Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00046 Entitat en règim d'atribució de rendes constituïda a l'estranger amb presència en territori espanyol

Marcaran esta casella les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, en els termes establits per l'article 38 del Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents.