Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00029 Règim especial les Canarias

Marcaran esta casella aquelles entitats a les que se'ls aplique el Règim fiscal especial de les Canarias. En particular, les entitats que practiquen les bonificacions a què es referixen els articles 26 i 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, les entitats que apliquen les deduccions per inversions a les Canarias regulades en esta Llei 19/1994, així com les entitats que hagen dotat la reserva per a inversions a les Canarias regulada en l'article 27 del citat text normatiu, i tinguen dret a la reducció de la base imposable per este concepte o, si escau, hagen incomplit els requisits que van donar dret a esta reducció en períodes impositius anteriors i hagen d'integrar en la base imposable del període impositiu objecte de declaració la reducció de la base imposable practicada indegudament. També hauran de marcar esta casella les entitats que apliquen el règim especial de la Zona Especial de les Canarias (ZEC) regulat en els articles 28 i següents de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.

Esta casella s'haurà de marcar sempre que es complimente qualsevol dels apartats del model 200 relatius a la reserva per inversions a les Canarias o a les deduccions per inversions a les Canarias prevists en la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias i en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias, per estar regulades en la normativa especial de les Canarias i ser exigible per la Comissió Europea la Informació sobre beneficis fiscals.