Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Especialitats aplicables a estes entitats en el model 200

Les entitats constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol:

  • Hauran de marcar, en primer lloc, la casella [00046] «Entitat en rég.d'atribució de rendes constituïda a l'estranger amb presència en territori espanyol» de la pàgina 1 del model 200.

  • A la pàgina 2, apartat A, s'ha de identificar el representant de l'entitat.

  • A les pàgines 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 s'han d'incloure el Balanç, la Compte de Pèrdues i Guanys i el Estat de canvis en el patrimoni net corresponents a les activitats desenvolupades per l'entitat a Espanya.

  • En les caselles [00409] i [00410] «Entitats en rég.d'atribució de rendes const.en l'extranj.amb presència en territ.espanyol (art. 38 TRLIRNR)» de la pàgina 13, s'han de realitzar les correccions al resultat comptable que resulten necessàries per a determinar la base imposable, que es calcularà conforme a les regles que establix l'article 38 del TRLIRNR.

  • En els períodes impositius iniciats dins de l'any 2021, les entitats constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol tributen al tipus impositiu del 25 per cent.Sobre la quota íntegra poden aplicar les mateixes bonificacions i deduccions establides per a establiments permanents de persones físiques o entitats no residents.

  • Estes entitats han d'utilitzar el model 206 com a document d'ingrés o devolució.