Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Període impositiu i merite

Regulació: Article 20 TRLIRNR

El període impositiu coincidirà amb l'exercici econòmic declarat sense que puga excedir dotze mesos. Fora que es declare un altre, el període impositiu s'entendrà referit a l'any natural.

S'entendrà conclòs el període impositiu:

  1. Quan l'establiment permanent cessació en la seua activitat.

  2. Quan es realitze la desafectació de la inversió en el seu moment efectuada.

  3. Quan l'establiment permanent trasllade la seua activitat a l'estranger.

  4. Quan es produïsca la transmissió de l'establiment permanent a una altra persona física o entitat.

  5. Quan la casa central trasllade la seua residència.

  6. Quan muiga el titular de l'establiment permanent.

L'Impost sobre la Renda de no Residents es meritarà l'últim dia del període impositiu.