Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00029 Règim Especial Canàries

Marcaran esta casella aquelles entitats a les quals se'ls aplique el Règim fiscal especial de les Canàries.En particular, les entitats que practiquen les bonificacions que es referixen els articles 26 i 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, les entitats que apliquen les deduccions per inversions en les Canàries regulades en l'esmentada Llei 19/1994, així com les entitats que hagen dotat la reserva per a inversions en les Canàries regulada a l'article 27 de l'esmentat text normatiu, i tinguen dret a la reducció de la base imposable per este concepte o, en el seu cas, hagen incomplit els requisits que van donar dret a esta reducció en períodes impositius anteriors i hagen d'integrar a la base imposable del període impositiu objecte de declaració la reducció de la base imposable indegudament practicada.També hauran de marcar esta casella les entitats que apliquen el règim especial de la Zona Especial de les Canàries (ZEC) regulat als articles 28 i següents de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.

Esta casella s'haurà de marcar sempre que es complimente qualsevol dels apartats del model 200 relatius a la reserva per inversions en les Canàries o a les deduccions per inversions en les Canàries previstos en la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries i en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries, per estar regulades en la normativa especial de les Canàries i ser exigible per la Comissió Europea la Informació sobre beneficis fiscals.